Chuyên đề Một số kiến nghị về việc giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN NỘI DUNG 3Chương 1: Cơ sở khoa học của việc giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp. 3I. Một số lí luận về người thu nhập thấp 3I.1. Định nghĩa về người thu nhập thấp 3I.2. Các vấn đề kinh tế - xã hội tác động đến việc giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp 41/ Vấn đề dân di cư vào đô thị 42/ Sự phân hóa giàu nghèo với vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp 73/ Đặc điểm của người thu nhập thấp ảnh hưởng đến nhà ở. 94/ Một số mô hình nhà ở tương thích cho người thu nhập thấp 10II. Các nội dung cơ bản trong các chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. 111/ Nội dung tổng quát 112/ Nội dung tăng cường khả năng tự cải thiện nhà ở cho người thu nhập thấp bằng các chính sách hỗ trợ về mặt tài chính cho người thu nhập thấp. 12III. Các yếu tố tác động đến đến việc giải quyết nhà ở cho người thu nhâp thấp 131/ Các yếu tố về tài chính, thị trường, quyền sở hữu, cơ sở hạ tầng 13a) Các yếu tồ về tài chính, thị trường 13b) Các yếu tố về quyền sở hữu và cơ sở hạ tầng 152/ Các yếu tố về đặc thù nhà ở liên quan đến giải pháp phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. 16a) Tuổi thọ của nhà: 16b) Tính không đồng nhất 16c) Tính cố định về mặt không gian 17Chương II: Thực trạng về giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội và kinh nghiệm một số nước trên thế giới 18I. Kinh nghiệm về giải quyết nhà ở cho người thu nhập ở một số nước và một số đô thị lớn trong nước. 181/ Kinh nghiệm của Trung Quốc. 182/ Kinh nghiệm của Singapore 193/ Kinh nghiệm của Thái Lan. 204/ Kinh nghiệm của thành phố Hải Phòng 215/ Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh 24II. Thực trạng xây dựng nhà ỏ cho người thu nhập thấp tại Hà Nội 251/ Thực trạng người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội 252/ Thực trạng về nhà ỏ cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội 273/ Tình trạng hạ tầng cơ sở của nhà ở cho người có thu nhập thấp 28Chương 3: Một số giải pháp về việc giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội 30I. Xã hội hoá vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp 301/ Những đối tượng thu nhập thấp được ưu tiên giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp 302/ Những giải pháp trong chính sách nhằm giải quyết về nhà ở cho người thu nhập thấp 31a) Chính sách về tài chính 31b) Chính sách về đầu tư: 32c) Chính sách phát triển nhà cho thuê 32II. Chính sách đất đai và quy hoạch 341/ Chính sách về đất đai 34a) Xây dựng kế hoạch sử dụng 34b) Chính sách thuê đất và giao đất phù hợp vơi từng đối tượng 34c) Áp dụng chính sách lấy đô thị để nuôi đô thị 35d) Chính sách thu hồi đất và giải phóng mặt bằng 35e) Cơ chế chính sách giải toả xóm liều và các khu nhà ổ chuột 352/ Chính sách về kiến trúc, quy hoạch và xây dựng nhà ở 36a) Đối với các khu vực nằm sâu trong các khu phố cũ: 36b) Đối với các hộ sống trong các khu tập thể cũ 36c) Đối với khu nhà ổ chuột 36III. Chính sách về cải thiện môi trường và phát triển hạ tầng kỹ thuật cho khu ở của người thu nhập thấp. 36IV. Một số mô hình về kiến trúc, quy hoạch và phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. 371/ Giải pháp về quy hoạch 37a) Các nguyên tắc chung về quy hoạch xây dựng đô thị liên quan đến phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp: 37b) Về xác định đối tượng loại nhà ở cho người thu nhập thấp trên vị trí khu đất. 382/ Giải pháp về kiến trúc. 382.1. Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở của người thu nhập 382.2. Các giải pháp cải tạo nâng cấp nhà ở chung cư 4-5 tầng cũ 41V. Giải pháp về hạ tầng kỹ thuật 421. Giải pháp về giao thông 422. Giải pháp về cấp thoát nước, cấp điện, thu gom rác: 43a) Thoát nước, thu gom rác: 43b) Cấp nước, cấp điện 43VI. Đề xuất một số mẫu nhà cho người thu nhập thấp. 441/ Mẫu nhà ở thấp tầng 44a) Mô hình chung cho cơ cấu mặt bằng căn hộ: 44b) Mô hình lựa chọn vị trí xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp 44c) Giải pháp về vật liệu xây dựng cho nhà ở thấp tầng người thu nhập thấp. 452/ Mẫu nhà ở cao tầng 45a) Lựa chọn địa điểm xây dựng và lập quy hoạch mặt bằng tổng mặt bằng: 46b) Mật độ xây dựng: 46c) Xác định chiều cao thích hợp: 46d) Giải pháp hạ tầng kỹ thuật: 46e) Vật liệu xây dựng 47PHẦN KẾT LUẬN 52DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN NỘI DUNG 3

Chương 1: Cơ sở khoa học của việc giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp. 3

I. Một số lí luận về người thu nhập thấp 3

I.1. Định nghĩa về người thu nhập thấp 3

I.2. Các vấn đề kinh tế - xã hội tác động đến việc giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp 4

1/ Vấn đề dân di cư vào đô thị 4

2/ Sự phân hóa giàu nghèo với vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp 7

3/ Đặc điểm của người thu nhập thấp ảnh hưởng đến nhà ở. 9

4/ Một số mô hình nhà ở tương thích cho người thu nhập thấp 10

II. Các nội dung cơ bản trong các chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. 11

1/ Nội dung tổng quát 11

2/ Nội dung tăng cường khả năng tự cải thiện nhà ở cho người thu nhập thấp bằng các chính sách hỗ trợ về mặt tài chính cho người thu nhập thấp. 12

III. Các yếu tố tác động đến đến việc giải quyết nhà ở cho người thu nhâp thấp 13

1/ Các yếu tố về tài chính, thị trường, quyền sở hữu, cơ sở hạ tầng 13

a) Các yếu tồ về tài chính, thị trường 13

b) Các yếu tố về quyền sở hữu và cơ sở hạ tầng 15

2/ Các yếu tố về đặc thù nhà ở liên quan đến giải pháp phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. 16

a) Tuổi thọ của nhà: 16

b) Tính không đồng nhất 16

c) Tính cố định về mặt không gian 17

Chương II: Thực trạng về giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội và kinh nghiệm một số nước trên thế giới 18

I. Kinh nghiệm về giải quyết nhà ở cho người thu nhập ở một số nước và một số đô thị lớn trong nước. 18

1/ Kinh nghiệm của Trung Quốc. 18

2/ Kinh nghiệm của Singapore 19

3/ Kinh nghiệm của Thái Lan. 20

4/ Kinh nghiệm của thành phố Hải Phòng 21

5/ Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh 24

II. Thực trạng xây dựng nhà ỏ cho người thu nhập thấp tại Hà Nội 25

1/ Thực trạng người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội 25

2/ Thực trạng về nhà ỏ cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội 27

3/ Tình trạng hạ tầng cơ sở của nhà ở cho người có thu nhập thấp 28

Chương 3: Một số giải pháp về việc giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội 30

I. Xã hội hoá vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp 30

1/ Những đối tượng thu nhập thấp được ưu tiên giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp 30

2/ Những giải pháp trong chính sách nhằm giải quyết về nhà ở cho người thu nhập thấp 31

a) Chính sách về tài chính 31

b) Chính sách về đầu tư: 32

c) Chính sách phát triển nhà cho thuê 32

II. Chính sách đất đai và quy hoạch 34

1/ Chính sách về đất đai 34

a) Xây dựng kế hoạch sử dụng 34

b) Chính sách thuê đất và giao đất phù hợp vơi từng đối tượng 34

c) Áp dụng chính sách lấy đô thị để nuôi đô thị 35

d) Chính sách thu hồi đất và giải phóng mặt bằng 35

e) Cơ chế chính sách giải toả xóm liều và các khu nhà ổ chuột 35

2/ Chính sách về kiến trúc, quy hoạch và xây dựng nhà ở 36

a) Đối với các khu vực nằm sâu trong các khu phố cũ: 36

b) Đối với các hộ sống trong các khu tập thể cũ 36

c) Đối với khu nhà ổ chuột 36

III. Chính sách về cải thiện môi trường và phát triển hạ tầng kỹ thuật cho khu ở của người thu nhập thấp. 36

IV. Một số mô hình về kiến trúc, quy hoạch và phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. 37

1/ Giải pháp về quy hoạch 37

a) Các nguyên tắc chung về quy hoạch xây dựng đô thị liên quan đến phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp: 37

b) Về xác định đối tượng loại nhà ở cho người thu nhập thấp trên vị trí khu đất. 38

2/ Giải pháp về kiến trúc. 38

2.1. Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở của người thu nhập 38

2.2. Các giải pháp cải tạo nâng cấp nhà ở chung cư 4-5 tầng cũ 41

V. Giải pháp về hạ tầng kỹ thuật 42

1. Giải pháp về giao thông 42

2. Giải pháp về cấp thoát nước, cấp điện, thu gom rác: 43

a) Thoát nước, thu gom rác: 43

b) Cấp nước, cấp điện 43

VI. Đề xuất một số mẫu nhà cho người thu nhập thấp. 44

1/ Mẫu nhà ở thấp tầng 44

a) Mô hình chung cho cơ cấu mặt bằng căn hộ: 44

b) Mô hình lựa chọn vị trí xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp 44

c) Giải pháp về vật liệu xây dựng cho nhà ở thấp tầng người thu nhập thấp. 45

2/ Mẫu nhà ở cao tầng 45

a) Lựa chọn địa điểm xây dựng và lập quy hoạch mặt bằng tổng mặt bằng: 46

b) Mật độ xây dựng: 46

c) Xác định chiều cao thích hợp: 46

d) Giải pháp hạ tầng kỹ thuật: 46

e) Vật liệu xây dựng 47

PHẦN KẾT LUẬN 52

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY