Chuyên đề Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ĐỂ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 3I. Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế của Việt Nam 31. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 31.1. Khái niệm 31.2. Các đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 41.3. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 52. Tác động của FDI đối với phát triển kinh tế của các nước đang phát triển nói chung và của Việt Nam 82.1. Tác động tích cực của FDI 82.2. Những tác động tiêu cực 133. Sự cần thiết khách quan phải thu hút FDI vào Việt Nam 143.1. Việt Nam mở cửa thu hút FDI là xu hướng tất yếu của quá trình hội nhập 143.2. Nhu cầu về vốn cho sự nghiệp CNH - HĐH ở Việt Nam rất lớn trong khi đó khả năng tích luỹ trong nước hạn hẹp 153.3. FDI có ưu thế lớn so với các nguồn vốn đầu tư nước ngoài khác 154. Kinh nghiệm về việc thu hút và FDI của một số nước trong khu vực và thế giới 164.1. Trung Quốc 164.2. Malaysia 174.3. Thái Lan 174.4. Indonesia 18II. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút FDI của Việt Nam 191. Nhân tố khách quan 191.1. Xu hướng vận động của dòng FDI hiện nay 191.2. Động cơ, chính sách của các nhà đầu tư 232. Môi trường đầu tư 242.1. Khái niệm 242.2. Môi trường đầu tư bao gồm 25CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM THỜI KỲ 1995 - 2003 27I. Tình hình thu hút FDI vào Việt Nam giai đoạn 1995 - 2003 271. Qui mô FDI đầu tư vào Việt Nam qua các năm 272. Cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 302.1. FDI theo đối tác đầu tư 302.2. FDI theo vùng kinh tế 322.3. FDI theo ngành kinh tế 362.4. FDI theo hình thức đầu tư 393. Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1995 - 2003 443.1. Những tác động tích cực 443.2. Những tác động tích cực và vấn đề còn tồn tại của FDI đối với phát triển kinh tế của Việt Nam 51 II. Thực trạng môi trường đầu tư của Việt Nam từ 1987 đến nay 571. Công tác xây dựng luật pháp, chính sách 571.1. Hệ thống pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngoài 571.2. Khung pháp lý song phương và đa phương về đầu tư nước ngoài 602. Về cơ sở hạ tầng 613. Thái độ lao động của cán bộ, nhân viên đối với các nhà đầu tư nươc ngoài 624. Đánh giá chung 62CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 67I. Mục tiêu và phương hướng thu hút FDI trong kế hoạch 5 năm 2005 - 2010 671. Các mục tiêu chủ yếu về tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2005 - 2010 672. Dự báo một số chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2006 - 2010 673. Phương hướng thu hút FDI trong giai đoạn 2005 - 2010 713.1. Bối cảnh quốc tế 713.2. Tình hình trong nướcq 72II. Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để thu hút FDI vào phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 761. Xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật 762. Đảm bảo môi trường kinh tế chính trị - xã hội 783. Xây dựng quy hoạch chính sách thu hút FDI 793.1. Nguồn vốn FDI phải được bố trí trên bàn cờ chiến lược chung của các nguồn vốn 793.2. Hướng nguồn vốn FDI phục vụ thiết thực quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 804. Hoàn thiện hệ thống pháp luật 815. Đổi mới cơ chế chính sách 835.1. Chính sách thuế và ưu đãi tài chính, tín dụng, ngoại hối 845.2. Chính sách lao động và thương mại 845.3. Chính sách thị trường và tiêu thụ sản phẩm 856. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành bộ máy quản lý Nhà nước 857. Đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư 878. Cần chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của cách mạng khoa học - công nghệ và của các doanh nghiệp FDI 87KẾT LUẬN 89TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ĐỂ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 3

I. Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế của Việt Nam 3

1. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 3

1.1. Khái niệm 3

1.2. Các đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 4

1.3. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 5

2. Tác động của FDI đối với phát triển kinh tế của các nước đang phát triển nói chung và của Việt Nam 8

2.1. Tác động tích cực của FDI 8

2.2. Những tác động tiêu cực 13

3. Sự cần thiết khách quan phải thu hút FDI vào Việt Nam 14

3.1. Việt Nam mở cửa thu hút FDI là xu hướng tất yếu của quá trình hội nhập 14

3.2. Nhu cầu về vốn cho sự nghiệp CNH - HĐH ở Việt Nam rất lớn trong khi đó khả năng tích luỹ trong nước hạn hẹp 15

3.3. FDI có ưu thế lớn so với các nguồn vốn đầu tư nước ngoài khác 15

4. Kinh nghiệm về việc thu hút và FDI của một số nước trong khu vực và thế giới 16

4.1. Trung Quốc 16

4.2. Malaysia 17

4.3. Thái Lan 17

4.4. Indonesia 18

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút FDI của Việt Nam 19

1. Nhân tố khách quan 19

1.1. Xu hướng vận động của dòng FDI hiện nay 19

1.2. Động cơ, chính sách của các nhà đầu tư 23

2. Môi trường đầu tư 24

2.1. Khái niệm 24

2.2. Môi trường đầu tư bao gồm 25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM THỜI KỲ 1995 - 2003 27

I. Tình hình thu hút FDI vào Việt Nam giai đoạn 1995 - 2003 27

1. Qui mô FDI đầu tư vào Việt Nam qua các năm 27

2. Cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 30

2.1. FDI theo đối tác đầu tư 30

2.2. FDI theo vùng kinh tế 32

2.3. FDI theo ngành kinh tế 36

2.4. FDI theo hình thức đầu tư 39

3. Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1995 - 2003 44

3.1. Những tác động tích cực 44

3.2. Những tác động tích cực và vấn đề còn tồn tại của FDI đối với phát triển kinh tế của Việt Nam 51

II. Thực trạng môi trường đầu tư của Việt Nam từ 1987 đến nay 57

1. Công tác xây dựng luật pháp, chính sách 57

1.1. Hệ thống pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngoài 57

1.2. Khung pháp lý song phương và đa phương về đầu tư nước ngoài 60

2. Về cơ sở hạ tầng 61

3. Thái độ lao động của cán bộ, nhân viên đối với các nhà đầu tư nươc ngoài 62

4. Đánh giá chung 62

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 67

I. Mục tiêu và phương hướng thu hút FDI trong kế hoạch 5 năm 2005 - 2010 67

1. Các mục tiêu chủ yếu về tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2005 - 2010 67

2. Dự báo một số chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2006 - 2010 67

3. Phương hướng thu hút FDI trong giai đoạn 2005 - 2010 71

3.1. Bối cảnh quốc tế 71

3.2. Tình hình trong nướcq 72

II. Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để thu hút FDI vào phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 76

1. Xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật 76

2. Đảm bảo môi trường kinh tế chính trị - xã hội 78

3. Xây dựng quy hoạch chính sách thu hút FDI 79

3.1. Nguồn vốn FDI phải được bố trí trên bàn cờ chiến lược chung của các nguồn vốn 79

3.2. Hướng nguồn vốn FDI phục vụ thiết thực quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 80

4. Hoàn thiện hệ thống pháp luật 81

5. Đổi mới cơ chế chính sách 83

5.1. Chính sách thuế và ưu đãi tài chính, tín dụng, ngoại hối 84

5.2. Chính sách lao động và thương mại 84

5.3. Chính sách thị trường và tiêu thụ sản phẩm 85

6. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành bộ máy quản lý Nhà nước 85

7. Đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư 87

8. Cần chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của cách mạng khoa học - công nghệ và của các doanh nghiệp FDI 87

KẾT LUẬN 89

TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY