Chuyên đề Nâng cao chất lượng của công tác mặt trận của mặt trận tổ quốc tỉnh Phú Thọ

Mục lụcTrangChương I :Tổng quan về công tác mặt trận 11.Giới thiệu về mặt trận tổ quốcViệt Nam. 11.1 Lịch sử hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam 11.1.1 Tên gọi của mặt trận tổ quốc Việt Nam. 11.1.2 Lịch sử hình thành của mặt trận dân tộc thống nhất 51.2 Vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống kinh tế chính trị 131.3 Nhiệm vụ của mặt trận. 141.3.1 Nguyên tắc làm việc của MT 141.3.2 Mối liên hệ giữa MT với các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị: 151.3.3 Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam. 172.Mặt trận tổ quốc tỉnh Phú Thọ. 182.1 Giới thiệu về tỉnh Phú Thọ. 182.2 Sự hình thành và vai trò của MTTQ tỉnh Phú Thọ trong thời kì kháng chiến chống giặc ngoại xâm(1930-1975). 212.3 Tăng cường công tác mặt trận theo yêu cầu đổi mới , đoàn kết phấn đấu khác phục khó khăn, góp phần ổn định đời sống phát triển kinh tế xã hội sau chiến tranh(1975-1985). 272.4 Động viên toàn dân đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn thử thách , thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng.(1986-1996). 302.4.1 Nghị quyết 8B xác lập vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong công cuộc đổi mới của Đảng(1986-1990) 302.4.2 Phát huy kết quả 5 năm thực hiện đổi mới, tiếp tục động viên nhân dân trong tỉnh ổn địng đời sống,phát triển kinh tế - xã hội trong hoàn cảnh quốc tế mới(1991-1996). 332.5 Sơ đồ và cơ cấu tổ chức của MTTQ tỉnh Phú Thọ. 353. Công tác mặt trận 393.1 Lý luận về công tác mặt trận. 393.2 Nhiệm vụ và trách nhiệm của công tác mặt trận. 39Chương II: Thực trạng của công tác mặt trận tỉnh Phú Thọ. 421.Thực trạng. 421.1 Tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân. 421.2 Tình hình khối đại đoàn kết dân tộc. 431.3 Kết quả thực hiện trương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2007 431.3.1 Việc đa dạng hoá các hình thức tập hợp,tăng cường tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. 431.3.2 Kết quả phối hợp hành động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước,các cuộc vận động xã hội. 461.3.3 Phát huy quyền làm chủ của nhân dân,tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng,xây dựng chính quyền. 501.3.4 Công tác xây dựng và củng cố Mặt trận. 512. Đánh giá kết quả. 522.1 Đánh giá chung. 522.2 Những điều còn hạn chế. 532.3 Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế. 56Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác mặt trận của MTTQ tỉnh Phú Thọ. 581. Phương hướng, mực tiêu và một số nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2015. 581.1 Phương hướng: 581.2 Mục tiêu: 581.3 Nhiệm vụ: 592.Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công tác MTTQ tỉnh Phú Thọ: 592.1 Đổi mới nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân: 592.1.1 Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng: 602.1.2 Công tác xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng thành viên, tập hợp đội viên , thành viên : 602.1.3 Công tác tổ chức thực hiện các trương trình hoạt động cách mạng gắn với nhiệm vự chính trị: 612.1.4 Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, pháp huy quyền làm chủ,ý thức trách nhiệm của đòan viên, hôi viên: 612.2 Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân: 622.2.1 Về công tác tuyên truyền: 622.2.2 Về xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng thành viên , tập hợp đoàn viên hội viên: 622.2.3 Về tổ chức thực hiện chương trình hành động cách mạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị: 632.2.4 Về công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền lam chủ, ý thức trách nhiệm của đoàn viên: 632.3 Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể nhân dân: 642.4 Đổi mới quan hệ phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể nhân dân với chính quyền và các cơ quan, ban, ngành: 662.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của MTTQ và các đoàn thể nhân dân: 673. Một số kiến nghị. 684. Kết luận: 68

Mục lục

Trang

Chương I :Tổng quan về công tác mặt trận 1

1.Giới thiệu về mặt trận tổ quốcViệt Nam. 1

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam 1

1.1.1 Tên gọi của mặt trận tổ quốc Việt Nam. 1

1.1.2 Lịch sử hình thành của mặt trận dân tộc thống nhất 5

1.2 Vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống kinh tế chính trị 13

1.3 Nhiệm vụ của mặt trận. 14

1.3.1 Nguyên tắc làm việc của MT 14

1.3.2 Mối liên hệ giữa MT với các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị: 15

1.3.3 Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam. 17

2.Mặt trận tổ quốc tỉnh Phú Thọ. 18

2.1 Giới thiệu về tỉnh Phú Thọ. 18

2.2 Sự hình thành và vai trò của MTTQ tỉnh Phú Thọ trong thời kì kháng chiến chống giặc ngoại xâm(1930-1975). 21

2.3 Tăng cường công tác mặt trận theo yêu cầu đổi mới , đoàn kết phấn đấu khác phục khó khăn, góp phần ổn định đời sống phát triển kinh tế xã hội sau chiến tranh(1975-1985). 27

2.4 Động viên toàn dân đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn thử thách , thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng.(1986-1996). 30

2.4.1 Nghị quyết 8B xác lập vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong công cuộc đổi mới của Đảng(1986-1990) 30

2.4.2 Phát huy kết quả 5 năm thực hiện đổi mới, tiếp tục động viên nhân dân trong tỉnh ổn địng đời sống,phát triển kinh tế - xã hội trong hoàn cảnh quốc tế mới(1991-1996). 33

2.5 Sơ đồ và cơ cấu tổ chức của MTTQ tỉnh Phú Thọ. 35

3. Công tác mặt trận 39

3.1 Lý luận về công tác mặt trận. 39

3.2 Nhiệm vụ và trách nhiệm của công tác mặt trận. 39

Chương II: Thực trạng của công tác mặt trận tỉnh Phú Thọ. 42

1.Thực trạng. 42

1.1 Tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân. 42

1.2 Tình hình khối đại đoàn kết dân tộc. 43

1.3 Kết quả thực hiện trương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2007 43

1.3.1 Việc đa dạng hoá các hình thức tập hợp,tăng cường tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. 43

1.3.2 Kết quả phối hợp hành động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước,các cuộc vận động xã hội. 46

1.3.3 Phát huy quyền làm chủ của nhân dân,tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng,xây dựng chính quyền. 50

1.3.4 Công tác xây dựng và củng cố Mặt trận. 51

2. Đánh giá kết quả. 52

2.1 Đánh giá chung. 52

2.2 Những điều còn hạn chế. 53

2.3 Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế. 56

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác mặt trận của MTTQ tỉnh Phú Thọ. 58

1. Phương hướng, mực tiêu và một số nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2015. 58

1.1 Phương hướng: 58

1.2 Mục tiêu: 58

1.3 Nhiệm vụ: 59

2.Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công tác MTTQ tỉnh Phú Thọ: 59

2.1 Đổi mới nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân: 59

2.1.1 Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng: 60

2.1.2 Công tác xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng thành viên, tập hợp đội viên , thành viên : 60

2.1.3 Công tác tổ chức thực hiện các trương trình hoạt động cách mạng gắn với nhiệm vự chính trị: 61

2.1.4 Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, pháp huy quyền làm chủ,ý thức trách nhiệm của đòan viên, hôi viên: 61

2.2 Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân: 62

2.2.1 Về công tác tuyên truyền: 62

2.2.2 Về xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng thành viên , tập hợp đoàn viên hội viên: 62

2.2.3 Về tổ chức thực hiện chương trình hành động cách mạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị: 63

2.2.4 Về công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền lam chủ, ý thức trách nhiệm của đoàn viên: 63

2.3 Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể nhân dân: 64

2.4 Đổi mới quan hệ phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể nhân dân với chính quyền và các cơ quan, ban, ngành: 66

2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của MTTQ và các đoàn thể nhân dân: 67

3. Một số kiến nghị. 68

4. Kết luận: 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY