Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Hằng Quảng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU 3

I. KHÁI LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP. 3

1. Khái niệm về hoạt động nhập khẩu: 3

2. Vai trò của hoạt động nhập khẩu: 3

3. Một số hình thức nhập khẩu chủ yếu: 5

3.1. Nhập khẩu trực tiếp 6

3.2. Nhập khẩu uỷ thác 6

3.3. Nhập khẩu liên doanh 6

3.4. Nhập khẩu đổi hàng 6

3.5. Nhập khẩu tái xuất 7

4. Nội dung hoạt động nhập khẩu 7

II. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP: 8

1. Hiệu quả kinh doanh 8

1.1. Khái niệm 8

1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh 10

1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh 11

2. Phân loại hiệu quả kinh doanh 12

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu 12

3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 12

3.1.1. Nguồn lao động của doanh nghiệp 12

3.1.2. Vốn kinh doanh nhập khẩu 13

3.1.3.Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin trong các hoạt động nhập khẩu 13

3.1.4. Nhân tố quản trị các hoạt động kinh doânh nhập khẩu của doanh nghiệp 13

3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 14

3.2.1. Nhân tố cạnh tranh 14

3.2.2. Tỷ giá hối đoái 15

3.2.3. Thuế nhập khẩu 16

3.2.4.Hạn ngạch 16

3.2.5. Ảnh hưởng của hệ thống tài chính ngân hàng 17

3.2.6. Ảnh hưởng của hệ thống giao thông vận tải và liên lạc 18

3.2.7. Ảnh hưởng bởi các chính sách của chính phủ 18

4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu 19

4.1. Nhóm chỉ tiêu tổng hợp 19

4.1.1. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng 19

4.1.2. Các chỉ tiêu phản ánh số lượng 20

4.2. Nhóm chỉ tiêu bộ phận 21

4.2.1. Sức sinh lợi của vốn lưu động trong các hoạt động kinh doanh nhập khẩu 21

4.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động(HVLĐ) của các hoạt động kinh doanh nhập khẩu 21

4.2.3. Năng suất lao động của các hoạt động nhập khẩu 21

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẰNG QUẢNG 22

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẰNG QUẢNG 22

1. Khái quát về sự hình thành phát triển Công ty TNHH Thương Mại Hằng Quảng 22

2. Khách hàng chính của công ty 26

3. Đối thủ cạnh tranh 26

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẰNG QUẢNG. 27

1. Cơ cấu tổ chức của công ty 27

2. Chức năng của các phòng ban 28

2.1. Phòng kế toán 28

2.2. Phòng kế hoạch 28

2.3. Phòng tổ chức hành chính 28

2.4. Phòng kinh doanh 28

2.5. Phòng vi tính 28

III. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẰNG QUẢNG 29

1. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 29

1.1. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng 29

1.1.1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu. 29

1.1.2. Tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu theo doanh thu nhập khẩu 31

1.1.3 Tỷ suất lợi nhuận nhập hkẩu theo chi phí nhập khẩu 32

1.1.4. Tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu theo vốn kinh doanh nhập khẩu 32

1.2. Các chỉ tiêu phản ánh số lượng 33

1.2.1. Tổng doanh thu từ các hoạt động nhập khẩu 33

1.2.2. Tổng lợi nhuận từ các hoạt động nhập khẩu 34

2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận 34

2.1. Sức sinh lợi của vốn lưu động trong các hoạt động kinh doanh nhập khẩu 34

2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động (HVLĐ) của các hoạt động kinh doanh nhập khẩu 35

2.3. Năng suất lao động của các hoạt động nhập khẩu 35

3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Hằng Quảng trong những năm qua: 37

4. Những thành tựu của Công ty TNHH Thương Mại Hằng Quảng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu 38

5. Những tồn tại trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu 39

6. Nguyên nhân của những tồn tại trên 41

6.1. Nguyên nhân chủ quan 41

6.2. Nguyên nhân khách quan 41

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẰNG QUẢNG 42

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 42

1. Phương hướng 42

2. Mục tiêu 42

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY. 43

1. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và mở rộng thị trường 43

2. Đa dạng hóa mặt hàng nhập khẩu 44

3. Củng cố và mở rộng quan hệ với bạn hàng và khách hàng 46

4. Tối thiểu hóa chi phí để tăng lợi nhuận 47

5. Sử dụng hợp lý nguồn vốn và huy động vốn có hiệu quả 48

6. Xây dựng một chiến lược và kế hoạch kinh doanh mềm dẻo và linh hoạt 49

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 51

KẾT LUẬN 53

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY