Chuyên đề Một số giải pháp phát triển sản xuất chè ở tỉnh Thái Nguyên

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈI . Tổng quan về cây chè1. Vị trí cây chè trong nền kinh tế quốc dân1.1 Chè là một thức uống lý tưởng và có nhiều giá trị về dược liệu, phòng và chữa được nhiều loại bệnh:1.2 Chè là một cây công nghiệp lâu năm, có đời sống kinh tế lâu dài, mau cho sản phẩm, cho hiệu quả kinh tế cao.1.3 Ở nước ta, chè là một trong những cây có giá trị xuất khẩu cao.1.4 Phát triển sản xuất chè giúp sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên và tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của cây chè2.1 Điều kiện đất đai và địa hình2.2 Điều kiện độ ẩm và lượng mưa2.3 Điều kiện nhiệt độ không khí2.4 Điều kiện ánh sáng2.5 Không khí3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất chè3.1 Nhóm nhân tố tự nhiên3.2 Nhóm nhân tố thị trường3.3 Cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật3.4 Tiến bộ khoa học công nghệ3.5 Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả sản xuất chè4.1 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất4.1.1 Các chỉ tiêu hiện vật4.1.2 Các chỉ tiêu giá trị4.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất chèII . Tình hình sản xuất, tiêu thụ chè trên thế giới và ở Việt Nam1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè trên thế giới1.1 Tình hình sản xuất1.2. Tình hình tiêu thụ2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ chè ở Việt Nam2.1 Tình hình sản xuất chè ở Việt Nam2.2 Tình hình tiệu thụ, xuất khẩu chè ở Việt Nam2.2.1 Đối với thị trường trong nước2.2.2 Đối với thị trường nước ngoàiCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CHÈ Ở THÁI NGUYÊNI. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chè1. Điều kiện tự nhiên1.1 Vị trí địa lý1.2 Địa hình1.3 Đất đai1.3 Khí hậu thủy văn1.3.1 Khí hậu1.3.2 Thủy văn2 Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên2.1 Điều kiện kinh tế2.2 Dân số và lao động2.3 Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật2.3.1 Giao thông vận tải2.3.2 Hệ thống thủy lợi2.3.3 Hệ thống điện3. Đánh giá chung những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển sản xuất chè ở Thái Nguyên3.1 Thuận lợi3.2 Khó khănII. Thực trạng sản xuất chè ở tỉnh Thái Nguyên1.Thực trạng phát triển diện tích, sản lượng chè ở tỉnh Thái Nguyên1.1 Về diện tích1.2 Về sản lượng2. Tình hình thâm canh sản xuất chè ở Thái Nguyên2.1 Các vùng chuyên canh trong tỉnh2.2 Tình hình sử dụng phân bón cho chè2.3 Giống chè và nguồn cung cấp2.3.1 Giống chè2.3.2 Nguồn cung cấp giống và công tác quản lý chất lượng giống3. Tình hình thu hái và chế biến chè4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm chè ở tỉnh Thái NguyênIII. Đánh giá chung tình hình sản xuất chè ở Thái Nguyên1. Kết quả và hiệu quả sản xuất chè ở tỉnh Thái Nguyên trong thời gian vừa qua1. Hạn chế và nguyên nhân của thực trạng phát triển sản xuất chè2.1 Hạn chế2.1.1 Về sản xuất chè nguyên liệu2.1.2 Chế biến chè2.1.3 Tiêu thụ chè1.2. Nguyên nhân của thực trạng sản xuất chèCHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ Ở THÁI NGUYÊNI. Phương hướng, mục tiêu phát triển sản xuất chè trong thời gian tới của tỉnh Thái Nguyên1. Các quan điểm phát triển sản xuất chè ở Thái Nguyên1.1 Phát triển sản xuất chè nhằm phát huy thế mạnh và khai thác tốt tiềm năng về tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh1.2 Phát triển sản xuất chè theo hướng tập trung, thâm canh cao, đưa sản xuất chè trở thành sản xuất hàng hoá1.3. Phát triển sản xuất chè góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý1.4 Phát triển sản xuất chè nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp2. Phương hướng phát triển ngành chè Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 20202. Mục tiêu phát triển sản xuất chè của tỉnh giai đoạn 2010 – 2020II. Giải pháp phát triển sản xuất chè của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 20201. Quy hoạch, tổ chức sản xuất hình thành vùng sản xuất tập trung phù hợp với khả năng phát triển của vùng sản xuất và nhu cầu thị trường1.1 Giải quyết các vấn đề ruộng đất1.2 Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp thâm canh tăng năng suất chè1.2.1 Cải tạo và thiết kế đồi vườn trồng chè:1.2.2 Tuyển chọn giống chè và nâng cao năng suất chất lượng1.2.3 Sử dụng phân bón, hóa chất hợp lý và tăng cường các biện pháp thủy lợi hóa, cơ giới hóa nông nghiệp1.2.4 Các biện pháp thu hái và chế biến chè1.3 Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến công2. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm chè2.1 Thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất chè2.2 Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại2.3 Tổ chức hợp lý hệ thống kênh tiêu thụ các sản phẩm chè2.4 Phát huy sức mạnh của mối liên kết 4 nhà trong việc tiêu thụ sản phẩm chè3. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè5. Sản xuất sản phẩm chè sạch, an toàn6. Xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất chè6.1 Đối với các doanh nghiệp sản xuất chè6.2 Đối với những người trồng chèKẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ

I . Tổng quan về cây chè

1. Vị trí cây chè trong nền kinh tế quốc dân

1.1 Chè là một thức uống lý tưởng và có nhiều giá trị về dược liệu, phòng và chữa được nhiều loại bệnh:

1.2 Chè là một cây công nghiệp lâu năm, có đời sống kinh tế lâu dài, mau cho sản phẩm, cho hiệu quả kinh tế cao.

1.3 Ở nước ta, chè là một trong những cây có giá trị xuất khẩu cao.

1.4 Phát triển sản xuất chè giúp sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên và tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn.

2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của cây chè

2.1 Điều kiện đất đai và địa hình

2.2 Điều kiện độ ẩm và lượng mưa

2.3 Điều kiện nhiệt độ không khí

2.4 Điều kiện ánh sáng

2.5 Không khí

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất chè

3.1 Nhóm nhân tố tự nhiên

3.2 Nhóm nhân tố thị trường

3.3 Cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật

3.4 Tiến bộ khoa học công nghệ

3.5 Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả sản xuất chè

4.1 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất

4.1.1 Các chỉ tiêu hiện vật

4.1.2 Các chỉ tiêu giá trị

4.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất chè

II . Tình hình sản xuất, tiêu thụ chè trên thế giới và ở Việt Nam

1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè trên thế giới

1.1 Tình hình sản xuất

1.2. Tình hình tiêu thụ

2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ chè ở Việt Nam

2.1 Tình hình sản xuất chè ở Việt Nam

2.2 Tình hình tiệu thụ, xuất khẩu chè ở Việt Nam

2.2.1 Đối với thị trường trong nước

2.2.2 Đối với thị trường nước ngoài

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CHÈ Ở THÁI NGUYÊN

I. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chè

1. Điều kiện tự nhiên

1.1 Vị trí địa lý

1.2 Địa hình

1.3 Đất đai

1.3 Khí hậu thủy văn

1.3.1 Khí hậu

1.3.2 Thủy văn

2 Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên

2.1 Điều kiện kinh tế

2.2 Dân số và lao động

2.3 Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật

2.3.1 Giao thông vận tải

2.3.2 Hệ thống thủy lợi

2.3.3 Hệ thống điện

3. Đánh giá chung những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển sản xuất chè ở Thái Nguyên

3.1 Thuận lợi

3.2 Khó khăn

II. Thực trạng sản xuất chè ở tỉnh Thái Nguyên

1.Thực trạng phát triển diện tích, sản lượng chè ở tỉnh Thái Nguyên

1.1 Về diện tích

1.2 Về sản lượng

2. Tình hình thâm canh sản xuất chè ở Thái Nguyên

2.1 Các vùng chuyên canh trong tỉnh

2.2 Tình hình sử dụng phân bón cho chè

2.3 Giống chè và nguồn cung cấp

2.3.1 Giống chè

2.3.2 Nguồn cung cấp giống và công tác quản lý chất lượng giống

3. Tình hình thu hái và chế biến chè

4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm chè ở tỉnh Thái Nguyên

III. Đánh giá chung tình hình sản xuất chè ở Thái Nguyên

1. Kết quả và hiệu quả sản xuất chè ở tỉnh Thái Nguyên trong thời gian vừa qua

1. Hạn chế và nguyên nhân của thực trạng phát triển sản xuất chè

2.1 Hạn chế

2.1.1 Về sản xuất chè nguyên liệu

2.1.2 Chế biến chè

2.1.3 Tiêu thụ chè

1.2. Nguyên nhân của thực trạng sản xuất chè

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ Ở THÁI NGUYÊN

I. Phương hướng, mục tiêu phát triển sản xuất chè trong thời gian tới của tỉnh Thái Nguyên

1. Các quan điểm phát triển sản xuất chè ở Thái Nguyên

1.1 Phát triển sản xuất chè nhằm phát huy thế mạnh và khai thác tốt tiềm năng về tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh

1.2 Phát triển sản xuất chè theo hướng tập trung, thâm canh cao, đưa sản xuất chè trở thành sản xuất hàng hoá

1.3. Phát triển sản xuất chè góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý

1.4 Phát triển sản xuất chè nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp

2. Phương hướng phát triển ngành chè Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020

2. Mục tiêu phát triển sản xuất chè của tỉnh giai đoạn 2010 – 2020

II. Giải pháp phát triển sản xuất chè của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2020

1. Quy hoạch, tổ chức sản xuất hình thành vùng sản xuất tập trung phù hợp với khả năng phát triển của vùng sản xuất và nhu cầu thị trường

1.1 Giải quyết các vấn đề ruộng đất

1.2 Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp thâm canh tăng năng suất chè

1.2.1 Cải tạo và thiết kế đồi vườn trồng chè:

1.2.2 Tuyển chọn giống chè và nâng cao năng suất chất lượng

1.2.3 Sử dụng phân bón, hóa chất hợp lý và tăng cường các biện pháp thủy lợi hóa, cơ giới hóa nông nghiệp

1.2.4 Các biện pháp thu hái và chế biến chè

1.3 Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến công

2. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm chè

2.1 Thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất chè

2.2 Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại

2.3 Tổ chức hợp lý hệ thống kênh tiêu thụ các sản phẩm chè

2.4 Phát huy sức mạnh của mối liên kết 4 nhà trong việc tiêu thụ sản phẩm chè

3. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật

4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè

5. Sản xuất sản phẩm chè sạch, an toàn

6. Xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất chè

6.1 Đối với các doanh nghiệp sản xuất chè

6.2 Đối với những người trồng chè

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY