Chuyên đề Lợi nhuận kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 872: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Trang

L ời cam đoan . 1

Danh mục chữ viết tắt . 2

M ục lục 3

Lời mở đầu 5

Chương I. Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng .7

I.Công ty xây dựng & đặc điểm kinh doanh của các công ty xây dựng .7

1. Khái quát chung về công ty xây dựng 7

2. Đặc điểm của công ty xây d ựng 7

II. Lợi nhuận kinh doanh của công ty xây dựng & cách xác định .8

1. Lợi nhuận của công ty xây dựng trong nền kinh tế thị trường .8

2. Ý nghĩa về lợi nhuận của công ty xây dựng . .12

III. Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty xây dựng. . . 14

1. Nhóm nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu tiêu thụ sản phẩm .14

2. Nhóm nhân tố ảnh hưởng tới chi phí sản xuất & giá thành sản phẩm hàng hóa tiêu thụ .16

3. Nhóm nhân tố về mặt tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tài chính doanh nghiệp. 16

Chương II. Thực trạng kinh doanh & lợi nhuận kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 872 18

I.Lịch sử hình thành & phát triển của công ty xây dựng công trình giao thông 872. 18

1. Ngày thành lập . .18

2. Các giai đoạn phát triển .19

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty .20

4. Quy mô kinh doanh .25

5. Tình hình thị trường & khả năng kinh doanh của công ty . .28

6. Tình hình & kết quả hoạt động kinh doanh của công ty . .28

II. Thực trạng kinh doanh & lợi nhuận của công ty xây dựng công trình giao thông 872 . 45

1. Thực trạng kinh doanh .45

2. Thực trạng lợi nhuận. .47

III. Đánh giá .49

1. Về điểm mạnh .49

2. Về điểm yếu 50

3. Những nguyên nhân chủ yếu tác động đến tình hình thực hiện lợi nhuận sản xuất kinh doanh của công ty 872 .50

4. Những vấn đề cần đặt ra trong việc phấn đấu tăng lợi nhuận của Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 872 .53

Chương III. Biện pháp nâng cao lợi nhuận kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thong 872 .55

1. Định hướng 55

2. Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của công ty xây dựng công trình giao thông 872 .56

a) Phấn đấu tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm .56

b) Chú trọng đầu tư đổi mới Tài Sản Cố Định, nâng cao năng lực cạnh tranh .56

c) Nâng cao chất lượng hoạt động và đẩy mạnh công tác đầu tư tìm kiếm thị trường tăng khối lượng công trình nhận thầu . .57

d) Lựa chọn khai thác nguồn vốn hợp lý đáp ứng yêu cầu kinh doanh .57

e) Tổ chức tốt công tác thanh toán và thu hồi nợ phải thu . .58

f) Tổ chức tốt công tác sản xuất, đẩy nhanh tiến độ công trình hoàn thành bàn giao nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh .58

g) Tăng cường đầu tư đào tạo nguồn nhân lực. . 58

Kết luận . 60

Danh mục tài liệu tham khảo .61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY