Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần dịch vụ hạ tầng mạng NISCO

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CPDV HẠ TẦNG MẠNG NISCO 2

I. Tổng quan về Công ty CPDV hạ tầng mạng NISCO 2

1. Quá trình hình thành và phát triển 2

2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 4

2.1. Cơ cấu tổ chức 4

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 6

2.2.1. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 6

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 6

3. Một số hoạt động chủ yếu của Công ty CPDV hạ tầng mạng NISCO 8

3.1. Một số hoạt động chủ yếu của Công ty CPDV hạ tầng mạng NISCO 8

II. Thực trạng đầu tư phát triển tại Công ty CPDV hạ tầng mạng NISCO 12

1. Tình hình đầu tư phát triển của Công ty CPDV hạ tầng mạng NISCO giai đoạn 2006-2008 12

2. Vốn đầu tư và nguồn vốn 15

3. Nội dung đầu tư phát triển của Công ty 18

3.1.Đầu tư xây dựng cơ bản 20

3.2. Đẩu tư phát triển nguồn nhân lực 22

3.3. Đầu tư vào máy móc, trang thiết bị 23

3.4. Đầu tư cho hoạt động Marketing 24

4. Hoạt động đầu tư xét theo chu kỳ dự án 24

4.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 24

4.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư 25

4.3. Giai đoạn vận hành kết quả đầu tư 25

III. Đánh giá chung 25

1. Kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư 25

1.1. Kết quả đầu tư 25

1.2. Hiệu quả hoạt động đầu tư 27

CHƯƠNG II:.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 29

I. Định hướng phát triển của Công ty 29

1. Định hướng phát triển chung 29

1.1.Tìm kiếm và mở rộng thị trường 29

1.1.1. Cơ sở thực tiễn để tìm kiếm, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường 29

1.1.2. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, khái thác khả năng tiềm tàng. 31

1.2.4. Yếu tố nguyên vật liệu 34

2. Định hướng hoạt động đầu tư phát triển 36

2.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty trong năm tới 36

2.1.1. Mục tiêu chung 36

2.1.2. Mục tiêu cụ thể 36

II. Một số giải pháp nâng cao hoạt động đầu tư phát triển của Công ty CP dịch vụ hạ tầng mạng NISCO 37

1. Xây dựng quan điểm đúng đắn về công nghiệp hoá - hiện đại hoá 37

1.1. Xây dựng các chiến lược nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH sản xuất của Công ty 39

1.2. Các giải pháp liên quan đến lập dự án đầu tư 39

1.2.1. Đối với lập dự án đầu tư mua sắm và tạo dựng TSCĐ cho Công ty 39

1.2.2 - Đối với công tác lập dự án đầu tư 40

2 - Đối với quá trình đầu tư của Công ty 43

2.1 - Trong quá trình chuẩn bị đầu tư. 43

2.2 - Quá trình thực hiện đầu tư 44

2.3 - Giai đoạn vận hành dự án (Giai đoạn SXKD) 45

3. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 46

3.1. Tăng cường công tác quản lý vốn 46

3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 46

KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY