Chuyên đề Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty viễn thông quân đội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

TRONG DOANH NGHIỆP 3

I. Khái quát chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3

1. Một số khái niệm cơ bản. 3

2. Vai trò của đào tạo và phát triển. 3

3. Các phương pháp đào tạo và phát triển. 6

3.1. Các phương pháp đào tạo cho cán bộ quản lý (cấp quản trị) 7

3.2. Các phương pháp đào tạo công nhân. 10

4. Trình tự xây dựng chương trình đào tạo và phát triển. 12

II. Hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 16

1. Hiệu quả và quan điểm đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 16

2. Quá trình lượng hóa đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 17

III. Xu hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 19

1. Kế hoạch, xây dựng tổ chức tốt chương trình đào tạo và phát triển. 19

1.1. Xác định đúng nhu cầu đào tạo. 19

1.2. Xác định mục tiêu cụ thể cho từng chương trình đào tạo. 19

1.3. Lập quỹ đào tạo và phân bổ chi phí. 20

2. Sắp xếp bố trí nhân lực cho phù hợpvới ngành nghề đã được đào tạo. 20

PHẦN II. HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 21

I. đặc điểm và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty viễn thông quân đội 21

1. Quá trình hình thành và phát triển: 21

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 24

2. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 25

2.1. Hoạt động tài chính của Công ty. 25

II. Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty. 26

1. Đặc điểm về nguồn nhân lực. 26

1.1. Về số lượng lao động. 27

1.2. Về chất lượng lao động. 28

2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty VTQĐ. 30

2.1. Quy chế đào tạo của Công ty VTQĐ. 30

2. Thi nâng bậc lương hàng năm. 31

2.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng. 31

2.2. Nguyên tắc nâng bậc lương. 31

2.3. Điều kiện và tiêu chuẩn được xét vào diện thi nâng bậc. 32

3. Thi thợ giỏi. 34

3.1. Việc tổ chức "Hội thi thợ giỏi" của Công ty phải đạt được mục ttích và yêu cầu sau: 34

3.2. Đối tượng dự thi. 35

3.3. Tổ chức hội thi. 35

II. Xét xử CBCNV đi thi và học tại chức tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. 36

1. Đối tượng, tiêu chuẩn để đơn vị xét đề nghị Công ty duyệt. 36

2. Công tác xét duyệt. 37

3. Quản lý quá trình học tập. 38

2.2. Công tác đào tạo cán bộ quản lý. 39

2.3 Đào tạo cong nhân kỹ thuật 43

III. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 49

1. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 49

1.1. Đánh giá hiệu quả qua các chỉ tiêu kinh tế. 49

1.2. Đánh giá hiệu quả đào tạo qua trình độ của người lao động. 51

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 52

PHẦN III. MỘT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 55

I. Cơ sở định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 55

1. Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. 55

2. Phương hướng đào tạo và phát triển của Công ty. 57

2.1. Đối với cán bộ quản lý. 58

2.2. Đối với công nhân sản xuất. 59

II. Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả của đào tạo và phát triển. 59

1. Xác định chính xác nhu cầu đào tạo và phát triển. 59

1.2. Lập bản kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 59

1.3. Thực hiện công tác đánh giá thực hiện công việc. 62

1.4. Sử dụng phiếu thăm dò về nhu cầu, nguyện vọng của CBCNV trong Công ty đối vớ các chương trình đào tạo và phát triển. 64

2. Đổi mới các phương pháp đào tạo, hình thức học tập 65

3. Cải tiến mở rộng nội dung đào tạo. 65

4. Đào tạo và phát triển phải đi đôi với tạo việc làm, sử dụng đúng người sau đào tạo. 67

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY