Chuyên đề Mở rộng cho vay đối với làng nghề Ninh Hiệp tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Yên Viên

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4NỘI DUNG 6CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 61.1. Tổng quan về NHTM 61.1.1. Khái niệm NHTM 61.1.2. Các hoạt động của NHTM 61.1.2.1. Huy động vốn 61.1.2.2. Sử dụng vốn 71.1.2.3. Hoạt động trung gian 81.2. Hoạt động cho vay của NHTM 81.2.1. Khái niệm cho vay 81.2.2. Nguyên tắc cho vay 91.2.2.1. Khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích 91.2.2.2. Khách hàng phải cam kết hoàn trả cả vốn và lãi đúng thời hạn 91.2.3. Qui trình cho vay 91.2.4. Các loại hình cho vay 101.2.4.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay 101.2.4.2. Căn cứ vào hình thức đảm bảo 101.2.4.3. Căn cứ vào cách thức cho vay 111.2.4.4. Căn cứ vào phương thức cho vay 121.2.4.5. Các hình thức phân loại khác 141.3. Mở rộng hoạt động cho vay của NHTM 141.3.1. Sự cần thiết mở rộng cho vay 141.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay của NHTM 151.3.2.1. Các chỉ tiêu của ngân hàng 151.3.2.2. Các chỉ tiêu của khách hàng 201.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay của NHTM 211.3.3.1. Các nhân tố từ phía ngân hàng 211.3.3.2. Các nhân tố từ phía khách hàng 251.3.3.3. Các nhân tố khác 26CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO BAY ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ NINH HIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG YÊN VIÊN 292.1. Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Yên Viên 292.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 292.1.2. Cơ cấu tổ chức 302.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 302.2. Thực trạng mở rộng cho vay đối với làng nghề Ninh Hiệp tại Ngân hàng Công Thương Yên Viên 322.2.1. Giới thiệu chung về làng nghề Ninh Hiệp 322.2.2. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Ninh Hiệp 342.2.2.1. Về thị trường 362.2.2.2. Về tổ chức sản xuất 382.2.2.3. Về lao động và giải quyết việc làm 392.2.2.4. Về trang bị máy móc thiết bị 402.2.3. Nhu cầu vốn của làng nghề Ninh Hiệp 402.2.4. Kết quả mở rộng cho vay đối với làng nghề Ninh Hiệp của Ngân hàng Công Thương Yên Viên 442.2.3.1. Qui trình , điều kiện cho vay của Ngân hàng Công Thương Yên Viên 442.2.2.2. Kết quả mở rộng cho vay đối với làng nghề Ninh Hiệp 462.2.3. Đánh giá hoạt động mở rộng cho vay đối với làng nghề Ninh Hiệp của Ngân hàng Công Thương Yên Viên 512.2.3.1. Những kết quả đạt được 512.2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 512.2.3.2.1. Hạn chế 512.2.3.2.2. Nguyên nhân 52CHƯƠNG 3: GIAI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ NINH HIỆP TẠI CHỊ NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG YÊN VIÊN TRONG THỜI GIAN TỚI 553.1. Mục tiêu mở rộng cho vay đối với làng nghề Ninh Hiệp của Ngân hàng Công Thương Yên Viên 553.2. Giải pháp mở rộng cho vay đối với làng nghề Ninh Hiệp tại Ngân hàng Công Thương Yên Viên 553.2.1. Cải tiến qui trình, điều kiện, thủ tục cho vay 553.2.1.1. Cải tiến qui trình cho vay 553.2.1.2. Cải tiến các điều kiện vay vốn 563.2.1.3. Cải tiến thủ tục cho vay 583.2.2. Áp dụng lãi suất cho vay linh hoạt và phù hợp 593.2.3. Đa dạng hóa các hình thức cho vay 603.2.3.1. Cho vay theo hạn mức 603.2.3.2. Cho vay gián tiếp qua các tổ chức trung gian 613.2.3.3. Cho vay đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay 613.2.3.4. Cho vay bằng nguồn vốn ủy thác 623.2.4. Mở rộng thông tin, tuyên truyền nhằm tiếp cận làng nghề 633.2.5. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ ngân hàng 643.2.6. Tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ 663.3. Kiến nghị 673.3.1. Kiến nghị đối với các cấp chính quyền 673.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam 68KẾT LUẬN 69TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

NỘI DUNG 6

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6

1.1. Tổng quan về NHTM 6

1.1.1. Khái niệm NHTM 6

1.1.2. Các hoạt động của NHTM 6

1.1.2.1. Huy động vốn 6

1.1.2.2. Sử dụng vốn 7

1.1.2.3. Hoạt động trung gian 8

1.2. Hoạt động cho vay của NHTM 8

1.2.1. Khái niệm cho vay 8

1.2.2. Nguyên tắc cho vay 9

1.2.2.1. Khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích 9

1.2.2.2. Khách hàng phải cam kết hoàn trả cả vốn và lãi đúng thời hạn 9

1.2.3. Qui trình cho vay 9

1.2.4. Các loại hình cho vay 10

1.2.4.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay 10

1.2.4.2. Căn cứ vào hình thức đảm bảo 10

1.2.4.3. Căn cứ vào cách thức cho vay 11

1.2.4.4. Căn cứ vào phương thức cho vay 12

1.2.4.5. Các hình thức phân loại khác 14

1.3. Mở rộng hoạt động cho vay của NHTM 14

1.3.1. Sự cần thiết mở rộng cho vay 14

1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay của NHTM 15

1.3.2.1. Các chỉ tiêu của ngân hàng 15

1.3.2.2. Các chỉ tiêu của khách hàng 20

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay của NHTM 21

1.3.3.1. Các nhân tố từ phía ngân hàng 21

1.3.3.2. Các nhân tố từ phía khách hàng 25

1.3.3.3. Các nhân tố khác 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO BAY ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ NINH HIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG YÊN VIÊN 29

2.1. Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Yên Viên 29

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 29

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 30

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 30

2.2. Thực trạng mở rộng cho vay đối với làng nghề Ninh Hiệp tại Ngân hàng Công Thương Yên Viên 32

2.2.1. Giới thiệu chung về làng nghề Ninh Hiệp 32

2.2.2. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Ninh Hiệp 34

2.2.2.1. Về thị trường 36

2.2.2.2. Về tổ chức sản xuất 38

2.2.2.3. Về lao động và giải quyết việc làm 39

2.2.2.4. Về trang bị máy móc thiết bị 40

2.2.3. Nhu cầu vốn của làng nghề Ninh Hiệp 40

2.2.4. Kết quả mở rộng cho vay đối với làng nghề Ninh Hiệp của Ngân hàng Công Thương Yên Viên 44

2.2.3.1. Qui trình , điều kiện cho vay của Ngân hàng Công Thương Yên Viên 44

2.2.2.2. Kết quả mở rộng cho vay đối với làng nghề Ninh Hiệp 46

2.2.3. Đánh giá hoạt động mở rộng cho vay đối với làng nghề Ninh Hiệp của Ngân hàng Công Thương Yên Viên 51

2.2.3.1. Những kết quả đạt được 51

2.2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 51

2.2.3.2.1. Hạn chế 51

2.2.3.2.2. Nguyên nhân 52

CHƯƠNG 3: GIAI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ NINH HIỆP TẠI CHỊ NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG YÊN VIÊN TRONG THỜI GIAN TỚI 55

3.1. Mục tiêu mở rộng cho vay đối với làng nghề Ninh Hiệp của Ngân hàng Công Thương Yên Viên 55

3.2. Giải pháp mở rộng cho vay đối với làng nghề Ninh Hiệp tại Ngân hàng Công Thương Yên Viên 55

3.2.1. Cải tiến qui trình, điều kiện, thủ tục cho vay 55

3.2.1.1. Cải tiến qui trình cho vay 55

3.2.1.2. Cải tiến các điều kiện vay vốn 56

3.2.1.3. Cải tiến thủ tục cho vay 58

3.2.2. Áp dụng lãi suất cho vay linh hoạt và phù hợp 59

3.2.3. Đa dạng hóa các hình thức cho vay 60

3.2.3.1. Cho vay theo hạn mức 60

3.2.3.2. Cho vay gián tiếp qua các tổ chức trung gian 61

3.2.3.3. Cho vay đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay 61

3.2.3.4. Cho vay bằng nguồn vốn ủy thác 62

3.2.4. Mở rộng thông tin, tuyên truyền nhằm tiếp cận làng nghề 63

3.2.5. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ ngân hàng 64

3.2.6. Tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ 66

3.3. Kiến nghị 67

3.3.1. Kiến nghị đối với các cấp chính quyền 67

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam 68

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY