Chuyên đề Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH dịch vụ và sản xuất Anh Hiếu

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 31.1. Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 31.1.1. Những khái niệm cơ bản về tiêu thụ sản phẩm 31.1.2. Vai trò và nhiệm vụ cơ bản của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 31.1.2.1.Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 31.1.2.2. Nhiệm vụ cơ bản của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 41.2. Những nội dung của hoạt động tiêu thụ trong các doanh nghiệp 41.2.1.Nghiên cứu thị trường 51.2.1.1. Khái quát thị trường 51.2.1.2.Các nội dung chủ yếu của nghiên cứu thị trường 61.2.2. Kế hoạch hóa tiêu thụ 81.2.2.1. Kế hoạch hóa bán hàng 81.2.2.2. Kế hoạch hóa Marketing 81.2.2.3. Kế hoạch hóa quảng cáo 91.2.2.4. Kế hoạch hóa chi phí kinh doanh tiêu thụ 91.2.3. Các chính sách Marketing – Mix trong doanh nghiệp 101.2.3.1. Chính sách sản phẩm 101.2.3.2. Chính sách giá cả 111.2.3.3. Chính sách phân phối sản phẩm 121.2.3.4. Chính sách xúc tiến 151.2.4. Tổ chức hoạt động tiêu thụ và dịch vụ sau bán 151.2.4.1. Tổ chức hệ thống kênh phân phối 151.2.4.2. Tổ chức hoạt động bán hàng 161.2.4.3. Tổ chức hoạt động dịch vụ sau bán hàng 161.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ của các doanh nghiệp 171.3.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp 171.3.1.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật 171.3.1.2. Giá cả hàng hóa 171.3.1.3. Chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp 181.3.1.4. Hoạt động nghiên cứu thị trường 181.3.1.5. Công tác tổ chức tiêu thụ 181.3.1.6. Nguồn nhân lực 181.3.1.7. Tình hình tài chính của doanh nghiệp 191.3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 191.3.2.1. Môi trường chính trị - Luật pháp 191.3.2.2. Môi trường kinh tế - xã hội 201.3.2.3. Khách hàng 201.3.2.4. Nhà cung cấp 201.3.2.5. Các đối thủ cạnh tranh 21PHẦN II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ANH HIẾU 222.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 222.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 222.1.2. Hệ thống tổ chức quản lý kinh doanh của công ty 222.1.3. Các sản phẩm của công ty 242.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty 282.1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 292.2. Thực trạng hoạt động tiêu thụ của công ty trong thời gian gần đây 312.2.1. Thị trường tiêu thụ 312.2.2. Kết quả công tác tiêu thụ 342.2.2.1. Công tác giao dịch kí kết hợp đồng sản xuất và phương thức tiêu thụ sản phẩm 362.2.2.2. Thực hiện hoạt động kho thành phẩm 402.2.2.3. Phương thức vận chuyển 412.2.2.4. Phương thức thanh toán 412.3. Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty 422.3.1. Ưu điểm 422.3.2. Hạn chế 432.3.3. Nguyên nhân 43PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNGTIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ANH HIẾU 453.1. Phương hướng và mục tiêu nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH dịch vụ và sản xuất Anh Hiếu 453.2. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH dịch vụ và sản xuất Anh Hiếu 463.2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 463.2.2. Hoàn thiện các chính sách xúc tiến 473.2.3. Các mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 483.2.4. Tăng cường quản lý và cách thức tiêu thụ sản phẩm 493.2.4. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động 503.2.5. Vấn đề về cạnh tranh 513.2.5.1. Đầu tư đổi mới mẫu mã nhằm đa dạng hóa sản phẩm. 523.2.5.2. Tăng cường biện pháp quản lý chất lượng 533.2.5.3. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát việc quản lý chi phí nhằm hạ giá thành. 533.2.5.4. Xây dựng chính sách giá linh hoạt 543.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và doanh nghiệp 553.3.1. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 553.3.2. Một số kiến nghị đối với doanh nghiệp 55KẾT LUẬN 57TÀI LIỆU THAM KHẢO: 58

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

1.1. Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 3

1.1.1. Những khái niệm cơ bản về tiêu thụ sản phẩm 3

1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ cơ bản của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 3

1.1.2.1.Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 3

1.1.2.2. Nhiệm vụ cơ bản của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 4

1.2. Những nội dung của hoạt động tiêu thụ trong các doanh nghiệp 4

1.2.1.Nghiên cứu thị trường 5

1.2.1.1. Khái quát thị trường 5

1.2.1.2.Các nội dung chủ yếu của nghiên cứu thị trường 6

1.2.2. Kế hoạch hóa tiêu thụ 8

1.2.2.1. Kế hoạch hóa bán hàng 8

1.2.2.2. Kế hoạch hóa Marketing 8

1.2.2.3. Kế hoạch hóa quảng cáo 9

1.2.2.4. Kế hoạch hóa chi phí kinh doanh tiêu thụ 9

1.2.3. Các chính sách Marketing – Mix trong doanh nghiệp 10

1.2.3.1. Chính sách sản phẩm 10

1.2.3.2. Chính sách giá cả 11

1.2.3.3. Chính sách phân phối sản phẩm 12

1.2.3.4. Chính sách xúc tiến 15

1.2.4. Tổ chức hoạt động tiêu thụ và dịch vụ sau bán 15

1.2.4.1. Tổ chức hệ thống kênh phân phối 15

1.2.4.2. Tổ chức hoạt động bán hàng 16

1.2.4.3. Tổ chức hoạt động dịch vụ sau bán hàng 16

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ của các doanh nghiệp 17

1.3.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp 17

1.3.1.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật 17

1.3.1.2. Giá cả hàng hóa 17

1.3.1.3. Chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp 18

1.3.1.4. Hoạt động nghiên cứu thị trường 18

1.3.1.5. Công tác tổ chức tiêu thụ 18

1.3.1.6. Nguồn nhân lực 18

1.3.1.7. Tình hình tài chính của doanh nghiệp 19

1.3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 19

1.3.2.1. Môi trường chính trị - Luật pháp 19

1.3.2.2. Môi trường kinh tế - xã hội 20

1.3.2.3. Khách hàng 20

1.3.2.4. Nhà cung cấp 20

1.3.2.5. Các đối thủ cạnh tranh 21

PHẦN II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ANH HIẾU 22

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 22

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 22

2.1.2. Hệ thống tổ chức quản lý kinh doanh của công ty 22

2.1.3. Các sản phẩm của công ty 24

2.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty 28

2.1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 29

2.2. Thực trạng hoạt động tiêu thụ của công ty trong thời gian gần đây 31

2.2.1. Thị trường tiêu thụ 31

2.2.2. Kết quả công tác tiêu thụ 34

2.2.2.1. Công tác giao dịch kí kết hợp đồng sản xuất và phương thức tiêu thụ sản phẩm 36

2.2.2.2. Thực hiện hoạt động kho thành phẩm 40

2.2.2.3. Phương thức vận chuyển 41

2.2.2.4. Phương thức thanh toán 41

2.3. Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty 42

2.3.1. Ưu điểm 42

2.3.2. Hạn chế 43

2.3.3. Nguyên nhân 43

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNGTIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ANH HIẾU 45

3.1. Phương hướng và mục tiêu nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH dịch vụ và sản xuất Anh Hiếu 45

3.2. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH dịch vụ và sản xuất Anh Hiếu 46

3.2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 46

3.2.2. Hoàn thiện các chính sách xúc tiến 47

3.2.3. Các mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 48

3.2.4. Tăng cường quản lý và cách thức tiêu thụ sản phẩm 49

3.2.4. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động 50

3.2.5. Vấn đề về cạnh tranh 51

3.2.5.1. Đầu tư đổi mới mẫu mã nhằm đa dạng hóa sản phẩm. 52

3.2.5.2. Tăng cường biện pháp quản lý chất lượng 53

3.2.5.3. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát việc quản lý chi phí nhằm hạ giá thành. 53

3.2.5.4. Xây dựng chính sách giá linh hoạt 54

3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và doanh nghiệp 55

3.3.1. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 55

3.3.2. Một số kiến nghị đối với doanh nghiệp 55

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY