Chuyên đề Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền thông Smedia – O2TV

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3I. Nguồn nhân lực 31.1. Khái niệm nguồn nhân lực 31.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 31.1.2. Các yếu tố cơ bản của nguồn nhân lực 41.1.3. Vai trò của nguồn nhân lực 51.2. Chất lượng nguồn nhân lực 61.2.1. Khái niệm chất lượng nguồn nhân lực 61.2.2. Tầm quan trọng của chất lượng nguồn nhân lực 71.3Chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực 81.3.1 Các chỉ tiêu về sử dụng số lượng lao động và cơ cấu lao động. 81.3.2 Các chỉ tiêu về sử dụng lao động và cường độ lao động 91.3.3 Các chỉ tiêu về Năng suất lao động 9II.Quản lý nguồn nhân lực 102.1.Khái niệm quản lý nguồn nhân lực 102.2.Quy trình quản lý nguồn nhân lực 112.2.1. Lập chiến lược nguồn nhân lực 112.2.2. Tuyển chọn nhân lực 122.2.3.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 142.2.4. Trả công cho người lao động 172.3. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực. 182.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý nguồn nhân lực 19CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG S-MEDIA 22I.Tổng quan về công ty 221.1. Thông tin chung về công ty 221.2Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 231.2.1. Quá trình hình thành của công ty 231.2.2. Quá trình phát triển của công ty 251.3. Sản Phẩm của công ty. 26 II. Chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần truyền thông S- Media 272.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty 282.2.Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty 292.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty năm 2009 292.3.Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của Công ty 312.3.1.Thống kê chất lượng nhân sự theo cơ cấu ba lực lượng chủ chốt 312.3.2 Thống kê chất lượng nhân sự theo lứa tuổi và cơ cấu giới tính 31. III. Quy trình quản lý nguồn nhân lực tại công ty 323.1. Thực trạng lập chiến lược nguồn nhân lực tại công ty 323.2. Thực trạng tuyển chọn nhân lực tại công ty 333.2.1 Chuẩn bị hồ sơ và nhân sự: 333.2.2 Quy trình phỏng vấn, lựa chọn: 333.2.3 Quy trình thông báo tuyển dụng: 343.2.4 Thử việc và Hợp đồng thử việc: 343.2.5 Giao việc: 353.3. Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 353.4. Thực trạng trả công người lao động của công ty 363.4.1 Chế độ lương: 363.4.2 Lương tháng thứ 13: 383.4.3 Chế độ thưởng và phụ cấp 383.4.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 383.4.5 Các chế độ khác 38IV. Đánh giá chung 394.1. Ưu điểm 394.2. Nhược điểm 404.3. Nguyên nhân. 40CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SMEDIA 42I.Phương hướng phát triển của công ty 421.1.Mục tiêu phát triển của công ty 421.2.Mục tiêu công tác hành chính - nhân sự 431.3.Mục tiêu tiền lương 6 tháng đầu năm 2010 45II.Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty 462.1.Hoàn thiện cơ cấu tổ chức 462.2.Đổi mới chính sách tuyển chọn lao động 482.3.Đổi mới chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực 49III.Một số kiến nghị để thực hiện giải pháp 493.1.Đối với công ty Cổ phần truyền thông Smedia – O2TV 493.2.Đối với cơ quan quản lý nhà nước 50KẾT LUẬN 52TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

I. Nguồn nhân lực 3

1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 3

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 3

1.1.2. Các yếu tố cơ bản của nguồn nhân lực 4

1.1.3. Vai trò của nguồn nhân lực 5

1.2. Chất lượng nguồn nhân lực 6

1.2.1. Khái niệm chất lượng nguồn nhân lực 6

1.2.2. Tầm quan trọng của chất lượng nguồn nhân lực 7

1.3Chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực 8

1.3.1 Các chỉ tiêu về sử dụng số lượng lao động và cơ cấu lao động. 8

1.3.2 Các chỉ tiêu về sử dụng lao động và cường độ lao động 9

1.3.3 Các chỉ tiêu về Năng suất lao động 9

II.Quản lý nguồn nhân lực 10

2.1.Khái niệm quản lý nguồn nhân lực 10

2.2.Quy trình quản lý nguồn nhân lực 11

2.2.1. Lập chiến lược nguồn nhân lực 11

2.2.2. Tuyển chọn nhân lực 12

2.2.3.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 14

2.2.4. Trả công cho người lao động 17

2.3. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực. 18

2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý nguồn nhân lực 19

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG S-MEDIA 22

I.Tổng quan về công ty 22

1.1. Thông tin chung về công ty 22

1.2Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 23

1.2.1. Quá trình hình thành của công ty 23

1.2.2. Quá trình phát triển của công ty 25

1.3. Sản Phẩm của công ty. 26

II. Chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần truyền thông S- Media 27

2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty 28

2.2.Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty 29

2.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty năm 2009 29

2.3.Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của Công ty 31

2.3.1.Thống kê chất lượng nhân sự theo cơ cấu ba lực lượng chủ chốt 31

2.3.2 Thống kê chất lượng nhân sự theo lứa tuổi và cơ cấu giới tính 31

. III. Quy trình quản lý nguồn nhân lực tại công ty 32

3.1. Thực trạng lập chiến lược nguồn nhân lực tại công ty 32

3.2. Thực trạng tuyển chọn nhân lực tại công ty 33

3.2.1 Chuẩn bị hồ sơ và nhân sự: 33

3.2.2 Quy trình phỏng vấn, lựa chọn: 33

3.2.3 Quy trình thông báo tuyển dụng: 34

3.2.4 Thử việc và Hợp đồng thử việc: 34

3.2.5 Giao việc: 35

3.3. Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 35

3.4. Thực trạng trả công người lao động của công ty 36

3.4.1 Chế độ lương: 36

3.4.2 Lương tháng thứ 13: 38

3.4.3 Chế độ thưởng và phụ cấp 38

3.4.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 38

3.4.5 Các chế độ khác 38

IV. Đánh giá chung 39

4.1. Ưu điểm 39

4.2. Nhược điểm 40

4.3. Nguyên nhân. 40

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SMEDIA 42

I.Phương hướng phát triển của công ty 42

1.1.Mục tiêu phát triển của công ty 42

1.2.Mục tiêu công tác hành chính - nhân sự 43

1.3.Mục tiêu tiền lương 6 tháng đầu năm 2010 45

II.Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty 46

2.1.Hoàn thiện cơ cấu tổ chức 46

2.2.Đổi mới chính sách tuyển chọn lao động 48

2.3.Đổi mới chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực 49

III.Một số kiến nghị để thực hiện giải pháp 49

3.1.Đối với công ty Cổ phần truyền thông Smedia – O2TV 49

3.2.Đối với cơ quan quản lý nhà nước 50

KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY