Chuyên đề Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Láng Hạ

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại 31.1.Tổng quan về Ngân hàng thương mại 31.1.1.Khái niệm về Ngân hàng thương mại 31.1.2.Chức năng của Ngân hàng thương mại 31.1.2.1.Trung gian tài chính 31.1.2.2.Tạo phương tiện thanh toán 51.1.2.3.Trung gian thanh toán 51.1.3.Các dịch vụ của ngân hàng 61.1.3.1.Mua bán ngoại tệ 61.1.3.2.Nhận tiền gửi 71.1.3.3.Cho vay 71.1.3.4.Bảo quản vật có giá 81.1.3.5.Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán 81.1.3.6.Quản lý ngân quỹ 91.1.3.7.Tài trợ các hoạt động của Chính phủ 91.1.3.8.Bảo lãnh 101.1.3.9.Cho thuê thiết bị trung và dài hạn 101.1.3.10.Cung cấp dịch vụ uỷ thác và tư vấn 111.1.3.11.Cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán 111.1.3.12.Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm 111.1.3.13.Cung cấp các dịch vụ đại lí 121.2.Cho vay khách hàng cá nhân của NHTM 121.2.1.Khái niệm và phân loại cho vay 121.2.1.1.Khái niêm cho vay 121.2.1.2.Phân loại cho vay 121.2.2.Sự cần thiết của mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của NHTM 161.3.Những nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của NHTM 181.3.1.Những nhân tố từ phía ngân hàng 181.3.2.Các nhân tố từ phía khách hàng 211.3.3.Các nhân tố khác 23Chương 2: Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Láng Hạ 252.1.Tổng quan về Ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Láng Hạ 252.1.1.Lịch sử phát triển của Ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Láng Hạ 252.1.2.Hệ thống tổ chức của SeABank – Chi nhánh Láng Hạ 262.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 9 tháng đầu năm 2007 272.1.3.1.Hoạt động huy động vốn 282.1.3.2.Nghiệp vụ thanh toán quốc tế 302.2.Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại SeABank – Chi nhánh Lánh Hạ 312.2.1.Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân 312.2.2.Quy mô của cho vay khách hàng cá nhân 322.2.3.Các sản phẩm, dịch vụ chi nhánh cung cấp cho khách hàng cá nhân 332.3.Đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại SeABank – Chi nhánh Láng Hạ 372.3.1.Kết quả đạt được 372.3.2.Hạn chế và nguyên nhân 38Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng của SeABank – Chi nhánh Láng Hạ 393.1.Định hướng phát triển của SeABank – Chi nhánh Láng Hạ những năm tới 393.1.1.Mục tiêu phát triển 393.1.2.Định hướng trong chiến lược kinh doanh của SeABank – Chi nhánh Láng Hạ 403.2.Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại SeABank – Chi nhánh Láng Hạ 423.2.1.Hoàn thiện chính sách tín dụng 423.2.1.1.Tăng tỷ lệ vay/ giá trị TSĐB 423.2.1.2.Linh hoạt trong chấp nhận hồ sơ tài sản thế chấp 423.2.1.3.Cải tiến chất lượng dịch vụ 433.2.2.Đa dạng hoá các sản phẩm cho vay 433.2.3.Mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm 443.2.4.Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing ngân hàng 443.2.5.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 463.2.6.Tăng cường nguồn huy động trung và dài hạn, đặc biệt là nguồn huy động dài hạn 473.3.Một số kiến nghị 483.3.1.Kiến nghị với Chính phủ 483.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 503.3.3.Kiến nghị với Ngân hàng Đông Nam Á 50KẾT LUẬN 52DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại 3

1.1.Tổng quan về Ngân hàng thương mại 3

1.1.1.Khái niệm về Ngân hàng thương mại 3

1.1.2.Chức năng của Ngân hàng thương mại 3

1.1.2.1.Trung gian tài chính 3

1.1.2.2.Tạo phương tiện thanh toán 5

1.1.2.3.Trung gian thanh toán 5

1.1.3.Các dịch vụ của ngân hàng 6

1.1.3.1.Mua bán ngoại tệ 6

1.1.3.2.Nhận tiền gửi 7

1.1.3.3.Cho vay 7

1.1.3.4.Bảo quản vật có giá 8

1.1.3.5.Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán 8

1.1.3.6.Quản lý ngân quỹ 9

1.1.3.7.Tài trợ các hoạt động của Chính phủ 9

1.1.3.8.Bảo lãnh 10

1.1.3.9.Cho thuê thiết bị trung và dài hạn 10

1.1.3.10.Cung cấp dịch vụ uỷ thác và tư vấn 11

1.1.3.11.Cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán 11

1.1.3.12.Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm 11

1.1.3.13.Cung cấp các dịch vụ đại lí 12

1.2.Cho vay khách hàng cá nhân của NHTM 12

1.2.1.Khái niệm và phân loại cho vay 12

1.2.1.1.Khái niêm cho vay 12

1.2.1.2.Phân loại cho vay 12

1.2.2.Sự cần thiết của mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của NHTM 16

1.3.Những nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của NHTM 18

1.3.1.Những nhân tố từ phía ngân hàng 18

1.3.2.Các nhân tố từ phía khách hàng 21

1.3.3.Các nhân tố khác 23

Chương 2: Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Láng Hạ 25

2.1.Tổng quan về Ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Láng Hạ 25

2.1.1.Lịch sử phát triển của Ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Láng Hạ 25

2.1.2.Hệ thống tổ chức của SeABank – Chi nhánh Láng Hạ 26

2.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 9 tháng đầu năm 2007 27

2.1.3.1.Hoạt động huy động vốn 28

2.1.3.2.Nghiệp vụ thanh toán quốc tế 30

2.2.Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại SeABank – Chi nhánh Lánh Hạ 31

2.2.1.Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân 31

2.2.2.Quy mô của cho vay khách hàng cá nhân 32

2.2.3.Các sản phẩm, dịch vụ chi nhánh cung cấp cho khách hàng cá nhân 33

2.3.Đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại SeABank – Chi nhánh Láng Hạ 37

2.3.1.Kết quả đạt được 37

2.3.2.Hạn chế và nguyên nhân 38

Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng của SeABank – Chi nhánh Láng Hạ 39

3.1.Định hướng phát triển của SeABank – Chi nhánh Láng Hạ những năm tới 39

3.1.1.Mục tiêu phát triển 39

3.1.2.Định hướng trong chiến lược kinh doanh của SeABank – Chi nhánh Láng Hạ 40

3.2.Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại SeABank – Chi nhánh Láng Hạ 42

3.2.1.Hoàn thiện chính sách tín dụng 42

3.2.1.1.Tăng tỷ lệ vay/ giá trị TSĐB 42

3.2.1.2.Linh hoạt trong chấp nhận hồ sơ tài sản thế chấp 42

3.2.1.3.Cải tiến chất lượng dịch vụ 43

3.2.2.Đa dạng hoá các sản phẩm cho vay 43

3.2.3.Mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm 44

3.2.4.Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing ngân hàng 44

3.2.5.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 46

3.2.6.Tăng cường nguồn huy động trung và dài hạn, đặc biệt là nguồn huy động dài hạn 47

3.3.Một số kiến nghị 48

3.3.1.Kiến nghị với Chính phủ 48

3.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 50

3.3.3.Kiến nghị với Ngân hàng Đông Nam Á 50

KẾT LUẬN 52

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY