Chuyên đề Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Habubank - Chi nhánh Cầu Giấy

MỤC LỤC  Lời mở đầu 1Chương I: Lý luận chung về hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại 31.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 31.1.1. Khái niệm chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 31.1.2. Phân loại cho vay. 51.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay. 101.2. Hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại. 121.2.1. Khái niệm hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại. 121.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay của ngân hàng. 131.2.2.1. Nhóm các chỉ tiêu định tính. 131.2.2.2. Nhóm các chỉ tiêu định lượng. 151.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại. 19Chương II: Thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Habubank_Chi nhánh Cầu Giấy 302.1. Giới thiệu chung về Habubank_Chi nhánh Cầu Giấy. 302.1.1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của Habubank_Chi nhánh Cầu Giấy. 302.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Habubank Cầu Giấy 332.2. Thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân. 392.2.1. Đặc điểm chung về cho vay khách hàng cá nhân. 392.2.1. Các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân. 402.2.1.1. Hỗ trợ tiêu dùng. 412.2.1.2. Hỗ trợ kinh doanh. 44 2.2.3. Hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Habubank_Chi nhánh Cầu Giấy. 482.2.3.1. Xét về mặt định tính. 482.2.3.2. Xét về mặt định lượng. 492.3. Đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Habubank_ Chi nhánh Cầu Giấy. 552.3.1. Thuận lợi và thành công đạt được. 552.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 56Chương III: Giải pháp để nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Habubank_ Chi nhánh Cầu Giấy 593.1. Mục tiêu phát triển của Habubank. 593.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Habubank_ Chi nhánh Cầu Giấy. 593.2.1. Chú trọng hơn đến chính sách cho vay khách hàng cá nhân. 593.2.2. Tăng cường thêm đối tượng khách hàng. 603.2.3. Thiết kế quy trình cho vay cụ thể. 613.2.4. Nâng cao cơ sở vật chất và năng lực cán bộ tín dụng. 613.2.5. Xây dựng mối quan hệ tốt với chủ đầu tư dự án, chủ những doanh nghiệp bán lẻ. 633.2.6. Đẩy mạnh hoạt động Marketing . 633.3. Kiến nghị. 643.3.1. Kiến nghị với chính phủ và ngân hàng nhà nước. 643.3.2. Kiến nghị với Habubank. 66Kết luận. 67Danh mục tài liệu tham khảo 69

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: Lý luận chung về hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại 3

1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 3

1.1.1. Khái niệm chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 3

1.1.2. Phân loại cho vay. 5

1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay. 10

1.2. Hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại. 12

1.2.1. Khái niệm hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại. 12

1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay của ngân hàng. 13

1.2.2.1. Nhóm các chỉ tiêu định tính. 13

1.2.2.2. Nhóm các chỉ tiêu định lượng. 15

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại. 19

Chương II: Thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Habubank_Chi nhánh Cầu Giấy 30

2.1. Giới thiệu chung về Habubank_Chi nhánh Cầu Giấy. 30

2.1.1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của Habubank_Chi nhánh Cầu Giấy. 30

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Habubank Cầu Giấy 33

2.2. Thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân. 39

2.2.1. Đặc điểm chung về cho vay khách hàng cá nhân. 39

2.2.1. Các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân. 40

2.2.1.1. Hỗ trợ tiêu dùng. 41

2.2.1.2. Hỗ trợ kinh doanh. 44

2.2.3. Hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Habubank_Chi nhánh Cầu Giấy. 48

2.2.3.1. Xét về mặt định tính. 48

2.2.3.2. Xét về mặt định lượng. 49

2.3. Đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Habubank_ Chi nhánh Cầu Giấy. 55

2.3.1. Thuận lợi và thành công đạt được. 55

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 56

Chương III: Giải pháp để nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Habubank_ Chi nhánh Cầu Giấy 59

3.1. Mục tiêu phát triển của Habubank. 59

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Habubank_ Chi nhánh Cầu Giấy. 59

3.2.1. Chú trọng hơn đến chính sách cho vay khách hàng cá nhân. 59

3.2.2. Tăng cường thêm đối tượng khách hàng. 60

3.2.3. Thiết kế quy trình cho vay cụ thể. 61

3.2.4. Nâng cao cơ sở vật chất và năng lực cán bộ tín dụng. 61

3.2.5. Xây dựng mối quan hệ tốt với chủ đầu tư dự án, chủ những doanh nghiệp bán lẻ. 63

3.2.6. Đẩy mạnh hoạt động Marketing . 63

3.3. Kiến nghị. 64

3.3.1. Kiến nghị với chính phủ và ngân hàng nhà nước. 64

3.3.2. Kiến nghị với Habubank. 66

Kết luận. 67

Danh mục tài liệu tham khảo 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY