Chuyên đề Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của khách sạn Pan Horizon

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 4PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở KHÁCH SẠN PAN HORIZON 6 1.1 Một số khái niệm cơ bản 6 1.1.1 Chiến lược kinh doanh 6 1.1.2 Quản lý chiến lược 7 1.1.3 Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp khách sạn du lịch. 8 1.2. Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn du lịch 8 1.2.1. Phân tích môi trường .9 1.2.2. Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu . 16 1.2.3.Phân tích và lựa chọn các phương án chiến lược 18 1.2.4. Thực hiện chiến lược 29 1.2.5. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược. 32PHẦN II:KHẢO SÁT TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN PAN HORIZON 352.1 Khái quát về khách sạn PAN HORIZON . 352.1.1. Giới thiệu chung 352.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban trong khách sạn 362.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của khách sạn PAN HORIZON 38 2.2.1 Tình hình thực hiện số khách của hai năm 1998-1999 . 382.2.2. Phân tích chung về hoạt động kinh doanh của khách sạn năm 1999 so với năm 1998 392.3. Đánh giá các mặt ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn trong hai năm 1998 - 1999 402.3.1. Hoạt động kinh doanh lưu trú 402.3.2. Hoạt động kinh doanh ăn uống 422.3.3. Dịch vụ bổ sung 432.3.3.1. Hoạt động kinh doanh văn phòng 432.3.3.2. Các mặt công tác khác 432.4. Phân tích thực trạng xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh của khách sạn PAN HORIZON. 442.4.1. Phân tích môi trường 442.4.1.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô 442.4.1.2. Các yếu tố môi trường ngành 452.4.1.3. Phân tích môi trường bên trong 482.4.2.2. Phân tích và lựa chọn chiến lược 532.4.2.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung 532.4.2.2. Chiến lược chu kỳ sống của sản phẩm 552.4.2.3. Chiến lược cạnh tranh 552.4.3 Bước triển khai chiến lược 56Phần IIIMỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN PAN HORIZON.3.I. Căn cứ nhằm đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của khách sạn PAN HORIZON 583.1.1. Căn cứ vào nguyên tắc xây dựng chiến lược kinh doanh . 583.1.2. Căn cứ vào nguyên tắc xây dựng chiến lược 583.2. Nội dung của đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của khách sạn PAN HORIZON 593.2.1. Đề xuất với công việc phân tích chiến lược kinh doanh của khách sạn. 593.2.1.1. Đề xuất đối với việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ của khách sạn (phân tích SWOT) 593.2.1.2. Những đề xuất khắc phục điểm yếu và tăng cường thế mạnh của khách sạn. 663.2.2. Đề xuất với hệ thống mục tiêu chiến lược của khách sạn 723.2.3. Đề xuất các quyết định chiến lược của khách sạn 733.2.3.1. Chiến lược và chính sách giá 753.2.3.2. Chiến lược và chính sách phân phối 77 3.2.3.3. Chiến lược và chính sách quảng cáo 79 3.2.4.Đề xuất đảm bảo cho việc triển khai thực hiện chiến lược thành công 80Kết luận 82Tài liệu tham khảo 83

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở KHÁCH SẠN PAN HORIZON 6

1.1 Một số khái niệm cơ bản 6

1.1.1 Chiến lược kinh doanh 6

1.1.2 Quản lý chiến lược 7

1.1.3 Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp khách sạn du lịch. 8

1.2. Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn du lịch 8

1.2.1. Phân tích môi trường .9

1.2.2. Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu . 16

1.2.3.Phân tích và lựa chọn các phương án chiến lược 18

1.2.4. Thực hiện chiến lược 29

1.2.5. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược. 32

PHẦN II:KHẢO SÁT TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN PAN HORIZON 35

2.1 Khái quát về khách sạn PAN HORIZON . 35

2.1.1. Giới thiệu chung 35

2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban trong khách sạn 36

2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của khách sạn PAN HORIZON 38

2.2.1 Tình hình thực hiện số khách của hai năm 1998-1999 . 38

2.2.2. Phân tích chung về hoạt động kinh doanh của khách sạn năm 1999 so với năm 1998 39

2.3. Đánh giá các mặt ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn trong hai năm 1998 - 1999 40

2.3.1. Hoạt động kinh doanh lưu trú 40

2.3.2. Hoạt động kinh doanh ăn uống 42

2.3.3. Dịch vụ bổ sung 43

2.3.3.1. Hoạt động kinh doanh văn phòng 43

2.3.3.2. Các mặt công tác khác 43

2.4. Phân tích thực trạng xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh của khách sạn PAN HORIZON. 44

2.4.1. Phân tích môi trường 44

2.4.1.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô 44

2.4.1.2. Các yếu tố môi trường ngành 45

2.4.1.3. Phân tích môi trường bên trong 48

2.4.2.2. Phân tích và lựa chọn chiến lược 53

2.4.2.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung 53

2.4.2.2. Chiến lược chu kỳ sống của sản phẩm 55

2.4.2.3. Chiến lược cạnh tranh 55

2.4.3 Bước triển khai chiến lược 56

Phần III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

CỦA KHÁCH SẠN PAN HORIZON.

3.I. Căn cứ nhằm đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của khách sạn PAN HORIZON 58

3.1.1. Căn cứ vào nguyên tắc xây dựng chiến lược kinh doanh . 58

3.1.2. Căn cứ vào nguyên tắc xây dựng chiến lược 58

3.2. Nội dung của đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của khách sạn PAN HORIZON 59

3.2.1. Đề xuất với công việc phân tích chiến lược kinh doanh của khách sạn. 59

3.2.1.1. Đề xuất đối với việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ của khách sạn (phân tích SWOT) 59

3.2.1.2. Những đề xuất khắc phục điểm yếu và tăng cường thế mạnh của khách sạn. 66

3.2.2. Đề xuất với hệ thống mục tiêu chiến lược của khách sạn 72

3.2.3. Đề xuất các quyết định chiến lược của khách sạn 73

3.2.3.1. Chiến lược và chính sách giá 75

3.2.3.2. Chiến lược và chính sách phân phối 77

3.2.3.3. Chiến lược và chính sách quảng cáo 79

3.2.4.Đề xuất đảm bảo cho việc triển khai thực hiện chiến lược thành công 80

Kết luận 82

Tài liệu tham khảo 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY