Chuyên đề Nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Láng Hạ

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU .1CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU 51.1. Hoạt động XNK và nhu cầu tài trợ thương mại cho hoạt động XNK 51.1.1. Thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường 51.1.2. Nhu cầu tài trợ thương mại cho hoạt động XNK 51.2. Hoạt động tín dụng XNK của các NHTM 61.2.1. Hoạt động tín dụng và tín dụng XNK 61.2.1.1. Tín dụng ngân hàng 61.2.1.2. Tín dụng XNK của NHTM 71.2.2. Các hình thức tín dụng XNK 121.2.2.1. Cho vay theo phương thức thanh toán bằng L/C 131.2.2.2. Cho vay theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ 141.2.2.3. Cho vay theo phương thức chuyển tiền 151.2.2.4. Cho vay trên cơ sở hối phiếu 151.2.2.5. Bao thanh toán (Factoring) 161.2.2.6. Bảo lãnh 171.2.2.7. Chiết khấu nợ dài hạn – Forfaiting 181.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng XNK 181.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng XNK 201.3.1. Các yếu tố chủ quan 201.3.2. Các yếu tố khách quan 231.4. Những rủi ro trong hoạt động tín dụng XNK của NHTM 261.4.1. Rủi ro tín dụng 261.4.2. Rủi ro lãi suất 271.4.3. Rủi ro hối đoái 281.4.4. Rủi ro thanh khoản 28CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XNK TẠI NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ 292.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 292.1.1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức 292.1.1.1. Lịch sử hình thành 292.1.1.2. Cơ cấu tổ chức 302.1.1.3. Nội dung hoạt động kinh doanh của Eximbank Láng Hạ 332.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank Láng Hạ 342.2. Thực trạng chất lượng tín dụng XNK tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 442.2.1. Chương trình tài trợ và bảo hiểm tỷ giá cho doanh nghiệp XNK 442.2.1.1. Tài trợ xuất khẩu 452.2.1.2. Tài trợ nhập khẩu 472.2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng XNK tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 522.2.2.1. Hoạt động cho vay XNK 522.2.2.2. Hoạt động bảo lãnh 642.2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng XNK 672.3. Đánh giá chất lượng tín dụng XNK tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 692.3.1. Những thành tựu đạt được 692.3.2. Những hạn chế 702.3.3. Nguyên nhân 712.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 712.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 73CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO 75CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XNK TẠI NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ 753.1. Định hướng phát triển tín dụng XNK của ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 753.1.1. Định hướng hoạt động XNK của Việt Nam 753.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng XNK của Ngân hàng XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ trong 5 năm tới 773.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 793.2.1. Nhóm giải pháp tổng thể 793.2.1.1. Giải pháp huy động vốn 793.2.1.2. Tăng cường sự phối hợp giữa hoạt động tín dụng XNK, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ 813.2.1.3. Đa dạng hóa các hình thức tài trợ tín dụng XNK 813.2.1.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 833.2.1.5. Tăng cường công tác marketing quảng bá giới thiệu hình ảnh của ngân hàng và các chương trình tài trợ XNK 853.2.1.6. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 863.2.2. Nhóm giải pháp về nghiệp vụ 863.2.2.1. Nâng chất lượng phân tích tín dụng 863.2.2.2. Xây dựng hạn mức tín dụng XNK hợp lý đối với khách hàng 883.2.2.3. Tích cực phòng ngừa và chống đỡ rủi ro trong hoạt động tín dụng XNK 883.3. Kiến nghị 903.3.1. Đối với Nhà nước 903.3.2. Đối với Eximbank 913.3.3. Đối với các doanh nghiệp XNK 92

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU 5

1.1. Hoạt động XNK và nhu cầu tài trợ thương mại cho hoạt động XNK 5

1.1.1. Thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường 5

1.1.2. Nhu cầu tài trợ thương mại cho hoạt động XNK 5

1.2. Hoạt động tín dụng XNK của các NHTM 6

1.2.1. Hoạt động tín dụng và tín dụng XNK 6

1.2.1.1. Tín dụng ngân hàng 6

1.2.1.2. Tín dụng XNK của NHTM 7

1.2.2. Các hình thức tín dụng XNK 12

1.2.2.1. Cho vay theo phương thức thanh toán bằng L/C 13

1.2.2.2. Cho vay theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ 14

1.2.2.3. Cho vay theo phương thức chuyển tiền 15

1.2.2.4. Cho vay trên cơ sở hối phiếu 15

1.2.2.5. Bao thanh toán (Factoring) 16

1.2.2.6. Bảo lãnh 17

1.2.2.7. Chiết khấu nợ dài hạn – Forfaiting 18

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng XNK 18

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng XNK 20

1.3.1. Các yếu tố chủ quan 20

1.3.2. Các yếu tố khách quan 23

1.4. Những rủi ro trong hoạt động tín dụng XNK của NHTM 26

1.4.1. Rủi ro tín dụng 26

1.4.2. Rủi ro lãi suất 27

1.4.3. Rủi ro hối đoái 28

1.4.4. Rủi ro thanh khoản 28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XNK TẠI NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ 29

2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 29

2.1.1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức 29

2.1.1.1. Lịch sử hình thành 29

2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức 30

2.1.1.3. Nội dung hoạt động kinh doanh của Eximbank Láng Hạ 33

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank Láng Hạ 34

2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng XNK tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 44

2.2.1. Chương trình tài trợ và bảo hiểm tỷ giá cho doanh nghiệp XNK 44

2.2.1.1. Tài trợ xuất khẩu 45

2.2.1.2. Tài trợ nhập khẩu 47

2.2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng XNK tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 52

2.2.2.1. Hoạt động cho vay XNK 52

2.2.2.2. Hoạt động bảo lãnh 64

2.2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng XNK 67

2.3. Đánh giá chất lượng tín dụng XNK tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 69

2.3.1. Những thành tựu đạt được 69

2.3.2. Những hạn chế 70

2.3.3. Nguyên nhân 71

2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 71

2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 73

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO 75

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XNK TẠI NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ 75

3.1. Định hướng phát triển tín dụng XNK của ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 75

3.1.1. Định hướng hoạt động XNK của Việt Nam 75

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng XNK của Ngân hàng XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ trong 5 năm tới 77

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 79

3.2.1. Nhóm giải pháp tổng thể 79

3.2.1.1. Giải pháp huy động vốn 79

3.2.1.2. Tăng cường sự phối hợp giữa hoạt động tín dụng XNK, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ 81

3.2.1.3. Đa dạng hóa các hình thức tài trợ tín dụng XNK 81

3.2.1.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 83

3.2.1.5. Tăng cường công tác marketing quảng bá giới thiệu hình ảnh của ngân hàng và các chương trình tài trợ XNK 85

3.2.1.6. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 86

3.2.2. Nhóm giải pháp về nghiệp vụ 86

3.2.2.1. Nâng chất lượng phân tích tín dụng 86

3.2.2.2. Xây dựng hạn mức tín dụng XNK hợp lý đối với khách hàng 88

3.2.2.3. Tích cực phòng ngừa và chống đỡ rủi ro trong hoạt động tín dụng XNK 88

3.3. Kiến nghị 90

3.3.1. Đối với Nhà nước 90

3.3.2. Đối với Eximbank 91

3.3.3. Đối với các doanh nghiệp XNK 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY