Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Phương Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 31. Tài chính doanh nghiệp 31.1. Khái niệm 31.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp. 32. Chức năng của tài chính doanh nghiệp 62.1. Tổ chức huy động chu chuyển vốn, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục. 62.2. Chức năng phân phối thu nhập của tài chính doanh nghiệp 72.3. Chức năng giám đốc (kiểm soát) đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. 73. Vai trò của tài chính doanh nghiệp. 8II. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 111.Khái niệm quản lý tài chính doanh nghiệp 112. Mục tiêu của quản lý tài chính doanh nghiệp 113.Vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp. 134. Các nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp. 155. Nội dung cơ bản của quản lý tài chính doanh nghiệp 165.1. Hoạch định tài chính 165.1.1. Vai trò của hoạch định tài chính 165.1.2. Mục tiêu của hoạch định tài chính 175.1.3. Phương pháp lập kế hoạch tài chính 185.2. Kiểm tra tài chính. 195.2.1. Đặc điểm của kiểm tra tài chính. 195.2.2. Nguyên tắc kiểm tra tài chính 195.2.3.Nội dung và phương pháp kiểm tra tài chính. 205.3. Quản lý vốn. 205.3.1. Quản lý vốn lưu động. 205.3.2. Quản lý vốn cố định ( Vốn đầu tư dài hạn). 225.3.3. Quản lý vốn đầu tư tài chính. 225.4. Phân tích tài chính doanh nghiệp. 225.4.1. Ý nghĩa của phân tích tài chính 235.4.2. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp. 235.4.3. Phương pháp và nội dung phân tích tài chính. 245.4.4. Các thông số tài chính. 255.5. Các quyết định đầu tư tài chính. 306. Bộ máy quản lý tài chính doanh nghiệp. 31CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM. 33I. GIỚI THIỆU CHUNG VÊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM. 331.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 332. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 343. Cơ cấu tổ chức của công ty. 36II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM. 391.Quá trình hoạch định tài chính của công ty. 392. Công tác kiểm tra tài chính. 413. Quản lý vốn . 433.1. Quản lý vốn lưu động. 433.1.1. Quản lý vốn tiền mặt. 433.1.2.Quản lý công nợ. 453.1.3. Quản lý hàng tồn kho. 453.2. Quản lý vốn cố định. 463.3.Quản lý vốn đầu tư tài chính. 474. Phân tích quá trình quản lý tài chính của công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Phương Nam. 474.1. Tài liệu phân tích. 474.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty. 524.3. Phân tích các thông số tài chính. 575. Quyết định đầu tư tài chính. 656. Bộ máy quản lý tài chính của công ty 67III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM 691.Về việc thực hiện mục tiêu 692. Những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục. 702.1. Những kết quả đạt được. 702.2. Những hạn chế cần phải khắc phục và nguyên nhân. 71CHƯƠNG III.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM. 73I.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM. 731. Củng cố các mối quan hệ tài chính. 731.1. Củng cố mối quan hệ tài chính giữa công ty với nhà nước. 731.2. Củng cố mối quan hệ giữa công ty với thị trường tài chính. 741.3. Củng cố mối quan hệ giữa công ty với các thị trường khác. 751.4. Củng cố các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. 762. Hoàn thiện công tác quản lý vốn cố định ( vốn đầu tư dài hạn). 773. Hoàn thiện quản lý vốn lưu động. 79II. KIẾN NGHỊ. 811.Một số kiến nghị với Nhà nước. 811.1.Ban hành, bổ sung và sửa đổi các chính sách, quy định hiện hành liên quan đến doanh nghiệp và thực hiện có hiệu quả luật doanh nghiệp. 811.2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thuế theo hướng phù hợp. 821.3. Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính, tín dụng và vốn. 831.4. Hoàn thiện chính sách đất đai. 841.5. Về chính sách công nghệ. 851.6. Tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp. 861.7. Kiện toàn hệ thống tổ chức, quản lý các doanh nghiệp. 862. Một số kiến nghị với công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Phương Nam. 872.1. Công ty cần phải xem xét lại bộ máy quản lý tài chính của công ty . 882.2. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm thích hợp. 892.3. Lựa chọn, tìm kiếm nguồn tài trợ vốn phù hợp, cơ cấu vốn hợp lý và tăng cường sử dụng vốn có hiệu quả. 89KẾT LUẬN 92DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

1. Tài chính doanh nghiệp 3

1.1. Khái niệm 3

1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp. 3

2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp 6

2.1. Tổ chức huy động chu chuyển vốn, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục. 6

2.2. Chức năng phân phối thu nhập của tài chính doanh nghiệp 7

2.3. Chức năng giám đốc (kiểm soát) đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. 7

3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp. 8

II. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 11

1.Khái niệm quản lý tài chính doanh nghiệp 11

2. Mục tiêu của quản lý tài chính doanh nghiệp 11

3.Vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp. 13

4. Các nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp. 15

5. Nội dung cơ bản của quản lý tài chính doanh nghiệp 16

5.1. Hoạch định tài chính 16

5.1.1. Vai trò của hoạch định tài chính 16

5.1.2. Mục tiêu của hoạch định tài chính 17

5.1.3. Phương pháp lập kế hoạch tài chính 18

5.2. Kiểm tra tài chính. 19

5.2.1. Đặc điểm của kiểm tra tài chính. 19

5.2.2. Nguyên tắc kiểm tra tài chính 19

5.2.3.Nội dung và phương pháp kiểm tra tài chính. 20

5.3. Quản lý vốn. 20

5.3.1. Quản lý vốn lưu động. 20

5.3.2. Quản lý vốn cố định ( Vốn đầu tư dài hạn). 22

5.3.3. Quản lý vốn đầu tư tài chính. 22

5.4. Phân tích tài chính doanh nghiệp. 22

5.4.1. Ý nghĩa của phân tích tài chính 23

5.4.2. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp. 23

5.4.3. Phương pháp và nội dung phân tích tài chính. 24

5.4.4. Các thông số tài chính. 25

5.5. Các quyết định đầu tư tài chính. 30

6. Bộ máy quản lý tài chính doanh nghiệp. 31

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM. 33

I. GIỚI THIỆU CHUNG VÊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM. 33

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 33

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 34

3. Cơ cấu tổ chức của công ty. 36

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM. 39

1.Quá trình hoạch định tài chính của công ty. 39

2. Công tác kiểm tra tài chính. 41

3. Quản lý vốn . 43

3.1. Quản lý vốn lưu động. 43

3.1.1. Quản lý vốn tiền mặt. 43

3.1.2.Quản lý công nợ. 45

3.1.3. Quản lý hàng tồn kho. 45

3.2. Quản lý vốn cố định. 46

3.3.Quản lý vốn đầu tư tài chính. 47

4. Phân tích quá trình quản lý tài chính của công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Phương Nam. 47

4.1. Tài liệu phân tích. 47

4.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty. 52

4.3. Phân tích các thông số tài chính. 57

5. Quyết định đầu tư tài chính. 65

6. Bộ máy quản lý tài chính của công ty 67

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM 69

1.Về việc thực hiện mục tiêu 69

2. Những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục. 70

2.1. Những kết quả đạt được. 70

2.2. Những hạn chế cần phải khắc phục và nguyên nhân. 71

CHƯƠNG III.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM. 73

I.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM. 73

1. Củng cố các mối quan hệ tài chính. 73

1.1. Củng cố mối quan hệ tài chính giữa công ty với nhà nước. 73

1.2. Củng cố mối quan hệ giữa công ty với thị trường tài chính. 74

1.3. Củng cố mối quan hệ giữa công ty với các thị trường khác. 75

1.4. Củng cố các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. 76

2. Hoàn thiện công tác quản lý vốn cố định ( vốn đầu tư dài hạn). 77

3. Hoàn thiện quản lý vốn lưu động. 79

II. KIẾN NGHỊ. 81

1.Một số kiến nghị với Nhà nước. 81

1.1.Ban hành, bổ sung và sửa đổi các chính sách, quy định hiện hành liên quan đến doanh nghiệp và thực hiện có hiệu quả luật doanh nghiệp. 81

1.2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thuế theo hướng phù hợp. 82

1.3. Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính, tín dụng và vốn. 83

1.4. Hoàn thiện chính sách đất đai. 84

1.5. Về chính sách công nghệ. 85

1.6. Tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp. 86

1.7. Kiện toàn hệ thống tổ chức, quản lý các doanh nghiệp. 86

2. Một số kiến nghị với công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Phương Nam. 87

2.1. Công ty cần phải xem xét lại bộ máy quản lý tài chính của công ty . 88

2.2. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm thích hợp. 89

2.3. Lựa chọn, tìm kiếm nguồn tài trợ vốn phù hợp, cơ cấu vốn hợp lý và tăng cường sử dụng vốn có hiệu quả. 89

KẾT LUẬN 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY