Chuyên đề Kế toán thành phẩm - Bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Thiết bị giáo dục I

Lời mở đầu.

Mục lục. .

Chương I: Các vấn đề chung về kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất .

I. Khái niệm thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác kế toán bán hàng.

1. Khái niệm thành phẩm và phân biệt thành phẩm với sản phẩm .

2. Khai niệm bán hàng và bản chất của quá trình bán hàng .

3. ý nghĩa của công tác bán hàng .

II. Các phương pháp xác định giá gốc của thành phẩm .

1. Giá gốc thành phẩm nhập kho

2. Giá gốc thành phẩm

III. Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

1. Khái niệm doanh thu .

2. Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. .

3. Điều kiện ghi nhận doanh thu.

IV. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán. .

1. Các phương thức bán hàng .

a. Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp .

b. Kế toán bán hàng theo phương thức gửi đi cho khách hàng

c. Kế toán bán hàng theo phương thức đại lý ký gửi bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng. .

d. Kế toán bán hàng theo phương thức trả châm trả góp

e. Kế toán bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng

f. Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng nội bộ

2. Các phương thức thanh toán

V. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng

VI. Chứng từ kế toán, các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm.

1. Chứng từ kế toán .

2. Kế toán chi tiết thành phẩm .

a. phương pháp thẻ song song .

b. phương pháp sổ đói chiếu luân chuyển .

c. phương pháp sổ số dư .

VII. Kế toán tổng hợp thành phẩm .

1. Tài khoản sử dụng

2. Trìng tự kế toán và các nhiêm vụ chủ yếu

a. Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX

b. Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK

VIII. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán . .

1. Tài khoản sử dụng . .

2. Kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng chủ yếu

a. Kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng trực tiếp

b. Kế toán bán hàng theo các phương thức gửi đại lý, ký gửi

c. Kế toán bán hàng theo các phương thức trả chậm, trả góp

IX. Kế toán xác định kết quả bán hàng

1. Kế toán chi phí bán hàng .

a. Khái niệm chi phí bán hàng .

b. Nội dung chi phí bán hàng và tài khoản sử dụng .

2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

a. Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp

b. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp và tài khoản sử dụng .

3. Kế toán xác định kết quả bán hàng

ChươngII: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty thiết bị giáo dục I

I. Tổng quan chung về hoạt động của Công ty. .

1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển. . .

2. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của công ty . .

3. Quy trình công nghệ về sản xuất thành phẩm của công ty .

4. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh . .

a. Cơ cấu bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh

b. Bộ máy trực tiếp sản xuất kinh doanh . .

c. Tổ chức bộ máy quản lý và hạch toán kinh doanh . .

II. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Thiết bị giáo dục I .

1. Tổ chức bộ máy kế toán . .

2. Tổ chức công tác kế toán .

a. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán. . . .

b. Tổ chức chứng từ kế toán .

c. Luân chuyển chứng từ . .

d. Hệ thống sổ kế toán . .

e. Báo cáo kế toán .

III. Khái quát các phần hành kế toán cơ bản của công ty . .

1. Kế toán thành phẩm, hàng hoá .

a. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Thiết bị giáo dục I và phương pháp đánh giá sản phẩm ,hàng hoá .

b. Kế toán chi tiết thành phẩm, hàng hoá . .

2. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm . . .

a. Các phương thức bán hàng của công ty .

b. Kế toán doanh thu tiêu thụ

c. Kế toán giá vốn hàng bán .

d. Kế toán các khoản chiết khấu hàng bán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại .

* Kế toán chiết khấu hàng bán . .

* Kế toán giảm giá hàng bán

* Kế toán hàng bán bị trả lại .

3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .

a. Kế toán chi phí bán hàng .

b. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .

4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ . .

Chương III: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác ké toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thiết bị giáo dục I

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ .

II. Nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán tieu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thiết bị giáo dục I

III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thiết bị giáo dục I

1. Về tổ chức bộ máy .

2. Về tổ chức sổ sách kế toán . .

a. Về định kỳ lập chứng từ ghi sổ . .

b. Về việc mở sổ đăng ký chứng từ ghi sổ .

c. Về việc tổ chức sổ chi tiết doanh thu bán hàng .

3. Về tổ chức công tác hạch toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá .

a. Về việc quản lý tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá .

b. Về việc giảm bớt hàng dự trữ . . .

c. Về phương pháp tính giá thực tế thnàh phẩm xuất kho .

d. Cần sử dụng đúng tài khoản phản ánh chi phí thu mau hàng hoá . .

4. Hạch toán đúng tính chất của các tài khoản, phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán .

a. Hạch toán đối với sản phẩm chào hàng, khuyến mại . .

b.Hạch toán lãi tiền vay phải trả

c. Hạch toán chiết khấu bán hàng .

d. Hoàn thiện hạch toán dự phòng phải thu khó đòi . .

Kết luận .

Tài liệu tham khảo .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY