Chuyên đề Mô hình đánh giá khả năng nợ xấu trong cho vay vốn Doanh nghiệp

MỤC LỤC  CÁC TỪ VIẾT TẮTLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 21.1 Sơ lược quá trình hình thành & phát triển chi nhánh NHCT Ba Đình 21.2 Công tác tín dụng của chi nhánh NHCT Ba Đình trong một số năm gần đây 31.2.1 Hoạt động tín dụng trước khi thực hiện theo QĐ 493 31.2.1.1 Hoạt động tín dụng năm 2004 31.2.1.2 Hoạt động tín dụng năm 2005 51.2.2 Hoạt động tín dụng sau khi thực hiện theo QĐ 493 (năm 2006) 61.2.2.1 Tình hình dư nợ: 61.2.2.2 Chất lượng tín dụng: 71.2.2.3 Thu nợ ngoại bảng 8CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NỢ XẤU TRONG CHO VAY VỐN DN TẠI CÁC NHTM HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 92.1 Một số vấn đề liên quan đến nợ xấu 92.1.1 Khái niệm về nợ xấu trong tín dụng NH 212.1.1.1. Khái niệm nợ xấu trong tín dụng NH của Việt Nam 212.1.1.2 Khái niệm nợ xấu của Quốc tế 132.1.1.3 Điểm khác nhau trong phân loại nợ (quan điểm về nợ xấu) VN và quốc tế 142.1.2. Tính cấp thiết của vấn đề đánh giá khả năng nợ xấu 152.1.2.1 Tình hình nợ xấu của Việt Nam 152.1.2.2 Ảnh hưởng của nợ xấu đến ngân hàng thương mại và nền kinh tế 172.1.2.3. Công tác xử lý nợ xấu hiện nay & những khó khăn gặp phải 192.1.2.4. Công tác đánh giá khả năng nợ xấu tại các NHTM ở Việt Nam hiện nay 222.2 Các dấu hiệu nhận biết nợ xấu 402.2.1 Các dấu hiệu từ phía khách hàng 402.2.1.1Dấu hiệu từ báo cáo tài chính 402.2.1.2.Dấu hiệu từ hoạt động kinh doanh 412.2.1.3 Dấu hiệu từ giao dịch ngân hàng 422.2.1.4. dấu hiệu liên quan đến quản trị doanh nghiệp 422.2.2 Các dấu hiệu liên quan đến công tác quản lý tín dụng 432.2.3 Các dấu hiệu từ khoản vay 442.2. Các nguyên nhân gây ra nợ xấu 442.3.1 Những yếu tố về cơ chế chính sách của Chính phủ 442.3.2. Những yếu tố về các NHTM 452.3.3 Những yếu tố chủ quan về phía khách hàng 462.3.4 Những yếu tố khác 462.3.4.1Những yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh 462.3.4.2.Thiên tai, địch hoạ: 462.3.4.3 Những yếu kém của hệ thống ngân hàng 47CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG TRONG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NỢ XẤU TRONG CHO VAY VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN DN 483.1 Giới thiệu mô hình kinh tế lượng đánh gía khả năng nợ xấu 483.2 Cách tiếp cận mô hình 493.2.1 Hướng tiếp cận 493.2.2 Một số vấn đề liên quan đến cho vay trung và dài hạn 493.2.2.1 Khái niệm về tín dụng trung và dài hạn: 493.2.2.2. Các hình thức tín dụng trung, dài hạn: 503.2.2.3. Vai trò của tín dụng trung, dài hạn 513.2.2.4 Các rủi ro trong cho vay trung và dài hạn. 523.2.3 Tài chớnh và vai trũ của tài chớnh đối với sự phát triển của doanh nghiệp 533.2.3.1 DN và mối quan hệ với các chủ thể khác trong nền kinh tế 533.2.3.2 Vai trũ của tài chớnh đối với sự phát triển của doanh nghiệp 543.2.3.3 Một số căn cứ đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp 553.2.4. Thực trạng năng lực tài chính của doanh nghiệp Việt Nam 633.2.4.1 Số lượng doanh nghiệp theo quy mô vốn 633.2.4.2 Nguồn vốn của doanh nghiệp 653.2.4.4 Hiệu quả sản xuất kinh doanh 673.3 Các biến giải thích trong mô hình 723.3.1 Cơ sở lựa chọn các biến giải thích trong mô hỡnh 723.3.1.1Dựa trên cơ sở thực tiễn: 723.3.1.2 Dựa trên cơ sở lý luận: 723.3.1.3 Dựa trên yêu cầu về mặt kỹ thuật 733.3.1.4 Dựa trên giả định của mô hỡnh. 733.3.2 Các biến được sử dụng trong mô hỡnh 733.3.2.1 Các biến tài chính 733.3.2.2 Các biến phi tài chính: 733.3.2.3 Giải thích ý nghĩa các biến (lý do lựa chọn các biến này) 733.4 Ưu điểm, hạn chế của mô hình ứng dụng 753.4.1 Ưu điểm 753.4.2 Hạn chế 753.4.2.1 Từ phớa tiếp cận của mụ hỡnh, giả định của mô hỡnh 753.4.2.2 Từ số liệu sử dụng trong mô hình 763.5 Minh hoạ bằng số liệu 773.6 Một số kiến nghị, đề xuất 79KẾT LUẬN 80MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

MỤC LỤC

CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 2

1.1 Sơ lược quá trình hình thành & phát triển chi nhánh NHCT Ba Đình 2

1.2 Công tác tín dụng của chi nhánh NHCT Ba Đình trong một số năm gần đây 3

1.2.1 Hoạt động tín dụng trước khi thực hiện theo QĐ 493 3

1.2.1.1 Hoạt động tín dụng năm 2004 3

1.2.1.2 Hoạt động tín dụng năm 2005 5

1.2.2 Hoạt động tín dụng sau khi thực hiện theo QĐ 493 (năm 2006) 6

1.2.2.1 Tình hình dư nợ: 6

1.2.2.2 Chất lượng tín dụng: 7

1.2.2.3 Thu nợ ngoại bảng 8

CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NỢ XẤU TRONG CHO VAY VỐN DN TẠI CÁC NHTM HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 9

2.1 Một số vấn đề liên quan đến nợ xấu 9

2.1.1 Khái niệm về nợ xấu trong tín dụng NH 21

2.1.1.1. Khái niệm nợ xấu trong tín dụng NH của Việt Nam 21

2.1.1.2 Khái niệm nợ xấu của Quốc tế 13

2.1.1.3 Điểm khác nhau trong phân loại nợ (quan điểm về nợ xấu) VN và quốc tế 14

2.1.2. Tính cấp thiết của vấn đề đánh giá khả năng nợ xấu 15

2.1.2.1 Tình hình nợ xấu của Việt Nam 15

2.1.2.2 Ảnh hưởng của nợ xấu đến ngân hàng thương mại và nền kinh tế 17

2.1.2.3. Công tác xử lý nợ xấu hiện nay & những khó khăn gặp phải 192.1.2.4. Công tác đánh giá khả năng nợ xấu tại các NHTM ở Việt Nam hiện nay 22

2.2 Các dấu hiệu nhận biết nợ xấu 40

2.2.1 Các dấu hiệu từ phía khách hàng 40

2.2.1.1Dấu hiệu từ báo cáo tài chính 40

2.2.1.2.Dấu hiệu từ hoạt động kinh doanh 41

2.2.1.3 Dấu hiệu từ giao dịch ngân hàng 42

2.2.1.4. dấu hiệu liên quan đến quản trị doanh nghiệp 42

2.2.2 Các dấu hiệu liên quan đến công tác quản lý tín dụng 43

2.2.3 Các dấu hiệu từ khoản vay 44

2.2. Các nguyên nhân gây ra nợ xấu 44

2.3.1 Những yếu tố về cơ chế chính sách của Chính phủ 44

2.3.2. Những yếu tố về các NHTM 45

2.3.3 Những yếu tố chủ quan về phía khách hàng 46

2.3.4 Những yếu tố khác 46

2.3.4.1Những yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh 46

2.3.4.2.Thiên tai, địch hoạ: 46

2.3.4.3 Những yếu kém của hệ thống ngân hàng 47

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG TRONG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NỢ XẤU TRONG CHO VAY VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN DN 48

3.1 Giới thiệu mô hình kinh tế lượng đánh gía khả năng nợ xấu 48

3.2 Cách tiếp cận mô hình 49

3.2.1 Hướng tiếp cận 49

3.2.2 Một số vấn đề liên quan đến cho vay trung và dài hạn 49

3.2.2.1 Khái niệm về tín dụng trung và dài hạn: 49

3.2.2.2. Các hình thức tín dụng trung, dài hạn: 50

3.2.2.3. Vai trò của tín dụng trung, dài hạn 51

3.2.2.4 Các rủi ro trong cho vay trung và dài hạn. 52

3.2.3 Tài chớnh và vai trũ của tài chớnh đối với sự phát triển của doanh nghiệp 533.2.3.1 DN và mối quan hệ với các chủ thể khác trong nền kinh tế 53

3.2.3.2 Vai trũ của tài chớnh đối với sự phát triển của doanh nghiệp 54

3.2.3.3 Một số căn cứ đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp 55

3.2.4. Thực trạng năng lực tài chính của doanh nghiệp Việt Nam 63

3.2.4.1 Số lượng doanh nghiệp theo quy mô vốn 63

3.2.4.2 Nguồn vốn của doanh nghiệp 65

3.2.4.4 Hiệu quả sản xuất kinh doanh 67

3.3 Các biến giải thích trong mô hình 72

3.3.1 Cơ sở lựa chọn các biến giải thích trong mô hỡnh 72

3.3.1.1Dựa trên cơ sở thực tiễn: 72

3.3.1.2 Dựa trên cơ sở lý luận: 72

3.3.1.3 Dựa trên yêu cầu về mặt kỹ thuật 73

3.3.1.4 Dựa trên giả định của mô hỡnh. 73

3.3.2 Các biến được sử dụng trong mô hỡnh 73

3.3.2.1 Các biến tài chính 73

3.3.2.2 Các biến phi tài chính: 73

3.3.2.3 Giải thích ý nghĩa các biến (lý do lựa chọn các biến này) 73

3.4 Ưu điểm, hạn chế của mô hình ứng dụng 75

3.4.1 Ưu điểm 75

3.4.2 Hạn chế 75

3.4.2.1 Từ phớa tiếp cận của mụ hỡnh, giả định của mô hỡnh 75

3.4.2.2 Từ số liệu sử dụng trong mô hình 76

3.5 Minh hoạ bằng số liệu 77

3.6 Một số kiến nghị, đề xuất 79

KẾT LUẬN 80

MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY