Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ Nguyễn Danh

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 31. Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự 31.1 Khái niệm và tầm quan trọng của quản trị nhân sự 31.2 Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự 41.2.1 Phân tích công việc 41.2.2 Tuyển dụng nhân sự 51.2.3 Đào tạo và phát triển nhân sự 71.2.4 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 71.3 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của quản trị nhân sự 92. Giới thiệu về công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nguyễn Danh 102.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 102.2 Nhiệm vụ và chức năng của công ty 112.3 Ngành nghề kinh doanh của công ty 112.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của công ty 122.5 Môi trường kinh doanh của công ty 13CHƯƠNG2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NGUYỄN DANH 151. Thực trạng về tình hình kinh doanh của công ty 151.1 Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian qua 151.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 162. Phân tích tình hình quản trị nhân sự của công ty 172.1 Tình hình quản trị nhân sự trong công ty 17 2.1.1Cơ cấu nhân sự trong công ty 17 2.1.2 Phân bố nhân sự trong công ty 20 2.2 Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty 212.3 Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty 24 2.3.1 Tình hình đào tạo nhân sự 24 2.3.2 Tình hình phát triển nhân sự 26 2.4 Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty 27 2.4.1 Đãi ngộ vật chất 27 2.4.2 Đãi ngộ tinh thần 29 2.5 Hiệu quả sử dụng lao động trong công ty 29CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 311. Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty 31 1.1 Những thành tựu và ưu điểm 31 1.2 Những khó khăn, trở ngại và nhược điểm 322. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 33 2.1 Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thờ igian tới 33 2.2 Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới 353. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong công ty 363.1 Về tuyển dụng 363.2 Hoàn thiện cơ cấu quản lý 373.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự 38 3.4 Chế độ thù lao lao động và chế độ khen thưởng 393.5 Một số biện pháp khác 40 3.6 Một số giải pháp của công ty 42CHƯƠNG 4: NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 431. Đề xuất 432. Kiến nghị 44KẾT LUẬN 46TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 3

1. Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự 3

1.1 Khái niệm và tầm quan trọng của quản trị nhân sự 3

1.2 Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự 4

1.2.1 Phân tích công việc 4

1.2.2 Tuyển dụng nhân sự 5

1.2.3 Đào tạo và phát triển nhân sự 7

1.2.4 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 7

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của quản trị nhân sự 9

2. Giới thiệu về công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nguyễn Danh 10

2.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 10

2.2 Nhiệm vụ và chức năng của công ty 11

2.3 Ngành nghề kinh doanh của công ty 11

2.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của công ty 12

2.5 Môi trường kinh doanh của công ty 13

CHƯƠNG2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NGUYỄN DANH 15

1. Thực trạng về tình hình kinh doanh của công ty 15

1.1 Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian qua 15

1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 16

2. Phân tích tình hình quản trị nhân sự của công ty 17

2.1 Tình hình quản trị nhân sự trong công ty 17

2.1.1Cơ cấu nhân sự trong công ty 17

2.1.2 Phân bố nhân sự trong công ty 20

2.2 Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty 21

2.3 Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty 24

2.3.1 Tình hình đào tạo nhân sự 24

2.3.2 Tình hình phát triển nhân sự 26

2.4 Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty 27

2.4.1 Đãi ngộ vật chất 27

2.4.2 Đãi ngộ tinh thần 29

2.5 Hiệu quả sử dụng lao động trong công ty 29

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 31

1. Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty 31

1.1 Những thành tựu và ưu điểm 31

1.2 Những khó khăn, trở ngại và nhược điểm 32

2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 33

2.1 Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thờ igian tới 33

2.2 Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới 35

3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong công ty 36

3.1 Về tuyển dụng 36

3.2 Hoàn thiện cơ cấu quản lý 37

3.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự 38

3.4 Chế độ thù lao lao động và chế độ khen thưởng 39

3.5 Một số biện pháp khác 40

3.6 Một số giải pháp của công ty 42

CHƯƠNG 4: NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 43

1. Đề xuất 43

2. Kiến nghị 44

KẾT LUẬN 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY