Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu tại Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT . 1 1.1. Tổng quan về sản phẩm thông tin tín hiệuđường sắt . 1 1.1.1. Sản phẩm thông tin . 1 1.1.2. Sản phẩm tín hiệu . 2 1.2. Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu đường sắt . 31.2.1. Sản phẩm thông tin . 3 1.2.2. Sản phẩm tín hiệu . 3 1.2.3. Chất lượng duy tu thiết bị TTTH . 4 1.3. Tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu đường sắt . 5 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN. 7 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TTTH ĐS Sài Gòn . 72.1.1. Quá trình thành lập Công ty . 7 2.1.2. Quá trình phát triển của Công ty. 7 2.1.3. Nhiệm vụ sản xuất của Công ty . 9 2.1.4. Chính sách chất lượng của Công ty . 10 2.1.5. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 10 2.1.6. Đặc điểm công nghệ và các loại sản phẩm chủ yếu của Công ty. 18 2.2. Kết quả hoạt động của Công ty trong cácnăm 2006, 2007 . 20 2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006, 2007 . 20 2.2.2. Mặt mạnh . 21 2.2.3. Mặt yếu . 22 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THÔNG TIN TÍN HIỆU TẠI CÔNG TY TTTH ĐS SÀI GÒN . 23 3.1. Các quy định chung. 23 3.2. Đánh giá chất lượng duy tu sản phẩm (CSP). 24 3.2.1. Chất lượng duy tu sản phẩm thông tin (CDTTT). 24 3.2.2. Chất lượng duy tu sản phẩm tín hiệu (CDTTH) . 25 3.3. Đánh giá hiệu suất khai thác thiết bị TTTH (HKT) . 26 3.3.1. Hiệu suất khai thác thiết bị thông tin (HKTTT). 26 3.3.2. Hiệu suất khai thác thiết bị tín hiệu (HKTTH). 27 3.4. Đánh giá hiệu suất quản lý thông tin tín hiệu (HKTQL). 28 3.5. Chất lượng sản phẩm TTTH (CSP) . 29 3.5.1. Chất lượng sản phẩm thông tin (CSPTT). 29 3.5.2. Chất lượng sản phẩm tín hiệu (CSPTH) . 29 3.6. Ví dụ minh họa về cách đánh giá chất lượng sản phẩm TTTH ĐS. 30 3.6.1. Số liệu kiểm tra. 30 3.6.2. Kết quả tính toán. 31 3.7. Các yếu tố tác động đến chất lượng sản phẩm TTTH ĐS . 33 3.8. Đánh giá chung chất lượng sản phẩm TTTH ĐS của Công ty. 343.8.1. Chất lượng sản phẩm của Công ty qua các kỳ đánh giá . 34 3.8.2. Chất lượng sản phẩm của Công ty so với các Đơn vị cùng ngành . 42 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THÔNG TIN TÍN HIỆU TẠI CÔNG TY TTTH ĐS SÀI GÒN. 46 4.1. Nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. 47 4.2. Cải tiến các sản phẩm liên quan . 48 4.3. Nhu cầu về nguồn lực . 50

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THÔNG TIN

TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT . 1

1.1. Tổng quan về sản phẩm thông tin tín hiệuđường sắt . 1

1.1.1. Sản phẩm thông tin . 1

1.1.2. Sản phẩm tín hiệu . 2

1.2. Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu đường sắt . 3

1.2.1. Sản phẩm thông tin . 3

1.2.2. Sản phẩm tín hiệu . 3

1.2.3. Chất lượng duy tu thiết bị TTTH . 4

1.3. Tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu đường sắt . 5

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG

SẮT SÀI GÒN. 7

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TTTH ĐS Sài Gòn . 7

2.1.1. Quá trình thành lập Công ty . 7

2.1.2. Quá trình phát triển của Công ty. 7

2.1.3. Nhiệm vụ sản xuất của Công ty . 9

2.1.4. Chính sách chất lượng của Công ty . 10

2.1.5. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 10

2.1.6. Đặc điểm công nghệ và các loại sản phẩm chủ yếu của Công ty. 18

2.2. Kết quả hoạt động của Công ty trong cácnăm 2006, 2007 . 20

2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006, 2007 . 20

2.2.2. Mặt mạnh . 21

2.2.3. Mặt yếu . 22

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN

PHẨM THÔNG TIN TÍN HIỆU TẠI CÔNG TY TTTH ĐS SÀI GÒN . 23

3.1. Các quy định chung. 23

3.2. Đánh giá chất lượng duy tu sản phẩm (CSP). 24

3.2.1. Chất lượng duy tu sản phẩm thông tin (CDTTT). 24

3.2.2. Chất lượng duy tu sản phẩm tín hiệu (CDTTH) . 25

3.3. Đánh giá hiệu suất khai thác thiết bị TTTH (HKT) . 26

3.3.1. Hiệu suất khai thác thiết bị thông tin (HKTTT). 26

3.3.2. Hiệu suất khai thác thiết bị tín hiệu (HKTTH). 27

3.4. Đánh giá hiệu suất quản lý thông tin tín hiệu (HKTQL). 28

3.5. Chất lượng sản phẩm TTTH (CSP) . 29

3.5.1. Chất lượng sản phẩm thông tin (CSPTT). 29

3.5.2. Chất lượng sản phẩm tín hiệu (CSPTH) . 29

3.6. Ví dụ minh họa về cách đánh giá chất lượng sản phẩm TTTH ĐS. 30

3.6.1. Số liệu kiểm tra. 30

3.6.2. Kết quả tính toán. 31

3.7. Các yếu tố tác động đến chất lượng sản phẩm TTTH ĐS . 33

3.8. Đánh giá chung chất lượng sản phẩm TTTH ĐS của Công ty. 34

3.8.1. Chất lượng sản phẩm của Công ty qua các kỳ đánh giá . 34

3.8.2. Chất lượng sản phẩm của Công ty so với các Đơn vị cùng ngành . 42

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

THÔNG TIN TÍN HIỆU TẠI CÔNG TY TTTH ĐS SÀI GÒN. 46

4.1. Nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. 47

4.2. Cải tiến các sản phẩm liên quan . 48

4.3. Nhu cầu về nguồn lực . 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY