Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Nhà máy gạch Tuynel Nam Sách

MỤC L ỤCLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL NAM SÁCH 1I. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy. 1II. Các đặc điểm chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy 21. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Nhà máy 21.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức 21.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban 32. Đội ngũ lao động của nhà máy 72.1. Số lượng lao động 82.2. Cơ cấu lao động 82.3. Chất lượng lao động 83. Đặc điểm cơ sở vật chất nguồn vốn kinh doanh 93.1. Đặc điểm máy móc, nhà xưởng 93.2. Đặc điểm về nguồn vốn kinh doanh 104. Đặc điểm về sản phẩm thị trường tiêu thụ 114.1. Đặc điểm về sản phẩm 114.2. Đặc điểm về qui trình sản xuất sản phẩm 114.3. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 14III. Kết quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy giai đoạn 2003 – 2006 141. Kết quả về sản phẩm 142. Kết quả sự phát triển thị trường 153. Doanh thu và lợi nhuận 154. Thu nhập bình quân đầu của người lao động và nộp ngân sách nhà nước 16IV. Một số thuận lợi khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy 17CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL NAM SÁCH 19I. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Nhà máy 191. Nhân tố sản xuất 192. Nhân tố vật tư và sản phẩm tiêu thụ 192.1. Mua sắm, dự trữ vật tư 192.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 193. Nhân tố mặt thanh toán 19II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Nhà máy 201. Nguồn vốn lưu động của Nhà máy 202. Tình hình phân bổ, cơ cấu vốn lưu động của Nhà máy 233. Vốn bằng tiền và khả năng thanh toán của Nhà máy 263.1. Vốn bằng tiền 263.2. Khả năng thanh toán 274. Tình hình quản lý các khoản phải thu 315. Tình tổ chức tiêu thụ sản phẩm và quản lý hàng tồn kho 31III. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động giai đoạn 2003 – 2006 321. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 322. Mức đảm nhiệm vốn lưu động 343. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 34IV. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Nhà máy 361. Những kết quả đạt được 362. Những hạn chế 373. Nguyên nhân 37 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY TUYNEL NAM SÁCH 39I. Định hướng phát triển của Nhà máy trong những năm tới 391. Định hướng phát triển chung 392. Định hướng trong việc phân bổ và sử dụng vốn lưu động của Nhà máy trong thời gian tới 393. Các mục tiêu chủ yếu năm 2008 40II. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Nhà máy 411. Thực hiện tốt việc kế hoạch hoá VLĐ, đảm bảo việc chủ động huy động các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 412. Tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, đẩy nhanh quá trình thu hồi tiền hàng 453. Xác định lượng dự trữ tối ưu 484. Nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Nhà máy 49

MỤC L ỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL NAM SÁCH 1

I. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy. 1

II. Các đặc điểm chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy 2

1. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Nhà máy 2

1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức 2

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban 3

2. Đội ngũ lao động của nhà máy 7

2.1. Số lượng lao động 8

2.2. Cơ cấu lao động 8

2.3. Chất lượng lao động 8

3. Đặc điểm cơ sở vật chất nguồn vốn kinh doanh 9

3.1. Đặc điểm máy móc, nhà xưởng 9

3.2. Đặc điểm về nguồn vốn kinh doanh 10

4. Đặc điểm về sản phẩm thị trường tiêu thụ 11

4.1. Đặc điểm về sản phẩm 11

4.2. Đặc điểm về qui trình sản xuất sản phẩm 11

4.3. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 14

III. Kết quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy giai đoạn 2003 – 2006 14

1. Kết quả về sản phẩm 14

2. Kết quả sự phát triển thị trường 15

3. Doanh thu và lợi nhuận 15

4. Thu nhập bình quân đầu của người lao động và nộp ngân sách nhà nước 16

IV. Một số thuận lợi khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy 17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL NAM SÁCH 19

I. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Nhà máy 19

1. Nhân tố sản xuất 19

2. Nhân tố vật tư và sản phẩm tiêu thụ 19

2.1. Mua sắm, dự trữ vật tư 19

2.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 19

3. Nhân tố mặt thanh toán 19

II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Nhà máy 20

1. Nguồn vốn lưu động của Nhà máy 20

2. Tình hình phân bổ, cơ cấu vốn lưu động của Nhà máy 23

3. Vốn bằng tiền và khả năng thanh toán của Nhà máy 26

3.1. Vốn bằng tiền 26

3.2. Khả năng thanh toán 27

4. Tình hình quản lý các khoản phải thu 31

5. Tình tổ chức tiêu thụ sản phẩm và quản lý hàng tồn kho 31

III. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động giai đoạn 2003 – 2006 32

1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 32

2. Mức đảm nhiệm vốn lưu động 34

3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 34

IV. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Nhà máy 36

1. Những kết quả đạt được 36

2. Những hạn chế 37

3. Nguyên nhân 37

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY TUYNEL NAM SÁCH 39

I. Định hướng phát triển của Nhà máy trong những năm tới 39

1. Định hướng phát triển chung 39

2. Định hướng trong việc phân bổ và sử dụng vốn lưu động của Nhà máy trong thời gian tới 39

3. Các mục tiêu chủ yếu năm 2008 40

II. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Nhà máy 41

1. Thực hiện tốt việc kế hoạch hoá VLĐ, đảm bảo việc chủ động huy động các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 41

2. Tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, đẩy nhanh quá trình thu hồi tiền hàng 45

3. Xác định lượng dự trữ tối ưu 48

4. Nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Nhà máy 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY