Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Hồng Thủy

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 3

TRONG DOANH NGHIỆP 3

1. Động lực và tạo động lực 3

1.1 Động lực 3

1.2 Tạo động lực 3

2.Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực trong cho lao động 3

2.1 Nhóm nhân tố thuộc về bản thân người lao động 3

2.1.1. Nhu cầu của người lao động 3

2.1.2 Gía trị cá nhân 4

2.1.2 Đặc điểm tính cách 4

2.1.3 Khả năng năng lực của mỗi người. 4

2.2 Nhóm nhân tố thuộc về công việc của người lao động 4

2.2.1. Mức độ ổn định của công việc 4

2.2.2 Cấp độ khác nhau về nhiệm vụ, trách nhiệm. 5

2.2.3 Tính hấp dẫn của công việc 5

2.3 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường. 5

2.3.1 Các chính sách quản lý nhân sự của tổ chức. 5

2.3.1 Văn hóa của doanh nghiệp 6

3. Các học thuyết về tạo động lực thường áp dụng cho các tổ chức. 6

3.1 Học thuyết phân cấp nhu cầu cuả Abraham Maslow. 6

3.2 Học thuyết về hệ thống 2 yếu tố của Frederic Herzberg. 8

3.3 Học thuyết kỳ vọng của Victor.Vroom 8

4.Các công cụ tạo động lực cho người lao động 9

4.1.Các công cụ tài chính 9

4.1.1. Công cụ tài chính trực tiếp 9

4.1.2 Công cụ kinh tế gián tiếp 10

4.2.Các công cụ phi tài chính 11

4.2.1. Các công cụ hành chính tổ chức 11

4.2.2 Các công cụ giáo dục tâm lý 14

CHƯƠNG 2 16

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT HỒNG THUỶ 16

1.Giới thiệu chung về công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Hông Thủy 16

1.1 Sơ lược lịch sử hình thành. 16

1.2.Đặc điểm ngành nghề kinh doanh . 17

1.2.1 Các lĩnh vực hoạt động. 17

1.2.2 Các đối tác kinh doanh. 18

1.3. Hệ thống cơ cấu tổ chức các phòng ban công ty 19

1.3.1Sơ đồ Cơ cấu tổ chức 19

1.3.2 Chức năng,nhiệm vụ các phòng ban 20

2.Tình hình hoạt động của công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật Hồng Thủy 23

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 23

2.1.1 Các hợp đồng đã thực hiện trong 5 năm gần đây(2005-2009) 23

2.1.2 Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Thủy trong 5 năm qua. 29

2.2 Đặc điểm nhân lực của công ty 32

2.2.1. Kết cấu nhân lực theo giới 32

2.2.2. Kết cấu nhân lực theo độ tuổi 32

2.2.3. Kết cấu nhân lực theo trình độ 33

3. Thực trạng tạo động lực trong công ty. 34

3.1. Tạo động lực thông qua các công cụ tài chính 34

3.1.1. Tạo động lực bằng công cụ tài chính trực tiếp 34

3.1.2. Tạo động lực bằng công cụ tài chính gián tiếp. 38

3.2 Tạo động lực thông qua các công cụ phi tài chính. 42

3.2.1. Tạo động lực thông qua cơ cấu tổ chức. 42

3.2.2 Tạo động lực lao động nhờ khả năng lãnh đạo của nhà quản lý. 43

3.2.3 Tạo động lực lao động dựa trên yếu tố văn hóa của công ty 44

4. Đánh giá công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty. 45

CHƯƠNG 3 48

MỘT SỐ GIẢ PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HỒNG THỦY 48

1.Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới. 48

1.1 Sứ mệnh của công ty 48

1.2 Các mục tiêu của công ty 48

1.3 Chiến lược công ty 48

2.Một số giải pháp nhằm thúc đẩy công tác tạo động lực cho người lao động trong công ty 48

2.1. Giải pháp từ công ty 48

2.1.1 Xây dựng tổ chức với các mục tiêu rõ ràng 48

2.1.2 Hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá mức độ làm và hoàn thiện công viêc. 49

2.1.3 Hoàn thiện các phương pháp trả lương thưởng cho nhân viên 50

2.1.4.Tạo môi trường làm việc thuận lợi nhất cho nhân viên. 51

2.1.5. Khuyến khích nhân viên bằng việc áp dụng một hệ thống trao thưởng và khiển trách 51

2.2. Các giải pháp từ bản thân người lao động 52

2.2.1 Xác định rõ mục tiêu phấn đấu của mình trong công ty 52

2.2.2 Đảm bảo sức khỏe và các kỹ năng giúp hoàn thiện tốt công việc 53

2.2.3 Nắm bắt rõ các quy định của Bộ luật lao động cũng như các nội quy công ty tránh sai phạm. 53

KẾT LUẬN 55

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY