Chuyên đề Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2

1.1. Tổng quan chung về vốn và vai trò của vốn 2

1.1.1. Vốn là gì? 2

1.1.2. Phân loại vốn 2

1.1.3. Vai trò của vốn 4

1.2. Khái niệm về vốn lưu động và vai trò của vốn lưu động 4

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm vốn lưu động 4

1.2.2. Phân loại vốn lưu động 5

1.2.3. Vai trò của vốn lưu động 7

1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 8

1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng VLĐ 8

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 9

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 11

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 14

2.1. Tổng quan về Công ty 14

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 14

2.1.2. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ 15

2.1.3. Ngành nghề kinh doanh 18

2.1.4. Cơ cấu tổ chức 19

2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 22

2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 23

2.3.1. Kết cấu vốn lưu động của Công ty và nguồn hình thành vốn lưu động 23

2.3.2. Hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 31

2.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 36

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 39

3.1. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới 39

3.1.1.Những thuận lợi, khó khăn và tồn tại trong công tác tổ chức quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 39

3.1.2. Mục tiêu, phương hướng kinh doanh của Công ty 41

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 42

3.2.1. Chủ động trong công tác huy động và sử dụng VLĐ 43

3.2.2. Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất - kinh doanh 45

3.2.3. Tổ chức tốt công tác tiêu thụ, thanh toán tiền hàng và thu hồi công nợ 47

3.2.4. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích kinh tế 48

3.2.5. Chú trọng phát huy nhân tố con người, đào tạo bồi dưỡng cán bộ 49

3.2.6. Hoàn thiện các chính sách 50

3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 51

3.3.1. Tạo lập môi trường pháp luật ổn định, thông thoáng 51

3.3.2. Tạo ra một môi trường kinh tế, xã hội ổn định đảm bảo cho việc huy động vốn có hiệu quả 52

3.3.3. Thực hiện ưu đãi trong cơ chế, chính sách về tài chính 52

3.3.4. Cải cách thủ tục hành chính 53

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY