Chuyên đề Mở rộng hoạt động cho vay trả góp tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY TRẢ GÓP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại 3

1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại 3

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Thương mại 3

1.1.3. Hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại 5

1.1.3.1. Khái niệm về cho vay 5

`1.1.3.2. Nguyên tắc cho vay 6

1.1.3.3. Các loại hình cho vay của Ngân hàng Thương mại 7

1.2. Cho vay trả góp của Ngân hàng Thương mại11

1.2.1. Khái niệm cho vay trả góp 11

1.2.2. Vai trò của hoạt động cho vay trả góp 12

1.2.3. Đặc điểm của cho vay trả góp 14

1.2.4. Các phương thức cho vay trả góp 18

1.3. Mở rộng hoạt động cho vay trả góp 22

1.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh và đánh giá mở rộng hoạt động cho vay trả góp 22

1.3.2. Các nhân tố ảnh hường tới mở rộng hoạt động cho vay trả góp 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TRẢ GÓP TẠI 27

SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 27

2.1. Tổng quan về Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 27

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 27

2.1.2. Bộ máy tổ chức của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 29

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của SGD Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (giai đoạn 2006-2007) 32

2.1.3.1. Huy động vốn 32

2.1.3.2. Sử dụng vốn 34

2.1.3.3. Các hoạt động khác 36

2.1.3.4. Kết quả kinh doanh 38

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay trả góp tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 38

2.2.1. Các sản phẩm cho vay trả góp chủ yếu 38

2.2.2. Thực trạng cho vay trả góp tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 41

2.2.2.1. Doanh số, dư nợ cho vay trả góp 41

2.2.2.2. Tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay trả góp 47

2.2.2.3. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay trả góp 48

2.3. Đánh giá hoạt động cho vay trả góp tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 49

2.3.1. Kết quả đạt được 49

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 50

2.3.2.1. Những hạn chế 50

2.3.2.2. Nguyên nhân 51

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TRẢ GÓP 54

TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 54

3.1. Định hướng của Sở giao dịch trong việc phát triển cho vay trả góp 54

3.1.1. Triển vọng của cho vay trả góp tại Việt Nam 54

3.1.2. Định hướng phát triển cho vay trả góp của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương trong thời gian tới 55

3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay trả góp tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương VIệt Nam 56

3.2.1. Hoàn thiện chiến lược Marketing trong ngân hàng 56

3.2.2. Tăng cường huy động vốn phục vụ cho Mở rộng cho vay trả góp 58

3.2.3. Tăng cường áp dụng các hình thức cho vay mới 58

3.2.4. Đa dạng hoá các loại tài sản đảm bảo 59

3.2.5. Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng 60

3.2.6. Tăng cường công tác kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay 60

3.2.7. Phát triển hệ thống chấm điểm tín dụng 61

3.2.8. Phát triển công nghệ ngân hàng 62

3.2.9 Đẩy mạnh liên kết cho vay 62

3.2.10. Có chế độ khen thưởng , kỷ luật và nâng cao hơn nữa trình độ của các bộ nhân viên 63

3.3. Kiến nghị 64

3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 64

3.3.2. Đối với Chính Phủ và cơ quan chức năng có liên quan 65

3.3.3. Đối với khách hàng và các tổ chức kinh tế xã hội khác 66

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY