Chuyên đề Một số biện pháp nhằm hoàn thiện Quy chế trả lương tại Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIẾP 3

I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3

1.1 Khái niệm và bản chất của tiền lương 3

1.2 Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 5

1.3 Chức năng của tiền lương 6

1.4 Phân biệt tiền lương và tiền công 7

1.5 Phân biệt tiền lương và tiền thưởng 7

1.6 Phân biệt tiền lương và thu nhập 8

1.7 Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới tiền lương của người lao động 8

II. QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG 9

2.1 Khái niệm 9

2.2 Yêu cầu 10

2.3 Căn cứ nguyên tắc xây dựng quy chế trả lương 10

2.3.1 Các căn cứ xây dựng quy chế trả lương 10

2.3.2 Các nguyên tắc xây dựng quy chế trả lương 11

2.4 Quy trình xây dựng quy chế trả lương 12

2.5 Nội dung quy chế trả lương 14

2.5.1 Nguyên tắc chung 14

2.5.2 Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương 15

2.5.3 Phân phối quỹ lương 16

2.5.4 Tổ chức thực hiện 16

2.5.5 Điều khoản thi hành 17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH HỢP NHẤT MIỀN BẮC 18

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 18

1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty 18

1.1.1 Thông tin chung 18

1.1.2 Lịch sử hình thành của Công ty 18

1.2 Chức năng nhiệm vụ 20

1.3 Đặc điểm kinh doanh 20

1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 20

1.4.1 Cơ cấu tổ chức 20

1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của từng cấp quản lý trong Công ty 23

1.4.3 Mối quan hệ giữa các đơn vin, bộ phận trong Công ty 25

1.5 Một số kết quả đạt được và phương hướng hoạt động trong những năm tới 27

1.5.1 Kết quả đạt được 27

1.5.2 Phương hướng mục tiêu trong năm 2010 28

II. THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH HỢP NHẤT MIỀN BẮC 28

2.1 Những quy định chung 28

2.1.1 Căn cư xây dựng 28

2.1.2 Mục đích 28

2.1.3 Nguyên tắc trả lương 29

2.1.4 Tiền lương tối thiểu 29

2.1.5 Công ty quy định mức tối thiểu 30

2.1.6 Hệ thống thang bảng lương Công ty 32

2.2 Các phương pháp tính lương đang áp dụng 33

2.2.1 Chế độ lương thời gian 33

2.2.2 Chế độ lương khoán 35

2.3 Đối với nhân viên kinh doanh 38

2.4. Thưởng phạt lương khách hàng mới. 39

2.4.1. Thưởng số khách hàng mới 40

2.4.2. Thưởng doanh thu khách hàng mới 40

2.4.3. Phạt số khách hàng mới 40

2.4.4. Phạt doanh thu khách hàng mới. 40

2.5 Quỹ lương TT KTKV1 41

2.6 Đối với cộng tác viên 42

2.6.1. Đối tượng áp dụng 42

2.6.2. Áp dụng chính sách hoa hồng như sau 42

2.7 Lương tuyến phát 42

2.8 Chế độ phúc lợi của Công ty 42

2.8.1. Chế độ thưởng quý, năm 42

2.8.2. Các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên trong Công ty 44

2.9 Một số kết luận rút ra 46

2.9.1 Ưu điểm 46

2.9.2 Nhược điểm 47

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH HỢP NHÁT MIỀN BẮC 48

I. ĐỊNH HƯỚNG 48

1.1 Thời cơ thách thức của Công ty trong thời gian tới 48

1.1.1 Thời cơ 48

1.1.2 Thách thức 49

1.2 Phương hướng phát triển 49

1.2.1 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh 49

1.2.2 Phương hướng cải tiến và hoàn hiện quy chế trả lương tại Công ty 51

II. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH HỢP NHẤT MIỀN BẮC 52

2.1 Giải pháp hoàn thiện 52

2.2 Kiến nghị 54

KẾT LUẬN 57

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY