Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần may Sông Hồng

MỤC LỤCNội dung TrangPHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 4I- Lý thuyết cạnh tranh 41. Khái niệm cạnh tranh 42. Vai trò và tầm quan trọng của cạnh tranh 62.1. Đối với nền kinh tế quốc dân 62.2. Đối với doanh nghiệp 62.3. Đối với ngành 72.4. Đối với sản phẩm 83. Các hình thức cạnh tranh 8 3.1. Căn cứ vào các chủ thể tham gia cạnh tranh 83.2. Căn cứ theo tính chất và mức độ cạnh tranh 93.3. Căn cứ vào phạm vi kinh tế 104. Các công cụ cạnh tranh 104.1. Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm 114.2. Cạnh tranh bằng giá cả 124.3. Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối 134.4. Cạnh tranh bằng chính sách Marketing 145. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh 14II- Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 161. Khái niệm về khả năng cạnh tranh 172. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh 202.1. Thị phần 202.2. Năng suất lao động 212.3. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 222.4. Uy tín của doanh nghiệp 222.5. Năng lực quản trị 233. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 243.1. Các nhân tố chủ quan 243.1.1. Khả năng tài chính 243.1.2. Nguồn lực vật chất kỹ thuật 243.1.3. Nguồn nhân lực 253.2. Các nhân tố khách quan 263.2.1. Nhà cung cấp 263.2.2. Khách hàng 273.2.3. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm ẩn 283.2.4. Sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế 29PHẦN II: THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG 31I- Đặc điểm tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần may Sông Hồng 311. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần may Sông Hồng 312. Lĩnh vực hoạt động và mục tiêu phát triển 312.1. Lĩnh vực hoạt động 312.2. Quy trình sản xuất sản phẩm 322.3. Mục tiêu phát triển 332.3.1. Về thị trường 332.3.2. Chính sách và giải pháp 343. Đặc điểm tổ chức quản lý và phân phối cấp quản lý của Công ty cổ phần may Sông Hồng 343.1. Mô hình 343.2. Chức năng 353.2.1. Hội đồng quản trị 353.2.2. Giám đốc 353.2.3. Phòng kế hoạch 363.2.4. Phòng hành chính 363.2.5. Phòng kế toán - tài vụ 363.2.6. Phòng kỹ thuật 363.2.7. Phòng KCS 363.2.8. Phòng cơ điện. 373.2.9. Phân xưởng sản xuất 374. Môi trường kinh doanh của Công ty 374.1. Môi trường kinh doanh trong nước 374.2. Môi trường kinh doanh quốc tế 384.3. Môi trường cạnh tranh của Công ty 38II- Thực trạng và khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần may Sông Hồng 391. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 392. Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty thông qua các yếu tố nội lực 422.1. Nguồn lực tài chính vật chất 422.2. Nguồn nhân lực 422.3. Chiến lược kinh doanh 432.4. Uy tín của Công ty 443. Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty thông qua các công cụ 453.1. Chất lượng sản phẩm 453.2. Chính sách giá cả 453.3. Hệ thống phân phối 463.4. Giao tiếp, khuếch trương 474. Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty thông qua một số chỉ tiêu 474.1. Thị phần 474.2. Năng suất lao động 504.3. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 51III- Những kết luận rút ra từ việc đánh giá thực trạng của Công ty 521. Những thành tựu đã đạt được và khả năng cạnh tranh của công ty 522. Những mặt còn tồn tại 55PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN MAY SÔNG HỒNG 58I- Xu hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam nói chung và của Công ty cổ phần may Sông Hồng nói riêng 581. Tình hình phát triển kinh tế trong nước 582. Tình hình phát triển kinh tế thế giới 593. Phương hướng phát triển của ngành 614. Phương hướng phát triển của Công ty cổ phẩn may Sông Hồng 63II- Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần may Sông Hồng 65Giải pháp 1: Nâng cao chất lượng sản phẩm 65Giải pháp 2: Chính sách giá cả hợp lý 65Giải pháp 3: Phát triển các kênh phân phối sản phẩm của Công ty 67Giải pháp 4: Nâng cao hoạt động Marketing 68Giải pháp 5: Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên 68Giải pháp 6: Giải pháp về mẫu, mốt 70Giải pháp 7: Giải pháp về phát triển thị trường 70Giải pháp 8: Giải pháp về công nghệ 72Giải pháp 9: Giải pháp huy động vốn 73Giải pháp 10: Tăng năng suất lao động 73III- Một số kiến nghị với các ngành chức năng 741. Đối với Nhà nước 742. Đối với ngành 76KẾT LUẬN 78

MỤC LỤC

Nội dung Trang

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 4

I- Lý thuyết cạnh tranh 4

1. Khái niệm cạnh tranh 4

2. Vai trò và tầm quan trọng của cạnh tranh 6

2.1. Đối với nền kinh tế quốc dân 6

2.2. Đối với doanh nghiệp 6

2.3. Đối với ngành 7

2.4. Đối với sản phẩm 8

3. Các hình thức cạnh tranh 8

3.1. Căn cứ vào các chủ thể tham gia cạnh tranh 8

3.2. Căn cứ theo tính chất và mức độ cạnh tranh 9

3.3. Căn cứ vào phạm vi kinh tế 10

4. Các công cụ cạnh tranh 10

4.1. Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm 11

4.2. Cạnh tranh bằng giá cả 12

4.3. Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối 13

4.4. Cạnh tranh bằng chính sách Marketing 14

5. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh 14

II- Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 16

1. Khái niệm về khả năng cạnh tranh 17

2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh 20

2.1. Thị phần 20

2.2. Năng suất lao động 21

2.3. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 22

2.4. Uy tín của doanh nghiệp 22

2.5. Năng lực quản trị 23

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 24

3.1. Các nhân tố chủ quan 24

3.1.1. Khả năng tài chính 24

3.1.2. Nguồn lực vật chất kỹ thuật 24

3.1.3. Nguồn nhân lực 25

3.2. Các nhân tố khách quan 26

3.2.1. Nhà cung cấp 26

3.2.2. Khách hàng 27

3.2.3. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm ẩn 28

3.2.4. Sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế 29

PHẦN II: THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG 31

I- Đặc điểm tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần may Sông Hồng 31

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần may Sông Hồng 31

2. Lĩnh vực hoạt động và mục tiêu phát triển 31

2.1. Lĩnh vực hoạt động 31

2.2. Quy trình sản xuất sản phẩm 32

2.3. Mục tiêu phát triển 33

2.3.1. Về thị trường 33

2.3.2. Chính sách và giải pháp 34

3. Đặc điểm tổ chức quản lý và phân phối cấp quản lý của Công ty cổ phần may Sông Hồng 34

3.1. Mô hình 34

3.2. Chức năng 35

3.2.1. Hội đồng quản trị 35

3.2.2. Giám đốc 35

3.2.3. Phòng kế hoạch 36

3.2.4. Phòng hành chính 36

3.2.5. Phòng kế toán - tài vụ 36

3.2.6. Phòng kỹ thuật 36

3.2.7. Phòng KCS 36

3.2.8. Phòng cơ điện. 37

3.2.9. Phân xưởng sản xuất 37

4. Môi trường kinh doanh của Công ty 37

4.1. Môi trường kinh doanh trong nước 37

4.2. Môi trường kinh doanh quốc tế 38

4.3. Môi trường cạnh tranh của Công ty 38

II- Thực trạng và khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần may Sông Hồng 39

1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 39

2. Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty thông qua các yếu tố nội lực 42

2.1. Nguồn lực tài chính vật chất 42

2.2. Nguồn nhân lực 42

2.3. Chiến lược kinh doanh 43

2.4. Uy tín của Công ty 44

3. Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty thông qua các công cụ 45

3.1. Chất lượng sản phẩm 45

3.2. Chính sách giá cả 45

3.3. Hệ thống phân phối 46

3.4. Giao tiếp, khuếch trương 47

4. Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty thông qua một số chỉ tiêu 47

4.1. Thị phần 47

4.2. Năng suất lao động 50

4.3. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 51

III- Những kết luận rút ra từ việc đánh giá thực trạng của Công ty 52

1. Những thành tựu đã đạt được và khả năng cạnh tranh của công ty 52

2. Những mặt còn tồn tại 55

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN MAY SÔNG HỒNG 58

I- Xu hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam nói chung và của Công ty cổ phần may Sông Hồng nói riêng 58

1. Tình hình phát triển kinh tế trong nước 58

2. Tình hình phát triển kinh tế thế giới 59

3. Phương hướng phát triển của ngành 61

4. Phương hướng phát triển của Công ty cổ phẩn may Sông Hồng 63

II- Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần may Sông Hồng 65

Giải pháp 1: Nâng cao chất lượng sản phẩm 65

Giải pháp 2: Chính sách giá cả hợp lý 65

Giải pháp 3: Phát triển các kênh phân phối sản phẩm của Công ty 67

Giải pháp 4: Nâng cao hoạt động Marketing 68

Giải pháp 5: Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên 68

Giải pháp 6: Giải pháp về mẫu, mốt 70

Giải pháp 7: Giải pháp về phát triển thị trường 70

Giải pháp 8: Giải pháp về công nghệ 72

Giải pháp 9: Giải pháp huy động vốn 73

Giải pháp 10: Tăng năng suất lao động 73

III- Một số kiến nghị với các ngành chức năng 74

1. Đối với Nhà nước 74

2. Đối với ngành 76

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY