Chuyên đề Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán ASNAF Việt Nam thực hiện

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNGI:KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN ASNAFF VIỆT NAM 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2

1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 4

1.3. Các loại hình dịch vụ và khách hàng của công ty 7

1.3.1. Các dịch vụ của công ty 7

1.3.2. Khách hàng của công ty 9

1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty 10

1.4.1. Công tác kế toán tại Công ty 10

1.4.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 10

1.4.1.2. Chính sách kế toán mà công ty áp dụng 11

1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 12

1.4.3. Tình hình tài chính của công ty 12

1.5. Quy trình kiểm toán chung tại công ty 13

CHƯƠNG II: KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN ASNAF VIỆT NAM THỰC HIỆN 15

2.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO VÀ MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15

2.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN 19

2.2.1. Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán 19

1.2.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán hàng tồn kho 33

2.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 46

2.2.4. Giai đoạn sau kiểm toán 47

2.3. KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY ABC 48

2.3.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 48

2.3.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 56

2.3.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 63

CHƯƠNG III - NHẬN XÉT VÀ MỘT VÀI KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỰC HIỆN BỞI CÔNG TY KIỂM TOÁN ASNAFF VIỆT NAM 65

3.1 - VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỰC HIỆN BỞI CÔNG TY KIỂM TOÁN ASNAF VIỆT NAM 65

3.2 - ƯU ĐIỂM 66

3.2.1 VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ 66

3.2.2. SỰ PHỐI HỢP TRONG KIỂM TOÁN CÁC CHU TRÌNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 67

3.2.3. VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN 67

3.3. NHỮNG ĐIỂM CÒN HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỰC HIỆN BỞI CÔNG TY KIỂM TOÁN ASNAF 70

3.3.1. VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN VÀ TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 70

3.3.2. VIỆC PHÂN BỔ MỨC TRỌNG YẾU 72

3.3.3. VỀ ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH 72

3.3.4. THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM KÊ 73

2.3.5. SỬ DỤNG CHUYÊN GIA TRONG ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO 74

3.3.6. Ý KIẾN KHÁC 75

KẾT LUẬN 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY