Chuyên đề Nâng cao chất lượng cho vay Doanh nghiệp Ngành Xây dựng tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1 3NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG CỦA NGÂN HÀNG 3THƯƠNG MẠI 31. Hoạt động cho vay của các NHTM 31.1. Khái niệm cho vay 31.2. Vai trò của hoạt động cho vay 41.3. Phân loại hoạt động cho vay 51.3.1 Phân loại theo thời gian 51.3.2. Phân loại theo hình thức đảm bảo 51.3.3. Phân loại theo mức độ rủi ro 61.3.4. Phân loại theo các tiêu chí khác 71.4. Các hình thức cho vay 71.4.1. Cho vay trực tiếp từng lần 71.4.2. Cho vay theo hạn mức 81.4.3. Cho vay trả góp 91.4.4. Cho vay theo hạn mức thấu chi 91.4.5. Cho vay luân chuyển 101.5. Chính sách cho vay và quy trình của NHTM 111.5.1. Chính sách cho vay của NHTM 111.5.2. Quy trình cho vay đối với của NHTM 132. Chất lượng cho vay của NHTM 152.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay của NHTM 172.2.1. Các chỉ tiêu định tính 173.2.2. Các chỉ tiêu định lượng 183. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay của NHTM 203.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng 203.2. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp 223.3. Các nhân tố khác 23CHƯƠNG 2 25THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI CHI NHÁNH NHTMCP XNK EXIMBANK HÀ NỘI 251. Khái quát về Chi nhánh NHTMCP XNK Eximbank Hà Nội 251.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh NHTMCP XNK Eximbank Hà Nội 251.1.1. Giới thiệu chung về NHTMCP XNK Eximbank 251.1.2. Chi nhánh NHTMCP XNK Eximbank Hà Nội 291.2. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của Chi nhánh NHTMCP XNK Eximbank Hà Nội 311.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội qua các năm (2005-2007) 311.3.1. Hoạt động huy động vốn 321.3.2. Hoạt động cho vay 321.3.3. Thanh toán quốc tế 331.3.4. Kinh doanh ngoại tệ 341.3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh 342. Thực trạng chất lượng cho vay DNNXD tại Chi nhánh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội 352.1. Phân tích chất lượng hoạt động cho vay DNNXD tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội qua các chỉ tiêu định tính 362.2. Phân tích chất lượng hoạt động cho vay DNNXD tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội qua các chỉ tiêu định lượng 372.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng 372.2.2. Tỷ lệ nợ quá hạn đối với DNNXD 382.2.3. Vòng quay vốn đối với DNNXD 392.2.4. Lợi nhuận thu được từ hoạt động cho vay DNNXD 393. Đánh giá thực trạng chất lượng cho vay DNNXD tại Chi nhánh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội 403.1. Kết quả đạt được 403.2. Hạn chế và nguyên nhân 413.2.1. Hạn chế 413.2.2. Nguyên nhân 42CHƯƠNG 3 46GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI CHI NHÁNH NHTMCP XNK EXIMBANK 46HÀ NỘI 461. Định hướng phát triển hoạt động cho vay của Chi nhánh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội trong thời gian tới 462. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay DNNXD của Chi nhánh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội 472.1. Xây dựng chính sách cho vay hợp lý 472.1.1. Xây dựng chính sách khách hàng phù hợp với các DNNXD 472.1.2. Đa dạng hoá các hình thức cho vay đối với DNNXD và nâng cao chất lượng phục vụ 492.2. Hoàn thiện quy trình cho vay 502.2.1. Hoàn thiện công tác tổ chức thẩm định 502.2.2. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 512.2.2. Thực hiện tốt công tác phân loại rủi ro và đẩy mạnh giải quyết các khoản nợ tồn đọng 522.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho vay 523. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay DNNXD của Chi nhánh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội 533.1. Kiến nghị đối với NHTMCP XNK Eximbank 533.2. Kiến nghị đối với Chính phủ và một số cơ quan, ban, ngành có liên quan 53KẾT LUẬN 55DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 58

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG CỦA NGÂN HÀNG 3

THƯƠNG MẠI 3

1. Hoạt động cho vay của các NHTM 3

1.1. Khái niệm cho vay 3

1.2. Vai trò của hoạt động cho vay 4

1.3. Phân loại hoạt động cho vay 5

1.3.1 Phân loại theo thời gian 5

1.3.2. Phân loại theo hình thức đảm bảo 5

1.3.3. Phân loại theo mức độ rủi ro 6

1.3.4. Phân loại theo các tiêu chí khác 7

1.4. Các hình thức cho vay 7

1.4.1. Cho vay trực tiếp từng lần 7

1.4.2. Cho vay theo hạn mức 8

1.4.3. Cho vay trả góp 9

1.4.4. Cho vay theo hạn mức thấu chi 9

1.4.5. Cho vay luân chuyển 10

1.5. Chính sách cho vay và quy trình của NHTM 11

1.5.1. Chính sách cho vay của NHTM 11

1.5.2. Quy trình cho vay đối với của NHTM 13

2. Chất lượng cho vay của NHTM 15

2.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay của NHTM 17

2.2.1. Các chỉ tiêu định tính 17

3.2.2. Các chỉ tiêu định lượng 18

3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay của NHTM 20

3.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng 20

3.2. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp 22

3.3. Các nhân tố khác 23

CHƯƠNG 2 25

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI CHI NHÁNH NHTMCP XNK EXIMBANK HÀ NỘI 25

1. Khái quát về Chi nhánh NHTMCP XNK Eximbank Hà Nội 25

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh NHTMCP XNK Eximbank Hà Nội 25

1.1.1. Giới thiệu chung về NHTMCP XNK Eximbank 25

1.1.2. Chi nhánh NHTMCP XNK Eximbank Hà Nội 29

1.2. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của Chi nhánh NHTMCP XNK Eximbank Hà Nội 31

1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội qua các năm (2005-2007) 31

1.3.1. Hoạt động huy động vốn 32

1.3.2. Hoạt động cho vay 32

1.3.3. Thanh toán quốc tế 33

1.3.4. Kinh doanh ngoại tệ 34

1.3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh 34

2. Thực trạng chất lượng cho vay DNNXD tại Chi nhánh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội 35

2.1. Phân tích chất lượng hoạt động cho vay DNNXD tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội qua các chỉ tiêu định tính 36

2.2. Phân tích chất lượng hoạt động cho vay DNNXD tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội qua các chỉ tiêu định lượng 37

2.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng 37

2.2.2. Tỷ lệ nợ quá hạn đối với DNNXD 38

2.2.3. Vòng quay vốn đối với DNNXD 39

2.2.4. Lợi nhuận thu được từ hoạt động cho vay DNNXD 39

3. Đánh giá thực trạng chất lượng cho vay DNNXD tại Chi nhánh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội 40

3.1. Kết quả đạt được 40

3.2. Hạn chế và nguyên nhân 41

3.2.1. Hạn chế 41

3.2.2. Nguyên nhân 42

CHƯƠNG 3 46

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI CHI NHÁNH NHTMCP XNK EXIMBANK 46

HÀ NỘI 46

1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay của Chi nhánh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội trong thời gian tới 46

2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay DNNXD của Chi nhánh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội 47

2.1. Xây dựng chính sách cho vay hợp lý 47

2.1.1. Xây dựng chính sách khách hàng phù hợp với các DNNXD 47

2.1.2. Đa dạng hoá các hình thức cho vay đối với DNNXD và nâng cao chất lượng phục vụ 49

2.2. Hoàn thiện quy trình cho vay 50

2.2.1. Hoàn thiện công tác tổ chức thẩm định 50

2.2.2. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 51

2.2.2. Thực hiện tốt công tác phân loại rủi ro và đẩy mạnh giải quyết các khoản nợ tồn đọng 52

2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho vay 52

3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay DNNXD của Chi nhánh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nội 53

3.1. Kiến nghị đối với NHTMCP XNK Eximbank 53

3.2. Kiến nghị đối với Chính phủ và một số cơ quan, ban, ngành có liên quan 53

KẾT LUẬN 55

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY