Chuyên đề Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các DNVVN tại chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội

Lời mở đầu 1

Chương I: Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại 2

1.1. Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

1.1.1 Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với sự phát triển của nền kinh tế. 2

1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

1.1.1.2. Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 6

1.1.2 Một số vấn đề cơ bản về tín dụng Ngân hàng 8

1.1.2.1 Khái niệm về tín dụng Ngân hàng 8

1.1.2.2 Phân loại tín dụng Ngân hàng 8

1.1.3 Tầm quan trọng của tín dụng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ 11

1.2. Chất lượng tín dụng đối với các DNVVN 14

1.2.1. Quan niệm về chất lượng tín dụng 14

1:2:2 các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng đối với các DNVVN . 15

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với các DNVVN 19

1.2.3.1. Nhân tố từ phía Ngân hàng 19

1.2.3.2. Nhân tô sừ phía khách hàng 21

1.2.3.3. Nhân tố từ phía nền kinh tế xã hội 22

Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNVVN tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 24

2.1 Giới thiệu chung về chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 24

2.1.1. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh 24

2.1.1.1. Về chức năng 24

2.1.1.2. Về nhiệm vụ 24

2.1.2. Bộ máy tổ chức điều hành tại Hà Nội 28

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội 33

2.4 Cơ cấu thu dịch vụ khác 36

2.5 Cơ cấu 1 số loại dịch vụ tại chi nhánh 37

2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNVVN tại chi nhánh Hà Nội 37

2.2.1. Những quy định chung về tín dụng đối với DNVVN ở chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội 37

2.2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNVVN tại Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội những năm gần đây 44

2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNVVN tại chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội 47

2.3.1 Những kết quả đạt được 47

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 49

2.3.2.1 Một số mặt hạn chế trong tín dụng đối với DNVVN tại Chi nhánh 49

2.3.2.2 Nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với DNVVN 50

Chương 3 57

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNno & PTNT Hà Nội. 57

3.1 Định hướng hoạt động tín dụng đối với các DNVVN tại Chi nhánh Hà Nội 57

3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNVVN tại Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội 58

3.2.1 Tăng cường khai thác những nguồn vốn có chi phí thấp 58

3.2.2. Tiếp tục tăng cường huy động vốn từ các nguồn dài hạn để tạo nguồn vốn an toàn 60

3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 60

3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tiền vay 61

3.2.5 Xử lý kịp thời nợ quá hạn 62

3.2.7. Đa dạng hoá các hình thức tín dụng 63

3.3 Một số kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và NHNo & PTNT Việt Nam 65

3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước 65

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 66

3.3.3. Kiến nghị đối với NHNNo&PTNT Việt Nam 67

Kết luận 70

Tài liệu tham khảo 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY