Chuyên đề Mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤCLời mở đầu 1CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VừA Và Nhỏ CủA NHÂN HàNG THƯƠNG MạI 31.1. Hoạt động cho vay của ngơn hàng thương mại 31.1.1. Các hoạt động cơ bản của NHTM. 31.1.2. Hoạt động cho vay của ngơn hàng thương mại. 51.2. Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại. 91.2.1 Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ 91.2.2. Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM. 101.3. Mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM. 121.3.1. Sự cần thiết của việc mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM. 121.3.2. Các chỉ tiểu phản ánh mức độ mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM 141.3.3. Các nhân tố tác động đến việc mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiêp vừa và nhỏ của NHTM. 16  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI (SOUTHERN BANK HÀ NỘI) 192.1. Giới thiệu khái quát về Southernbank Hà Nội 192.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và bộ máy tổ chức 192.1.2 C¸c hoạt động cơ bản 292.2. Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Southern Bank - Hà Nội 352.2.1. Chính sách cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Southern Bank Hà Nội 352.2.2 Phân tích thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Southern Bank Hà Nội 362.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 41 Chương 3 : Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Southernbank – Hà Nội 463.1. Định hướng mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của southernbank – Hà Nội 463.1.1. Quan điểm và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Southernbank – Hà Nội. 463.1.2. Định hướng mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Southernbank – Hà Nội. 463.2.1. Thống nhất quan điểm chỉ đạo trong hoạt động kinh doanh cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 473.2.2. Tăng cường huy động vốn 473.2.3. Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng trong việc mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 493.2.4. Đối mới cơ chế cho vay phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ 513.2.5. Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ 523.2.6. Phát triển mạng lưới hoạt động 543.2.7. Đẩy mạnh công tác tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên 563.2.8. Áp dụng công nghệ hiện đại 593.3.2. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước 64KẾT LUẬN 67TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VừA Và Nhỏ CủA NHÂN HàNG THƯƠNG MạI 3

1.1. Hoạt động cho vay của ngơn hàng thương mại 3

1.1.1. Các hoạt động cơ bản của NHTM. 3

1.1.2. Hoạt động cho vay của ngơn hàng thương mại. 5

1.2. Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại. 9

1.2.1 Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ 9

1.2.2. Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM. 10

1.3. Mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM. 12

1.3.1. Sự cần thiết của việc mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM. 12

1.3.2. Các chỉ tiểu phản ánh mức độ mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM 14

1.3.3. Các nhân tố tác động đến việc mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiêp vừa và nhỏ của NHTM. 16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI (SOUTHERN BANK HÀ NỘI) 19

2.1. Giới thiệu khái quát về Southernbank Hà Nội 19

2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và bộ máy tổ chức 19

2.1.2 C¸c hoạt động cơ bản 29

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Southern Bank - Hà Nội 35

2.2.1. Chính sách cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Southern Bank Hà Nội 35

2.2.2 Phân tích thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Southern Bank Hà Nội 36

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 41

Chương 3 : Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Southernbank – Hà Nội 46

3.1. Định hướng mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của southernbank – Hà Nội 46

3.1.1. Quan điểm và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Southernbank – Hà Nội. 46

3.1.2. Định hướng mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Southernbank – Hà Nội. 46

3.2.1. Thống nhất quan điểm chỉ đạo trong hoạt động kinh doanh cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 47

3.2.2. Tăng cường huy động vốn 47

3.2.3. Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng trong việc mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 49

3.2.4. Đối mới cơ chế cho vay phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ 51

3.2.5. Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ 52

3.2.6. Phát triển mạng lưới hoạt động 54

3.2.7. Đẩy mạnh công tác tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên 56

3.2.8. Áp dụng công nghệ hiện đại 59

3.3.2. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước 64

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY