Chuyên đề Một số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả tín dụng của Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG1. Vốn tín dụng1.1. Khái niệm1.2. Tín dụng ngân hàng1.3. Phân loại1.3.1. Phân theo thành phần kinh tế1.3.2. Phân theo mục đích cho vay1.3.3. Phân loại theo thời hạn cho vay1.3.4. Phân loại theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng2. Đặc điểm của vốn tín dụng2.1. Đặc trưng của quan hệ tín dụng2.2. Đặc điểm đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông thôn3. Vai trò của vốn tín dụng đối với sản xuất nông nghiệp3.1.Vài trò của tín dụng3.2. Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn của hộ sản xuất kinh doanh3.3. Tín dụng ngân hàng giúp vấn đề việc làm được giải quyết một cách tích cực3.4. Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và ổn định sản xuất3.5. Tín dụng ngân hàng giúp giải quyết các vấn đề chính trị – xã hội3.6. Tín dụng ngân hàng đưa tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào từng hộ sản xuất kinh doanh4. Sự cần thiết hình thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG VIỆT NAMI. Thực trạng tạo vốn (huy động vốn)1. Yêu cầu đặt ra đối với công tác huy động vốn2. Thực trạng huy động vốn tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn3. Các hình thức huy động vốn3.1. Huy động vốn tiền gửi3.2. Huy động vốn thông qua phát hành chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá lớn3.3. Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu4. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn4.1. Nhân tố khách quan4.2. Nhóm nhân tố chủ quan5. Các chỉ tiêu đánh giá huy động vốn của Ngân hàng thương mạiII. Thực trạng kết quả và hiệu quả tín dụng1. Kết quả cho vay vốn2. Hiệu quả tín dụngIII. Đánh giá chung thành tích, hạn chế và nguyên nhân1. Những kết quả đạt được2. Những hạn chế trong công tác huy động vốn của Sở Giao dịch NHNo&PTNT3. Nguyên nhân của những hạn chếCHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN1. Quan điểm, phương hướng, mục tiêu chính sách vấn đề tạo vốn và nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng1.1. Quan điểm1.2. Phương hướng1.3. Mục tiêu2. Các giải pháp tạo vốn2.1. Giải pháp trực tiếp2.1.1. Hoàn thiện cơ sở vật chất2.1.2. Sử dụng lãi suất linh hoạt, đáp ứng sự biến động của thị trường2.1.3. Đẩy mạnh chính sách khách hàng2.1.4. Mở rộng màng lưới hoạt động và đa dạng hoá các hình thức huy động, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng2.2. Giải pháp hỗ trợ2.2.1. Tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao trình độ nhân viên2.2.2. Tuyên truyền quảng cáo2.2.3. Thường xuyên làm tốt công tác thi đua khen thưởng để hỗ trợ tích cực cho công tác huy động vốn3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng4. Một số kinh nghiệm trong việc tạo vốn và nâng cao hiệu quả tín dụng đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt NamKẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1. Vốn tín dụng

1.1. Khái niệm

1.2. Tín dụng ngân hàng

1.3. Phân loại

1.3.1. Phân theo thành phần kinh tế

1.3.2. Phân theo mục đích cho vay

1.3.3. Phân loại theo thời hạn cho vay

1.3.4. Phân loại theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng

2. Đặc điểm của vốn tín dụng

2.1. Đặc trưng của quan hệ tín dụng

2.2. Đặc điểm đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông thôn

3. Vai trò của vốn tín dụng đối với sản xuất nông nghiệp

3.1.Vài trò của tín dụng

3.2. Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn của hộ sản xuất kinh doanh

3.3. Tín dụng ngân hàng giúp vấn đề việc làm được giải quyết một cách tích cực

3.4. Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và ổn định sản xuất

3.5. Tín dụng ngân hàng giúp giải quyết các vấn đề chính trị – xã hội

3.6. Tín dụng ngân hàng đưa tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào từng hộ sản xuất kinh doanh

4. Sự cần thiết hình thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG VIỆT NAM

I. Thực trạng tạo vốn (huy động vốn)

1. Yêu cầu đặt ra đối với công tác huy động vốn

2. Thực trạng huy động vốn tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các hình thức huy động vốn

3.1. Huy động vốn tiền gửi

3.2. Huy động vốn thông qua phát hành chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá lớn

3.3. Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn

4.1. Nhân tố khách quan

4.2. Nhóm nhân tố chủ quan

5. Các chỉ tiêu đánh giá huy động vốn của Ngân hàng thương mại

II. Thực trạng kết quả và hiệu quả tín dụng

1. Kết quả cho vay vốn

2. Hiệu quả tín dụng

III. Đánh giá chung thành tích, hạn chế và nguyên nhân

1. Những kết quả đạt được

2. Những hạn chế trong công tác huy động vốn của Sở Giao dịch NHNo&PTNT

3. Nguyên nhân của những hạn chế

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Quan điểm, phương hướng, mục tiêu chính sách vấn đề tạo vốn và nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng

1.1. Quan điểm

1.2. Phương hướng

1.3. Mục tiêu

2. Các giải pháp tạo vốn

2.1. Giải pháp trực tiếp

2.1.1. Hoàn thiện cơ sở vật chất

2.1.2. Sử dụng lãi suất linh hoạt, đáp ứng sự biến động của thị trường

2.1.3. Đẩy mạnh chính sách khách hàng

2.1.4. Mở rộng màng lưới hoạt động và đa dạng hoá các hình thức huy động, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng

2.2. Giải pháp hỗ trợ

2.2.1. Tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao trình độ nhân viên

2.2.2. Tuyên truyền quảng cáo

2.2.3. Thường xuyên làm tốt công tác thi đua khen thưởng để hỗ trợ tích cực cho công tác huy động vốn

3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng

4. Một số kinh nghiệm trong việc tạo vốn và nâng cao hiệu quả tín dụng đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY