Chuyên đề Mở rộng cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA ÔTÔ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 31.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại và phân loại Ngân hàng 31.1.1. Khái niệm NHTM 31.1.2 Các loại hình Ngân hàng 31.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng 61.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng 61.2.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng 71.2.2.1. Đặc điểm về đối tượng cho vay tiêu dùng 71.2.2.2. Đặc điểm về mục đích cho vay tiêu dùng 71.2.2.3. Đặc điểm về nhu cầu và quy mô cho vay tiêu dùng 81.2.2.4. Đặc điểm về rủi ro của cho vay tiêu dùng 81.2.2.5. Đặc điểm về lãi suất cho vay tiêu dùng 81.2.2.6. Đặc điểm về nguồn trả nợ của các khoản cho vay tiêu dùng 81.2.3. Lợi ích của cho vay tiêu dùng 91.2.3.1. Lợi ích đối với Ngân hàng 91.2.3.2. Lợi ích đối với khách hàng 101.2.3.3. Lợi ích đối với kinh tế-xã hội 101.2.4. Các loại cho vay tiêu dùng 111.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng 181.2.5.1. Nhóm nhân tố vĩ mô 181.2.5.2. Nhóm các nhân tố vi mô 201.3.Các chỉ tiêu phản ánh việc mở rộng hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 22Chương II: THỰC TRẠNG CHO VAY MUA ÔTÔ PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 242.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Đô. 242.1.1. Quá trình phát triển 242.1.1.1. Lịch sử hình thành 242.1.1.2 Những thuận lợi và khó khăn mà Ngân hàng gặp phải 262.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh 272.1.2.1. Tình hình huy động vốn 272.1.2.2.Hoạt động cho vay 282.1.2.3. Các hoạt động khác 282.2. Hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 292.2.1. Cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 292.2.2. Đặc điểm hoạt động cho vay mua ôtô với khách hàng cá nhân 302.2.2.1. Đặc điểm phạm vi cho vay 302.2.2.2. Đặc điểm về phương thức trả nợ 302.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 312.3. Thực trạng hoạt động cho vay mua ôtô phục vụ đời sống đối với khách hàng cá nhân 312.3.1. Căn cứ pháp lý của hoạt động cho mua ôtô phục vụ đời sống đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô. 312.3.2. Quy trình cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 322.3.3.Quy định về cho vay mua ôtô phục vụ đời sống đối với khách hàng cá nhân 352.4. Đánh giá việc mở rộng hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 412.4.1. Kết quả hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân giai đoạn 2005-2007 422.4.2.Thành công của việc mở rộng hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân tại BIDV 442.4.3.Hạn chế của hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 442.4.4.Nguyên nhân của những hạn chế 45Chương III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 463.2.Định hướng Phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô trong thời gian tới. 493.3. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua mới ôtô tại BIDV 513.3.1.Cho vay gián tiếp thông qua đại lý bán xe: 513.3.2.Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing 513.3.3.Tăng cường sự hợp tác với các đại lý bán ôtô và công ty bảo hiểm 523.3.4.Hoàn thiện khâu thẩm định trong cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân: 523.3.5.Tăng cường công tác huy động vốn và mở rộng mạng lưới hoạt động 523.4. Kiến nghị 533.4.1.Đối với NHNN 533.4.2.Đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 53KẾT LUẬN 54

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA ÔTÔ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 3

1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại và phân loại Ngân hàng 3

1.1.1. Khái niệm NHTM 3

1.1.2 Các loại hình Ngân hàng 3

1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng 6

1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng 6

1.2.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng 7

1.2.2.1. Đặc điểm về đối tượng cho vay tiêu dùng 7

1.2.2.2. Đặc điểm về mục đích cho vay tiêu dùng 7

1.2.2.3. Đặc điểm về nhu cầu và quy mô cho vay tiêu dùng 8

1.2.2.4. Đặc điểm về rủi ro của cho vay tiêu dùng 8

1.2.2.5. Đặc điểm về lãi suất cho vay tiêu dùng 8

1.2.2.6. Đặc điểm về nguồn trả nợ của các khoản cho vay tiêu dùng 8

1.2.3. Lợi ích của cho vay tiêu dùng 9

1.2.3.1. Lợi ích đối với Ngân hàng 9

1.2.3.2. Lợi ích đối với khách hàng 10

1.2.3.3. Lợi ích đối với kinh tế-xã hội 10

1.2.4. Các loại cho vay tiêu dùng 11

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng 18

1.2.5.1. Nhóm nhân tố vĩ mô 18

1.2.5.2. Nhóm các nhân tố vi mô 20

1.3.Các chỉ tiêu phản ánh việc mở rộng hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 22

Chương II: THỰC TRẠNG CHO VAY MUA ÔTÔ PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 24

2.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Đô. 24

2.1.1. Quá trình phát triển 24

2.1.1.1. Lịch sử hình thành 24

2.1.1.2 Những thuận lợi và khó khăn mà Ngân hàng gặp phải 26

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh 27

2.1.2.1. Tình hình huy động vốn 27

2.1.2.2.Hoạt động cho vay 28

2.1.2.3. Các hoạt động khác 28

2.2. Hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 29

2.2.1. Cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 29

2.2.2. Đặc điểm hoạt động cho vay mua ôtô với khách hàng cá nhân 30

2.2.2.1. Đặc điểm phạm vi cho vay 30

2.2.2.2. Đặc điểm về phương thức trả nợ 30

2.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 31

2.3. Thực trạng hoạt động cho vay mua ôtô phục vụ đời sống đối với khách hàng cá nhân 31

2.3.1. Căn cứ pháp lý của hoạt động cho mua ôtô phục vụ đời sống đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô. 31

2.3.2. Quy trình cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 32

2.3.3.Quy định về cho vay mua ôtô phục vụ đời sống đối với khách hàng cá nhân 35

2.4. Đánh giá việc mở rộng hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 41

2.4.1. Kết quả hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân giai đoạn 2005-2007 42

2.4.2.Thành công của việc mở rộng hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân tại BIDV 44

2.4.3.Hạn chế của hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân 44

2.4.4.Nguyên nhân của những hạn chế 45

Chương III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 46

3.2.Định hướng Phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô trong thời gian tới. 49

3.3. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua mới ôtô tại BIDV 51

3.3.1.Cho vay gián tiếp thông qua đại lý bán xe: 51

3.3.2.Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing 51

3.3.3.Tăng cường sự hợp tác với các đại lý bán ôtô và công ty bảo hiểm 52

3.3.4.Hoàn thiện khâu thẩm định trong cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá nhân: 52

3.3.5.Tăng cường công tác huy động vốn và mở rộng mạng lưới hoạt động 52

3.4. Kiến nghị 53

3.4.1.Đối với NHNN 53

3.4.2.Đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 53

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY