Chuyên đề Một số biện pháp nhằm năng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần sản xuất bao bì xuất khẩu thủy sản

Mục lụcTrangPhần iA- khái quát chung về vốn lưu động trong các doanh nghiệp. 1I. Khái niệm, ý nghĩa của vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh 11. Khái niệm 12. ý nghĩa của VLĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh 13. Các nhân tố ảnh hưởng đến VLĐ 2II. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động 31- Kết cấu vốn lưu động 3a. Tiền của doanh nghiệp: 3b. Đâu từ tài chính ngắn hạn: 4c. Các khoản phải thu: 4d. Hàng tồn kho: 5e. Tài sản lưu động khác: 52. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động: 6a. Những nhân tố về mặt sản xuất: 6b. Những nhân tố về mặt cung tiêu: 6c. Những nhân tố về mặt thanh toán: 7B. sự cần thiết, thông tin sử dụng, phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn 8I. sự cần thiết của phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động: 81. Khái niệm phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động: 82. Sự cần thiết của việc phân tích: 8II. Thông tin sử dụng để phân tích: 91. Bảng cân đối kế toán: 92. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 93. Các sổ chi tiết: 9III. các phương pháp phân tích: 91. Phương pháp so sánh: 102. Phương pháp phân tích tỷ lệ: 103. Phân tích định tính: 10C. nội dung phân tích 11I. Phân tích khái quát tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động. 111. Phân tích cơ cấu tài sản lưu động (TSLĐ): 11II. Vốn lưu động Ròng hay vốn lưu động thường xuyên: 121. Khái niệm: 122. ý nghĩa thực tiễn của việc phân tích vốn lưu động ròng: 12III. Phân tích khả năng thanh toán: 131. Phân tích tình hình thanh toán: 132. Phân tích khả năng thanh toán: 15a. Khả năng thanh toán hiện hành: 15b. Khả năng thanh toán nhanh: 15IV. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 161. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động: 162. Số vòng quay khoản phải thu: 173. Vòng quay hàng tồn kho: 17V. phân tích rủi ro và tình hình bảo toàn vốn lưu động. 181. Phân tích những rủi ro ảnh hưởng đến vốn lưu động: 182. Phân tích tình hình bảo toàn vốn lưu động: 18Phần iiA. khái quát chung Về công ty cổ phần sản xuất bao bì xuất khẩu thủy sản 20I. QUá trình hình thành - PHát triển và đặc điểm của công ty. 201. Quá trình hình thành và phát triển: 202. Đặc điểm sản phẩm và mặt hàng kinh doanh của Công ty: 21a. Kinh doanh bao bì carton: 21b. Kinh doanh bao bì nhựa (PP, PE): 21c. Kinh doanh phụ kiện đóng gói: 213. Đặc điểm môi trường kinh doanh: 21a. Thị trường tiêu thụ: 21b. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty: 21II. tổ chức quản lý của công ty cổ phần sản xuất bao bì xuất khẩu thủy sản. 221. Cơ cấu bộ máy quản lý: 222. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy quản lý: 22III. tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần sản xuất bao bì xuất khẩu thủy sản. 241. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty: 242. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán: 243. Hình thức kế toán tại Công ty: 24a. Sơ đồ hình thức Nhật ký- Chứng từ: 25b. Trình tự luân chuyển chứng từ: 25c. Trình tự hạch toán: 25B. phân tích tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn và tài sản của công ty. 26I. đặc điểm hoạt động tài chính của công ty. 261. Các quan hệ tài chính của Công ty: 262. Nguồn số liệu phân tích: 26II. PHÂN TíCH KHáI QUáT TìNH HìNH QUảN Lý Và Sử DụNG VốN LƯU ĐộNG TạI CÔNG TY. 271. Phân tích cơ cấu tài sản lưu động: 27a. Tình hình quản lý và sử dụng vốn bằng tiền: 27b. Tình hình quản lý và sử dụng hàng tồn kho: 28c. Tình hình quản lý và sử dụng các khoản phải thu: 292. Phân tích vốn lưu đọng ròng tại công ty. 29III. phân tích vốn lưu động ròng và nhu cầu vốn lưu động ròng tại công ty 291. Vốn lưu động ròng: 292. Những nhân tố ảnh hưởng đến vốn lưu động ròng: 30IV. phân tích tình hình khả năng thanh toán tại công ty. 301. Phân tích tình hình thanh toán: 302. Phân tích khả năng thanh toán của Công ty. 32V. hiệu suất sử dụng vốn lưu động tại công ty. 321. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động: 322. Phân tích khả năng sinh lời của vốn lưu động: 33VI. phân tích rủi ro và tình hình bảo toàn vốn lưu động tại công ty. 33Phần iiiA. căn cứ để xây dựng các giải pháp 35I. Căn cứ vào tình hình và đặc điểm kinh doanh tại công ty 35II. Căn cứ vào mục tiêu kinh doanh của công ty 35III. Căn cứ vào tính cạnh tranh trên thị trường 35B. Một số biện pháp nhằm năng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty 36I. Biện pháp sử dụng tiền tại công ty 36II. biện pháp quản lý khoản phải thu 39III. nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết của công ty. 411. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết: 412.Tổ chức đảm bảo nhu cầu vốn lưu động thường xuyên và dự đoán nguồn tài trợ 46a. Biện pháp bảo toàn vốn lưu động: 46b. Tăng cường công tác kiểm tra tài chính: 47KếT LUậN 49

Mục lục

Trang

Phần i

A- khái quát chung về vốn lưu động trong các doanh nghiệp. 1

I. Khái niệm, ý nghĩa của vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh 1

1. Khái niệm 1

2. ý nghĩa của VLĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh 1

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến VLĐ 2

II. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động 3

1- Kết cấu vốn lưu động 3

a. Tiền của doanh nghiệp: 3

b. Đâu từ tài chính ngắn hạn: 4

c. Các khoản phải thu: 4

d. Hàng tồn kho: 5

e. Tài sản lưu động khác: 5

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động: 6

a. Những nhân tố về mặt sản xuất: 6

b. Những nhân tố về mặt cung tiêu: 6

c. Những nhân tố về mặt thanh toán: 7

B. sự cần thiết, thông tin sử dụng, phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn 8

I. sự cần thiết của phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động: 8

1. Khái niệm phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động: 8

2. Sự cần thiết của việc phân tích: 8

II. Thông tin sử dụng để phân tích: 9

1. Bảng cân đối kế toán: 9

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 9

3. Các sổ chi tiết: 9

III. các phương pháp phân tích: 9

1. Phương pháp so sánh: 10

2. Phương pháp phân tích tỷ lệ: 10

3. Phân tích định tính: 10

C. nội dung phân tích 11

I. Phân tích khái quát tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động. 11

1. Phân tích cơ cấu tài sản lưu động (TSLĐ): 11

II. Vốn lưu động Ròng hay vốn lưu động thường xuyên: 12

1. Khái niệm: 12

2. ý nghĩa thực tiễn của việc phân tích vốn lưu động ròng: 12

III. Phân tích khả năng thanh toán: 13

1. Phân tích tình hình thanh toán: 13

2. Phân tích khả năng thanh toán: 15

a. Khả năng thanh toán hiện hành: 15

b. Khả năng thanh toán nhanh: 15

IV. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 16

1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động: 16

2. Số vòng quay khoản phải thu: 17

3. Vòng quay hàng tồn kho: 17

V. phân tích rủi ro và tình hình bảo toàn vốn lưu động. 18

1. Phân tích những rủi ro ảnh hưởng đến vốn lưu động: 18

2. Phân tích tình hình bảo toàn vốn lưu động: 18

Phần ii

A. khái quát chung Về công ty cổ phần sản xuất bao bì xuất khẩu thủy sản 20

I. QUá trình hình thành - PHát triển và đặc điểm của công ty. 20

1. Quá trình hình thành và phát triển: 20

2. Đặc điểm sản phẩm và mặt hàng kinh doanh của Công ty: 21

a. Kinh doanh bao bì carton: 21

b. Kinh doanh bao bì nhựa (PP, PE): 21

c. Kinh doanh phụ kiện đóng gói: 21

3. Đặc điểm môi trường kinh doanh: 21

a. Thị trường tiêu thụ: 21

b. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty: 21

II. tổ chức quản lý của công ty cổ phần sản xuất bao bì xuất khẩu thủy sản. 22

1. Cơ cấu bộ máy quản lý: 22

2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy quản lý: 22

III. tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần sản xuất bao bì xuất khẩu thủy sản. 24

1. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty: 24

2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán: 24

3. Hình thức kế toán tại Công ty: 24

a. Sơ đồ hình thức Nhật ký- Chứng từ: 25

b. Trình tự luân chuyển chứng từ: 25

c. Trình tự hạch toán: 25

B. phân tích tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn và tài sản của công ty. 26

I. đặc điểm hoạt động tài chính của công ty. 26

1. Các quan hệ tài chính của Công ty: 26

2. Nguồn số liệu phân tích: 26

II. PHÂN TíCH KHáI QUáT TìNH HìNH QUảN Lý Và Sử DụNG VốN LƯU ĐộNG TạI CÔNG TY. 27

1. Phân tích cơ cấu tài sản lưu động: 27

a. Tình hình quản lý và sử dụng vốn bằng tiền: 27

b. Tình hình quản lý và sử dụng hàng tồn kho: 28

c. Tình hình quản lý và sử dụng các khoản phải thu: 29

2. Phân tích vốn lưu đọng ròng tại công ty. 29

III. phân tích vốn lưu động ròng và nhu cầu vốn lưu động ròng tại công ty 29

1. Vốn lưu động ròng: 29

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến vốn lưu động ròng: 30

IV. phân tích tình hình khả năng thanh toán tại công ty. 30

1. Phân tích tình hình thanh toán: 30

2. Phân tích khả năng thanh toán của Công ty. 32

V. hiệu suất sử dụng vốn lưu động tại công ty. 32

1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động: 32

2. Phân tích khả năng sinh lời của vốn lưu động: 33

VI. phân tích rủi ro và tình hình bảo toàn vốn lưu động tại công ty. 33

Phần iii

A. căn cứ để xây dựng các giải pháp 35

I. Căn cứ vào tình hình và đặc điểm kinh doanh tại công ty 35

II. Căn cứ vào mục tiêu kinh doanh của công ty 35

III. Căn cứ vào tính cạnh tranh trên thị trường 35

B. Một số biện pháp nhằm năng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty 36

I. Biện pháp sử dụng tiền tại công ty 36

II. biện pháp quản lý khoản phải thu 39

III. nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết của công ty. 41

1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết: 41

2.Tổ chức đảm bảo nhu cầu vốn lưu động thường xuyên và dự đoán nguồn tài trợ 46

a. Biện pháp bảo toàn vốn lưu động: 46

b. Tăng cường công tác kiểm tra tài chính: 47

KếT LUậN 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY