Chuyên đề Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 31.1. DNNQD trong kinh tế thị trường ở Việt Nam 31.1.1. Khái niệm, phân loại, đặc điểm và vai trò của DNNQD trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 31.1.1.1. Khái niệm về DNNQD: 31.1.1.2. Phân loại DNNQD: 31.1.1.4. Vai trò của các DNNQD trong tiến trình đổi mới. 51.1.2. Thuận lợi và khó khăn của DNNQD trong tiến trình hội nhập và phát triển : 71.1.2.1. Thuận lợi: 71.1.2.2. Khó khăn 81.1.3. Các nguồn vốn của DNNQD: 91.1.3.1. Vốn tự có: 91.1.3.2. Nguồn vốn đi vay: 91.2. Tín dụng ngân hàng đối với các DNNQD 101.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. 101.2.2. Đặc trưng của tín dụng Ngân hàng: 101.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNNQD: 111.2.4. Các hình thức cho vay: 121.3. Mở rộng cho vay DNNQD. 131.3.1. Sự cần thiết phải mở rộng cho vay đối với DNNQD 131.3.2. Các tiêu thức đánh giá mở rộng cho vay DNNQD. 141.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc mở rộng cho vay đối với DNNQD 171.3.3.1. Các nhân tố khách quan: 17 1.3.3.2. Các nhân tố chủ quan: 19CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNQD TẠI NHTM CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 222.1. khái quát về NHTM cổ phần Quân đội 222.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 222.1.2. Cơ cấu tổ chức của MB 242.1.3 Vài nét về hoạt động kinh doanh của MB 242.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 242.1.3.2 Hoạt động tín dụng 262.1.3.3 Hoạt động phi tín dụng 272.2. Thực trạng cho vay đối với các DNNQD tại NHTM cổ phần Quân đội 302.2.1.Số lượng khách hàng DNNQD được vay: 302.2.2 Doanh Số cho vay DNNQD: 312.2.3. Dư nợ cho vay DNNQD: 332.2.4 Tình hình cho vay đối với DNNQD theo thời hạn 362.3.Đánh giá hoạt động cho vay đối với DNNQD . 372.3.1. Những kết quả đã đạt được c ủa NHTMCP Qu ân Đ ội 372.3.2. Hạn chế. 382.3.3. Nguyên nhân 38CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNQD TẠI NHTM CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 393.1. Định hướng mở rộng cho vay DNNQD trong thời gian tới 393.1.1. Dự báo những yếu tố tác động đến hoạt động tín dụng trong những năm tới. 393.1.2 Định hướng mở rộng cho vay đối với DNNQD trong những năm tới. 403.2. Giải pháp để mở rộng cho vay đối với DNNQD tại NHTM cổ phần Quân đội 41 3.2.2. Hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng đối với DNNQD 433.2.3. Ngân hàng cần có các biện pháp để áp dụng cho từng loại hình DNNQD. 453.2.4 Phát huy vai trò tư vấn cho DNNQD trong việc lập dự án để thu hút doanh nghiệp đến với ngân hàng. 463.2.5. Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng cho ngân hàng. 473.2.6. Tăng cường khai thác nguồn vốn theo cơ cấu hợp lý để có nguồn mở rộng cho vay. 483.2.7. Mở rộng tín dụng nhưng phải gắn với chất lượng tín dụng. 483.3. kiến nghị. 493.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước. 493.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước. 50Kết luận 51Tài liệu tham khảo 52

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 3

1.1. DNNQD trong kinh tế thị trường ở Việt Nam 3

1.1.1. Khái niệm, phân loại, đặc điểm và vai trò của DNNQD trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 3

1.1.1.1. Khái niệm về DNNQD: 3

1.1.1.2. Phân loại DNNQD: 3

1.1.1.4. Vai trò của các DNNQD trong tiến trình đổi mới. 5

1.1.2. Thuận lợi và khó khăn của DNNQD trong tiến trình hội nhập và phát triển : 7

1.1.2.1. Thuận lợi: 7

1.1.2.2. Khó khăn 8

1.1.3. Các nguồn vốn của DNNQD: 9

1.1.3.1. Vốn tự có: 9

1.1.3.2. Nguồn vốn đi vay: 9

1.2. Tín dụng ngân hàng đối với các DNNQD 10

1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. 10

1.2.2. Đặc trưng của tín dụng Ngân hàng: 10

1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNNQD: 11

1.2.4. Các hình thức cho vay: 12

1.3. Mở rộng cho vay DNNQD. 13

1.3.1. Sự cần thiết phải mở rộng cho vay đối với DNNQD 13

1.3.2. Các tiêu thức đánh giá mở rộng cho vay DNNQD. 14

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc mở rộng cho vay đối với DNNQD 17

1.3.3.1. Các nhân tố khách quan: 17

1.3.3.2. Các nhân tố chủ quan: 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNQD TẠI NHTM CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 22

2.1. khái quát về NHTM cổ phần Quân đội 22

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 22

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của MB 24

2.1.3 Vài nét về hoạt động kinh doanh của MB 24

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 24

2.1.3.2 Hoạt động tín dụng 26

2.1.3.3 Hoạt động phi tín dụng 27

2.2. Thực trạng cho vay đối với các DNNQD tại NHTM cổ phần Quân đội 30

2.2.1.Số lượng khách hàng DNNQD được vay: 30

2.2.2 Doanh Số cho vay DNNQD: 31

2.2.3. Dư nợ cho vay DNNQD: 33

2.2.4 Tình hình cho vay đối với DNNQD theo thời hạn 36

2.3.Đánh giá hoạt động cho vay đối với DNNQD . 37

2.3.1. Những kết quả đã đạt được c ủa NHTMCP Qu ân Đ ội 37

2.3.2. Hạn chế. 38

2.3.3. Nguyên nhân 38

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNQD TẠI NHTM CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 39

3.1. Định hướng mở rộng cho vay DNNQD trong thời gian tới 39

3.1.1. Dự báo những yếu tố tác động đến hoạt động tín dụng trong những năm tới. 39

3.1.2 Định hướng mở rộng cho vay đối với DNNQD trong những năm tới. 40

3.2. Giải pháp để mở rộng cho vay đối với DNNQD tại NHTM cổ phần Quân đội 41

3.2.2. Hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng đối với DNNQD 43

3.2.3. Ngân hàng cần có các biện pháp để áp dụng cho từng loại hình DNNQD. 45

3.2.4 Phát huy vai trò tư vấn cho DNNQD trong việc lập dự án để thu hút doanh nghiệp đến với ngân hàng. 46

3.2.5. Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng cho ngân hàng. 47

3.2.6. Tăng cường khai thác nguồn vốn theo cơ cấu hợp lý để có nguồn mở rộng cho vay. 48

3.2.7. Mở rộng tín dụng nhưng phải gắn với chất lượng tín dụng. 48

3.3. kiến nghị. 49

3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước. 49

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước. 50

Kết luận 51

Tài liệu tham khảo 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY