Chuyên đề Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Hai Bà Trưng

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1 Hoạt động cho vay của NHTM 31.1.1 Khái niệm 31.1.2 Vai trò của hoạt động cho vay của NHTM 31.1.2.1. Vai trò của tín dụng ngắn hạn. 31.1.2.2. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn. 61.1.3 Phân loại cho vay gồm có 111.1.4.Hoạt động cho vay theo dự án của NHTM 121.2 Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 141.2.1 Dự án 141.2.1.1 Giai đoạn xác định dự án 151.2.1.2 Giai đoạn phân tích và lập dự án 151.2.1.3 Duyệt dự án 151.2.1.4. Thực hiện dự án 161.2.1.5. Nghiệm thu, tổng kết và giải thể. 161.2.2 Dự án đầu tư 161.2.3 Thẩm định dự án. 171.2.3.1. Khái niệm thẩm định dự án 171.2.3.2. Nội dung của thẩm định dự án bao gồm các nội dung sau 181.2.4 Thẩm định tài chính dự án 201.2.4.1 Khái niệm 201.2.4.2 Nội dung của thẩm định tài chính dự án. 201.2.4.3. Nhân tố ảnh hưởng tới quá trình thẩm định tài chính dự án 211.2.4.4 Sự cần thiết nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay. 221.2.4.5 Các chỉ tiêu sử dụng để thẩm định tài chính trong cho vay dự án. 231.2.4.6 Xác định hiệu quả tài chính dự án 281.2.4.7 Đánh giá rủi ro trong dự án 281.2.4.8. Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư 30CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG. 392.1 Giới thiệu khái quát chung về NHCT Hai Bà Trưng 392.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển 392.1.2 Bộ máy tổ chức hoạt động của NHCT Chinh nhánh Hai Bà Trưng. 402.1.3. Tình hình hoạt động của Chi nhánh ngân hàng công thương HBT trong một số năm gần đây 412.1.3.1. Hoạt động huy động vốn. 412.1.3.2. Hoạt động tín dụng 422.1.3.3. Hoạt động kinh doanh khác 442.1.3.4. Công tác kế toán tài chính và kết quả kinh doanh 462.1.3.5. Công tác tiền tệ kho quỹ 462.1.3.6. Công tác tổ chức lao động, tiền lương, hành chính - quản trị 462.1.3.7. Công tác thi đua khen thưởng 472.1.3.8. Công tác đoàn thể khác 472.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại các NHTM Việt Nam nói chung 472.3. Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án vay vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Hai Bà Trưng. 542.3.1 Các bước trong quy trình thẩm định tài chính dự án 542.3.1.1 Xem xét tổng thể DAĐT 542.3.1.2 Dự tính hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ của Dự án đầu tư 612.3.2 Kết quả đạt được trong công tác thẩm định tài chính dự án tại NHCT Chi nhánh Hai Bà Trưng trong giai đoạn vừ qua. 65CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHCT CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG 683.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Hai Bà Trưng 683.2. Một số kiến nghị 70KẾT LUẬN 74DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1 Hoạt động cho vay của NHTM 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2 Vai trò của hoạt động cho vay của NHTM 3

1.1.2.1. Vai trò của tín dụng ngắn hạn. 3

1.1.2.2. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn. 6

1.1.3 Phân loại cho vay gồm có 11

1.1.4.Hoạt động cho vay theo dự án của NHTM 12

1.2 Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 14

1.2.1 Dự án 14

1.2.1.1 Giai đoạn xác định dự án 15

1.2.1.2 Giai đoạn phân tích và lập dự án 15

1.2.1.3 Duyệt dự án 15

1.2.1.4. Thực hiện dự án 16

1.2.1.5. Nghiệm thu, tổng kết và giải thể. 16

1.2.2 Dự án đầu tư 16

1.2.3 Thẩm định dự án. 17

1.2.3.1. Khái niệm thẩm định dự án 17

1.2.3.2. Nội dung của thẩm định dự án bao gồm các nội dung sau 18

1.2.4 Thẩm định tài chính dự án 20

1.2.4.1 Khái niệm 20

1.2.4.2 Nội dung của thẩm định tài chính dự án. 20

1.2.4.3. Nhân tố ảnh hưởng tới quá trình thẩm định tài chính dự án 21

1.2.4.4 Sự cần thiết nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay. 22

1.2.4.5 Các chỉ tiêu sử dụng để thẩm định tài chính trong cho vay dự án. 23

1.2.4.6 Xác định hiệu quả tài chính dự án 28

1.2.4.7 Đánh giá rủi ro trong dự án 28

1.2.4.8. Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư 30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG. 39

2.1 Giới thiệu khái quát chung về NHCT Hai Bà Trưng 39

2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển 39

2.1.2 Bộ máy tổ chức hoạt động của NHCT Chinh nhánh Hai Bà Trưng. 40

2.1.3. Tình hình hoạt động của Chi nhánh ngân hàng công thương HBT trong một số năm gần đây 41

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn. 41

2.1.3.2. Hoạt động tín dụng 42

2.1.3.3. Hoạt động kinh doanh khác 44

2.1.3.4. Công tác kế toán tài chính và kết quả kinh doanh 46

2.1.3.5. Công tác tiền tệ kho quỹ 46

2.1.3.6. Công tác tổ chức lao động, tiền lương, hành chính - quản trị 46

2.1.3.7. Công tác thi đua khen thưởng 47

2.1.3.8. Công tác đoàn thể khác 47

2.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại các NHTM Việt Nam nói chung 47

2.3. Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án vay vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Hai Bà Trưng. 54

2.3.1 Các bước trong quy trình thẩm định tài chính dự án 54

2.3.1.1 Xem xét tổng thể DAĐT 54

2.3.1.2 Dự tính hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ của Dự án đầu tư 61

2.3.2 Kết quả đạt được trong công tác thẩm định tài chính dự án tại NHCT Chi nhánh Hai Bà Trưng trong giai đoạn vừ qua. 65

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHCT CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG 68

3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Hai Bà Trưng 68

3.2. Một số kiến nghị 70

KẾT LUẬN 74

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY