Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại Công ty Tân Hồng Ngọc

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK TẠI CÔNG TY TÂN HỒNG NGỌC. 31.1 Khái quát về Công ty Tân Hồng Ngọc 31.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 31.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý : 41.1.3- Đặc điểm về nguồn lực của Công ty 61.1.4 – Một số đặc điểm kinh doanh của Công ty 61.2 Thực trạng áp dụng các phương thức Thanh toán quốc tế đối với hoạt động XNK tại Công ty Tân Hồng Ngọc 71.2.1 Thực trạng hoạt động XNK hàng hóa của Công ty 71.2.2 Phân tích thực trạng các phương thức Thanh toán Quốc tế đối với hoạt động XNK của Công ty 8Trị giá 141.3 Đánh giá thực trạng các phương thức Thanh toán quốc tế đối với hoạt động XNK của Công ty. 16CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG XNK CỦA CÔNG TY. 192.1 Định hướng phát triển hoạt động XNK của Công ty Tân Hồng Ngọc 192.1.1 Thuận lợi và khó khăn của Công ty Tân Hồng Ngọc 192.1.2 Phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty Tân Hồng Ngọc 202.2 Biện pháp hoàn thiện phương thức thanh toán đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty: 212.2.1. Biện pháp sử dụng hợp lý phương thức thanh toán xuất khẩu của Công ty 212.2.2. Biện pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán của Công ty 222.2.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán của Công ty 252.2.4. Đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ thanh toán quốc tế 262.3. Các đề xuất 272.3.1. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện cho các hoạt động thanh toán. 272.3.2. Xây dựng những văn bản pháp lý cho giao dịch thanh toán quốc tế 292.3.3. Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu của Công ty Tân Hồng Ngọc 302.3.4. Hỗ trợ của Nhà nước để xuất khẩu phát triển và hoạt động thanh toán được hoàn thiện 32KẾT LUẬN 37

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK TẠI CÔNG TY TÂN HỒNG NGỌC. 3

1.1 Khái quát về Công ty Tân Hồng Ngọc 3

1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 3

1.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý : 4

1.1.3- Đặc điểm về nguồn lực của Công ty 6

1.1.4 – Một số đặc điểm kinh doanh của Công ty 6

1.2 Thực trạng áp dụng các phương thức Thanh toán quốc tế đối với hoạt động XNK tại Công ty Tân Hồng Ngọc 7

1.2.1 Thực trạng hoạt động XNK hàng hóa của Công ty 7

1.2.2 Phân tích thực trạng các phương thức Thanh toán Quốc tế đối với hoạt động XNK của Công ty 8

Trị giá 14

1.3 Đánh giá thực trạng các phương thức Thanh toán quốc tế đối với hoạt động XNK của Công ty. 16

CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG XNK CỦA CÔNG TY. 19

2.1 Định hướng phát triển hoạt động XNK của Công ty Tân Hồng Ngọc 19

2.1.1 Thuận lợi và khó khăn của Công ty Tân Hồng Ngọc 19

2.1.2 Phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty Tân Hồng Ngọc 20

2.2 Biện pháp hoàn thiện phương thức thanh toán đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty: 21

2.2.1. Biện pháp sử dụng hợp lý phương thức thanh toán xuất khẩu của Công ty 21

2.2.2. Biện pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán của Công ty 22

2.2.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán của Công ty 25

2.2.4. Đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ thanh toán quốc tế 26

2.3. Các đề xuất 27

2.3.1. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện cho các hoạt động thanh toán. 27

2.3.2. Xây dựng những văn bản pháp lý cho giao dịch thanh toán quốc tế 29

2.3.3. Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu của Công ty Tân Hồng Ngọc 30

2.3.4. Hỗ trợ của Nhà nước để xuất khẩu phát triển và hoạt động thanh toán được hoàn thiện 32

KẾT LUẬN 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY