Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vật tư tổng hợp Hưng Yên

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦUChương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANHI. Khái quát chungII. Khái niệm đặc điểm, vai trò, nhiệmvụ, chức năng, ý nghĩa của tiền lương1. Khái niệm2. Đặc điểm3. Vai trò4. Nhiệm vụ5. Chức năng của tiền lương6. ý nghĩa III. Nội dung kế toán lao động tiền lương 1. Kế toán lao động2. Các nguyên tắc trả lươngIV. Các hình thức trả lương và BHXH1. Hình thức trả lương theo thời gian2. Trả lương theo sản phẩm3. Quỹ tiền lương- Khái niệm- Cơ cấu quỹ tiền lương của Doanh nghiệp 4. BHXH, BHYT, KPCĐa/ BHXHb/ BHYTc/ KPCĐ5. Kế toán tiền lương và BHXH, BHYT, KPCĐ5.1 Chứng từ kế toán sử dụng BHXH, BHYT, KPCĐ5.2 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương5.3 Kế toán phân bổ tiền lương và BHXHV. Hình thức tổ chức sổ kế toán1. Hình thức nhật ký số cái2. Hình thức chứng từ ghi sổ 3. Hình thức nhật ký chứng từ4. Hình thức nhật ký chung Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀCÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY VÂT TƯ TỔNG HỢP HƯNG YÊNI. Khái quát về công ty1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty2. Tổ chức công tác quản lý tại Công ty vật tư tổng hợp Hưng Yên3. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty vật tư tổng hợp Hưng Yên4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty II. Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vật tư tổng hợp hưng yên1. Quy trình thanh toán lương2. Phương pháp tính trả BHXH cho CNV đối tượng ốm đau* Đối tượng* Thời gian 2.1 Chế độ thai sảna/ Đối tượng hưởng trợ cấp chế độ thai sảnb/ Thời gian hưởng trợ cấp2.2 Mức độ trợ cấp a/ Trợ cấp ómm đaub/ Trợ cấp thai sản2.3 Chứng từ hạch toán Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM CẢI TIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG YÊNI. Nhận xét chung1. Đặc điểma/ Về công tác quản lýb/ Về công tác kế toán của Công tyc/ Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương2. Những tồn tại trong công ty vật tư tổng hợp Hưng yêna/ Về công tác quản lýb/ Về công tác kế toánc/ Về vông tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngII. Phương hướng nhằm cải tiến công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vật tư tổng hợp hưng yên1. Về quản lý 2. Một số giải pháp cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU

Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

I. Khái quát chung

II. Khái niệm đặc điểm, vai trò, nhiệmvụ, chức năng, ý nghĩa của tiền lương

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

3. Vai trò

4. Nhiệm vụ

5. Chức năng của tiền lương

6. ý nghĩa

III. Nội dung kế toán lao động tiền lương

1. Kế toán lao động

2. Các nguyên tắc trả lương

IV. Các hình thức trả lương và BHXH

1. Hình thức trả lương theo thời gian

2. Trả lương theo sản phẩm

3. Quỹ tiền lương

- Khái niệm

- Cơ cấu quỹ tiền lương của Doanh nghiệp

4. BHXH, BHYT, KPCĐ

a/ BHXH

b/ BHYT

c/ KPCĐ

5. Kế toán tiền lương và BHXH, BHYT, KPCĐ

5.1 Chứng từ kế toán sử dụng BHXH, BHYT, KPCĐ

5.2 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

5.3 Kế toán phân bổ tiền lương và BHXH

V. Hình thức tổ chức sổ kế toán

1. Hình thức nhật ký số cái

2. Hình thức chứng từ ghi sổ

3. Hình thức nhật ký chứng từ

4. Hình thức nhật ký chung

Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY VÂT TƯ TỔNG HỢP HƯNG YÊN

I. Khái quát về công ty

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty

2. Tổ chức công tác quản lý tại Công ty vật tư tổng hợp Hưng Yên

3. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty vật tư tổng hợp Hưng Yên

4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

II. Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vật tư tổng hợp hưng yên

1. Quy trình thanh toán lương

2. Phương pháp tính trả BHXH cho CNV đối tượng ốm đau

* Đối tượng

* Thời gian

2.1 Chế độ thai sản

a/ Đối tượng hưởng trợ cấp chế độ thai sản

b/ Thời gian hưởng trợ cấp

2.2 Mức độ trợ cấp

a/ Trợ cấp ómm đau

b/ Trợ cấp thai sản

2.3 Chứng từ hạch toán

Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM CẢI TIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

TẠI CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG YÊN

I. Nhận xét chung

1. Đặc điểm

a/ Về công tác quản lý

b/ Về công tác kế toán của Công ty

c/ Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2. Những tồn tại trong công ty vật tư tổng hợp Hưng yên

a/ Về công tác quản lý

b/ Về công tác kế toán

c/ Về vông tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

II. Phương hướng nhằm cải tiến công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vật tư tổng hợp hưng yên

1. Về quản lý

2. Một số giải pháp cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY