Chuyên đề Một số giải pháp tăng cường năng lực trong hoạt động dự thầu xây dựng ở công ty TNHH xây dựng Hải Tân

MỤC LỤCChương I: MỘT SỐ NHẬN THỨC LÍ LUẬN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU VÀ DỰ THẦU XÂY DỰNG.3I.Thực chất và nội dung hoạt động đấu thầu và hoạt động dự thầu trong xây dựng.31.Khái niệm và nội dung hoạt động đấu thầu xây dựng.31.1.Khái niệm và bản chất hoạt động đấu thầu xây dựng.31.2.Nội dung của hoạt động đấu thầu xây dựng .4 1.2.1.Hình thức lựa chọn nhà thầu.41.2.2.Phương thức đấu thầu.51.2.3.Tổ chức đấu thầu xây dựng.61.2.Khái niệm, nội dung và vai trò của hoạt động dự thầu xây dựng.71.2.1.Khái niệm.71.2.2.Nội dung hoạt động dự thầu xây dựng.81.2.2.1.Nghiên cứu cơ hội đấu thầu và lập kế hoạch dự thầu.81.2.2.2.Lập hồ sơ dự thầu.81.2.2.3.Tính toán giá dự thầu.81.2.3.Vai trò của hoạt động dự thầu xây dựng với các công ty xây dựng.16II. Những tiêu chí và chỉ tiêu phản ánh năng lực của nhà thầu trong đấu thầu xây dựng. 171. Các tiêu thức thể hiện khả năng cạnh tranh1.1.Số lượng công trình trúng thầu và giá trị trúng thầu.171.2.Tỷ lệ thắng thầu trong dự thầu.172.Các chỉ tiêu đánh giá khả năng trúng thầu trong đấu thầu của doanh nghiệp.172.1.Chỉ tiêu về năng lực và kinh nghiệm.182.2.Chỉ tiêu về kỹ thuật.192.3.Chỉ tiêu về giá.20III.Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực dự thầu trong hoạt động dự thầu xây dựng của các nhà thầu.211. Nhóm nhân tố bên trong.211.1. Tài chính.211.2. Máy móc, thiết bị, công nghệ thi công.221.3. Nguồn nhân lực.231.4. Hoạt động Marketing.231.5. Khả năng liên danh, liên kết.231.6. Trình độ tổ chức lập hồ sơ dự thầu.242. Nhóm nhân tố bên ngoài.242.1. Cơ chế chính sách Nhà nước.242.2. Chủ đầu tư.242.3. Cơ quan tư vấn.252.4. Các đối thủ cạnh tranh.262.5. Các nhà cung cấp.26Chương II:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC DỰ THẦU CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI TÂN.27I.Một số đặc điểm của công ty TNHH Xây dựng Hải Tân có liên quan đến hoạt động tham gia dự thầu.271. Quá trình hình thành và phát triển.272. Mô hình tổ chức quản lý.282.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty.282.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty.293. Thực trạng về hoạt động kinh doanh.333.1 Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty.333.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty.334.Một số đặc điểm của công ty có liên quan đến hoạt động tham gia dự thầu.354.1.Công ty có ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng tươngđối hẹp.354.2.Công ty có nguồn vốn chủ sở hữu chiếm phần lớn trong cơ cấu vốn.36II.Thực trạng về việc thực hiện các hoạt động tham gia dự thầu của công ty trong thời gian qua.371.Một số kết quả trong hoạt động dự thầu của công ty trong vài năm gần đây.372. Trình tự tham gia dự thầu của công ty.382.1. Nghiên cứu cơ hội đấu thầu.382.2. Tiếp xúc ban đầu với bên chủ đầu tư.39 2.3. Chuẩn bị và lập hồ sơ dự thầu.40 2.4.Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia mở thầu.402.5. Ký kết hợp đồng (nếu trúng thầu) và theo dõi thực hiện hợp đồng.413.Công tác tính giá dự thầu của công ty.41III.Phân tích và đánh giá năng lực của công ty TNHH xây dựng Hải Tân trong hoạt động dự thầu.421.Phân tích các tiêu chí phản ánh năng lực về các yếu tố trong quá trình thi công.421.1. Năng lực thi công của người lao động.421.2. Năng lực huy động và sử dụng máy móc thiết bị.431.3. Năng lực quản lí và đáp ứng nguyên vật liệu.451.4. Năng lực tài chính.452.Phân tích một số tiêu chí phản ánh năng lực trong hoạt động dự thầu của công ty.472.1.Chỉ tiêu số lượng công trình trúng thầu và giá trị trúng thầu hàng năm.472.2. Chỉ tiêu xác suất trúng thầu.483. Những hạn chế về năng lực trong hoạt động dự thầu của công ty.494. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên.50Chương III: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG DỰ THẦU Ở CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI TÂN.52I.Một số phương hướng nhằm nâng cao năng lực dự thầu ở Công ty TNHH Xây dựng Hải Tân.521.Nâng cao năng lực kĩ thuật.522. Nâng cao năng lực tài chính.533.Nâng cao năng lực tổ chức.53 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực dự thầu tại công ty TNHH xây dựng Hải Tân.541. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường.542.Vận dụng phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp để ra quyết định tranh thầu.552.1. Xác định danh mục các chỉ tiêu ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của công ty.562.2. Xây dựng thang điểm.562.3. Xác định tầm quan trọng (trọng số) của từng chỉ tiêu.572.4. Tính toán chỉ tiêu tổng hợp cho gói thầu cụ thể.572.5. Đánh giá khả năng thắng thầu và ra quyết định.583. Hoàn thiện phương pháp tính giá thầu, linh hoạt trong việc lựa chọn mức giá bỏ thầu.604. Tăng cường huy động vốn và thu hồi vốn đảm bảo cho tham gia dự thầu và thực hiện hợp đồng.625. Tăng cường công tác quản trị chất lượng công trình và nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo uy tín của công ty.63III. Kiến nghị với nhà nước.65

MỤC LỤC

Chương I: MỘT SỐ NHẬN THỨC LÍ LUẬN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU VÀ DỰ THẦU XÂY DỰNG.3

I.Thực chất và nội dung hoạt động đấu thầu và hoạt động dự

thầu trong xây dựng.3

1.Khái niệm và nội dung hoạt động đấu thầu xây dựng.3

1.1.Khái niệm và bản chất hoạt động đấu thầu xây dựng.3

1.2.Nội dung của hoạt động đấu thầu xây dựng .4

1.2.1.Hình thức lựa chọn nhà thầu.4

1.2.2.Phương thức đấu thầu.5

1.2.3.Tổ chức đấu thầu xây dựng.6

1.2.Khái niệm, nội dung và vai trò của hoạt động dự thầu xây dựng.7

1.2.1.Khái niệm.7

1.2.2.Nội dung hoạt động dự thầu xây dựng.8

1.2.2.1.Nghiên cứu cơ hội đấu thầu và lập kế hoạch dự thầu.8

1.2.2.2.Lập hồ sơ dự thầu.8

1.2.2.3.Tính toán giá dự thầu.8

1.2.3.Vai trò của hoạt động dự thầu xây dựng với các công ty xây dựng.16

II. Những tiêu chí và chỉ tiêu phản ánh năng lực của nhà thầu

trong đấu thầu xây dựng. 17

1. Các tiêu thức thể hiện khả năng cạnh tranh

1.1.Số lượng công trình trúng thầu và giá trị trúng thầu.17

1.2.Tỷ lệ thắng thầu trong dự thầu.17

2.Các chỉ tiêu đánh giá khả năng trúng thầu trong đấu thầu của

doanh nghiệp.17

2.1.Chỉ tiêu về năng lực và kinh nghiệm.18

2.2.Chỉ tiêu về kỹ thuật.19

2.3.Chỉ tiêu về giá.20

III.Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực dự thầu trong hoạt động

dự thầu xây dựng của các nhà thầu.21

1. Nhóm nhân tố bên trong.21

1.1. Tài chính.21

1.2. Máy móc, thiết bị, công nghệ thi công.22

1.3. Nguồn nhân lực.23

1.4. Hoạt động Marketing.23

1.5. Khả năng liên danh, liên kết.23

1.6. Trình độ tổ chức lập hồ sơ dự thầu.24

2. Nhóm nhân tố bên ngoài.24

2.1. Cơ chế chính sách Nhà nước.24

2.2. Chủ đầu tư.24

2.3. Cơ quan tư vấn.25

2.4. Các đối thủ cạnh tranh.26

2.5. Các nhà cung cấp.26

Chương II:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC DỰ THẦU

CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI TÂN.27

I.Một số đặc điểm của công ty TNHH Xây dựng Hải Tân có liên

quan đến hoạt động tham gia dự thầu.27

1. Quá trình hình thành và phát triển.27

2. Mô hình tổ chức quản lý.28

2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty.28

2.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty.29

3. Thực trạng về hoạt động kinh doanh.33

3.1 Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty.33

3.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty.33

4.Một số đặc điểm của công ty có liên quan đến hoạt động tham gia

dự thầu.35

4.1.Công ty có ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng tương

đối hẹp.35

4.2.Công ty có nguồn vốn chủ sở hữu chiếm phần lớn trong cơ cấu vốn.36

II.Thực trạng về việc thực hiện các hoạt động tham gia dự thầu của

công ty trong thời gian qua.37

1.Một số kết quả trong hoạt động dự thầu của công ty trong vài năm gần đây.37

2. Trình tự tham gia dự thầu của công ty.38

2.1. Nghiên cứu cơ hội đấu thầu.38

2.2. Tiếp xúc ban đầu với bên chủ đầu tư.39

2.3. Chuẩn bị và lập hồ sơ dự thầu.40

2.4.Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia mở thầu.40

2.5. Ký kết hợp đồng (nếu trúng thầu) và theo dõi thực hiện hợp đồng.41

3.Công tác tính giá dự thầu của công ty.41

III.Phân tích và đánh giá năng lực của công ty TNHH

xây dựng Hải Tân trong hoạt động dự thầu.42

1.Phân tích các tiêu chí phản ánh năng lực về các yếu tố trong

quá trình thi công.42

1.1. Năng lực thi công của người lao động.42

1.2. Năng lực huy động và sử dụng máy móc thiết bị.43

1.3. Năng lực quản lí và đáp ứng nguyên vật liệu.45

1.4. Năng lực tài chính.45

2.Phân tích một số tiêu chí phản ánh năng lực trong hoạt động

dự thầu của công ty.47

2.1.Chỉ tiêu số lượng công trình trúng thầu và giá trị trúng thầu hàng năm.47

2.2. Chỉ tiêu xác suất trúng thầu.48

3. Những hạn chế về năng lực trong hoạt động dự thầu của công ty.49

4. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên.50

Chương III: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG DỰ THẦU

Ở CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI TÂN.52

I.Một số phương hướng nhằm nâng cao năng lực dự thầu ở Công ty

TNHH Xây dựng Hải Tân.52

1.Nâng cao năng lực kĩ thuật.52

2. Nâng cao năng lực tài chính.53

3.Nâng cao năng lực tổ chức.53

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực dự thầu tại công ty

TNHH xây dựng Hải Tân.54

1. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường.54

2.Vận dụng phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp để ra quyết

định tranh thầu.55

2.1. Xác định danh mục các chỉ tiêu ảnh hưởng đến khả năng thắng

thầu của công ty.56

2.2. Xây dựng thang điểm.56

2.3. Xác định tầm quan trọng (trọng số) của từng chỉ tiêu.57

2.4. Tính toán chỉ tiêu tổng hợp cho gói thầu cụ thể.57

2.5. Đánh giá khả năng thắng thầu và ra quyết định.58

3. Hoàn thiện phương pháp tính giá thầu, linh hoạt trong việc lựa

chọn mức giá bỏ thầu.60

4. Tăng cường huy động vốn và thu hồi vốn đảm bảo cho tham gia

dự thầu và thực hiện hợp đồng.62

5. Tăng cường công tác quản trị chất lượng công trình và nâng

cao chất lượng công trình, đảm bảo uy tín của công ty.63

III. Kiến nghị với nhà nước.65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY