Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công cụ tạo động lực tại xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đông Anh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. 3

I. ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC: 3

1. Các khái niệm cơ bản: 3

1.1. Nhu cầu và động cơ làm việc của con người 3

1.1.1 Nhu cầu: 3

1.1.2.Lợi ích: 3

1.1.3 Động cơ: 4

1.2. Động lực: 5

1.3. Tạo động lực: 5

2. Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực người lao động: 6

2.1. Các yếu tố xuất phát từ bản thân người lao động: 6

2.2. Các yếu tố xuất phát từ công việc: 6

2.3. Các yếu tố xuất phát từ môi trường làm việc: 6

3. Các học thuyết về động cơ, động lực: 6

3.1. Học thuyết về nhu cầu của Abraham Maslow: 7

3.3. Học thuyết động cơ F.Herzberg: 11

4. Vai trò của động cơ, động lực: 12

II. Công cụ tạo động lực: 13

1.Công cụ tài chính: 13

1.1. Công cụ tài chính trực tiếp: 14

1.1.1. Tiền lương: 14

1.1.2. Tiền thưởng: 16

1.2. Công cụ tài chính gián tiếp: 17

2. Công cụ tâm lý -giáo dục: 17

3. Công cụ hành chính tổ chức: 18

3.1. Công cụ tổ chức: 19

3.1.1. Cơ cấu tổ chức: 19

3.1.2. Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật: 19

3.2. Công cụ hành chính: 19

4. Mối quan hệ giữa các công cụ tạo động lực: 20

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐÔNG ANH . 21

I. TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐÔNG ANH: 21

1. Giới thiệu chung về xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đông Anh: 21

1.1. Quá trình hình thành và phát triển: 21

1.2. Chức năng, nhiệm vụ: 22

1.3. Đặc điểm kinh doanh: 22

2. Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đông Anh: 22

2.1. Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp: 22

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận: 24

3. Những kết quả đạt được trong 2 năm 2008 và 2009: 28

3.1 Tình hình chung: 28

3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2008-2009: 28

3.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2008: 28

3.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009: 30

4. Thành tựu, hạn chế: 31

4.1 Thành tựu: 31

4.2. Hạn chế: 32

4.3 Nguyên nhân: 33

II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐÔNG ANH: 34

1. Thực trạng lao động tại xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đông Anh: 34

1.1. Kết cấu lao động tại xí nghiệp: 34

1.2 Đặc điểm lao động tại xí nghiệp: 34

2. Thực trạng sử dụng công cụ kinh tế: 35

2.1. Thực trạng trả lương tại xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đông Anh: 35

2.2. Thực trạng trả tiền thưởng tại xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đông Anh: 40

2.3. Thực trạng sử dụng công cụ tài chính gián tiếp: 40

3. Thực trạng sử dụng công cụ tâm lý giáo dục: 42

4. Thực trạng sử dụng công cụ hành chính tổ chức: 43

4.1. Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp: 44

4.2. Hệ thống tiêu chuẩn kĩ thuật được sử dụng: 44

4.3. Hệ thống các văn bản hành chính ở xí nghiệp: 45

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐÔNG ANH: 46

1. Thành tựu: 46

2. Hạn chế: 48

3. Nguyên nhân : 49

CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐÔNG ANH . 51

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐÔNG ANH TRONG NĂM 2010: 51

1. Mục tiêu trọng tâm trong năm 2010: 51

2. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2010: 52

II. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐÔNG ANH: 52

1. Đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền lương ngày càng hợp lý: 52

2. Đa dạng hoá các hình thức khen thưởng, trợ cấp, phụ cấp cho lao động: 53

3. Đổi mới các phương pháp lãnh đạo của ban giám đốc xí nghiệp: 55

4. Hoàn thiện chính sách phát triển con người trong xí nghiệp: 56

5. Đổi mới quy chế làm việc, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho người lao động. 58

KẾT LUẬN 61

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY