Chuyên đề Một vài đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần cơ khí điện lực

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I. Tổng quan chung về Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 91.1. Lịch sử hình thành 91.1.1. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 91.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 91.1.3. Sản phẩm chủ yếu: 111.1.4. Năng lực sản xuất 121.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 131.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất 201.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 241.5. Tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty 271.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 271.5.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 31PHẦN II. Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty 36Cổ phần Cơ khí Điện lực 362.1 Đặc điểm và yêu cầu quản lý NVL ở Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 362.1.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng tới công tác kế toán và quản lý NVL 362.1.2 Đặc điểm NVL 372.1.3 Phân loại NVL 382.1.4 Tính giá NVL 382.1.5 Yêu cầu quản lý NVL 422.1.6 Hạch toán chi tiết NVL 442.2. Hạch toán tổng hợp NVL 502.2.1. Hạch toán thu mua và nhập kho NVL 502.2.3. Hạch toán Xuất kho NVL 632.3. Hạch toán thừa, thiếu NVL sau kiểm kê 70PHẦN III: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán Nguyên vật liệu và phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 733.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 733.1.1 Đánh giá chung về tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 733.1.2 Đánh giá công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 763.2 Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 783.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán NVL 783.2.2 Nguyên tắc khi hoàn thiện kế toán NVL 803.2.3 Một số đề xuất hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 823.3 Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 863.3.1 Xét dưới góc độ kế toán tài chính 863.3.2.Xét dưới góc độ kế toán quản trị 913.3.Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện 93KẾT LUẬN 95TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. Tổng quan chung về Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 9

1.1. Lịch sử hình thành 9

1.1.1. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 9

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 9

1.1.3. Sản phẩm chủ yếu: 11

1.1.4. Năng lực sản xuất 12

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 13

1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất 20

1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 24

1.5. Tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty 27

1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 27

1.5.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 31

PHẦN II. Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty 36

Cổ phần Cơ khí Điện lực 36

2.1 Đặc điểm và yêu cầu quản lý NVL ở Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 36

2.1.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng tới công tác kế toán và quản lý NVL 36

2.1.2 Đặc điểm NVL 37

2.1.3 Phân loại NVL 38

2.1.4 Tính giá NVL 38

2.1.5 Yêu cầu quản lý NVL 42

2.1.6 Hạch toán chi tiết NVL 44

2.2. Hạch toán tổng hợp NVL 50

2.2.1. Hạch toán thu mua và nhập kho NVL 50

2.2.3. Hạch toán Xuất kho NVL 63

2.3. Hạch toán thừa, thiếu NVL sau kiểm kê 70

PHẦN III: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán Nguyên vật liệu và phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 73

3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 73

3.1.1 Đánh giá chung về tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 73

3.1.2 Đánh giá công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 76

3.2 Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 78

3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán NVL 78

3.2.2 Nguyên tắc khi hoàn thiện kế toán NVL 80

3.2.3 Một số đề xuất hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 82

3.3 Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 86

3.3.1 Xét dưới góc độ kế toán tài chính 86

3.3.2.Xét dưới góc độ kế toán quản trị 91

3.3.Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện 93

KẾT LUẬN 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY