Chuyên đề Nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch hà - Hà tĩnh

MỤC LỤC Trang

Danh mục các bảng 3

Danh mục các chữ viết tắt 3

Lời nói đầu 4

CHƯƠNG I. CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN 6

1.1 Cho vay hộ sản xuất của ngân hàng thương m 6

1.1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại 6

1.1.1.2 Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 8

1.1.1.3 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 15

1.1.2 Cho vay hộ sản xuất của ngân hàng thương mại 16

1.1.2.1 Đặc điểm của hộ sản xuất 16

1.1.2.2 Cho vay hộ sản xuất của ngân hàng thương mại 20

1.2 Chất lượng cho vay hộ sản xuất của ngân hàng thương mại 28

1.2.1 Khái niệm chất lượng cho vay hộ sản xuất của ngân hàng thương mại 28

1.2.2 Chỉ tiêu đánh gía chất lượng cho vay hộ sản xuất của ngân hàng thương mại 31

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay hộ sản xuất của ngân hàng thương mại 34

1.3.1 Các nhân tố khách quan: 35

1.3.2 Các nhân tố chủ quan. 37

CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PTNT HUYỆN THẠCH HÁ - HÀ TĨNH 41

2.1 Khái quát về hoạt động của chi nhánh NHN0 Thạch Hà – Hà Tĩnh 41

2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và chức năng nhiệm vụ chi nhánh NHN0 huyện Thạch Hà 41

2.1.2 Cơ cấu tổ chức 43

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHN0 Thạch Hà 2005 – 2007 43

2.2 Thực trạng chất lượng cho vay hộ sản xuất của chi nhánh NHN0 Thạch Hà 47

2.2.1 Thực trạng cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng 47

2.2.2 Thực trạng chất lượng cho vay hộ sản xuất của chi nhánh ngân hàng 51

2.3 Đánh giá chất lượng cho vay hộ sản xuất của chi nhánh ngân hàng 58

2.3.1 Kết quả đạt được và nguyên nhân 58

2.3.2 Những hạn chế 61

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÀNH NHN0 Thạch Hà 63

3.1 Định hướng cho vay hộ sản xuất của chi nhánh 63

3.2 Một số giải pháp nâng cáo chất lượng cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHN0 Thạch Hà 63

3.3 Một số kiến nghị 69

Kết luận 71

Danh mục tài liệu tham khảo 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY