Chuyên đề Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sô 21 thuộc tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam VINACONEX

MỤC LỤC Lời mở đầu CHƯƠNG 1 : NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP1- SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 11.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 11.1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm 11.1.3. Mỗi quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm 21.1.4. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 31.2.- PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ CÁC LOẠI GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 41.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 41.2.2. Theo cơ sở số liệu tính giá thành, giá thành trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm 51.2.3. Theo phạm vi tínhtoán giá thành sản phẩm xây lắp gồm 2 loại 61.3- ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH 61.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 61.3.2. Đối tượng tính giá thành 71.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 81.4. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 81.4.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 81.4.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 91.4.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 111.4.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 121.4.5. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 141.4.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 161.5- ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ 171.6- PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH 181.6.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 181.6.2. Phương pháp tính giá thành giản đơn đặt hàng. 191.6.3. Phương pháp tính giá thành theo định mức 20CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XD SỐ 21 212.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT CHUNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 21 212.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 212.1.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty 252.1.3. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty XD số 21. 282.1.4. Hình thức kế toán áp dụng ở Công ty là hình thức sổ NKCT 312.2.- THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 21. 312.2.1. Phânloại chi phí sản xuất và giá thành xây dựng ở Công ty. 31a/ Phân loại chi phí sản xuất ở Công ty. 31b/ Các loại giá thành sản phẩm. 322.2.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành ở Công ty 322.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty 33a. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 33b. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 34c. Kế toán khoản mục chi hí NVL trực tiếp 41d. Kế toán khoản mục chi phí sử dụng máy thi công 49e. Kế toán khoản mục chi phí khác bằng tiền. 54f. Kế toán khoản mục chi phí sản xuất chung. 56g. Tập hợp chi phí sản xuất tàon Công ty. 64h. Đánh giá sản phẩm xây dựng dở dang 67 CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ KIẾM NGHỊ VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 21. 703.1- NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG MẶT CẦN HOÀN THIỆN. 703.1.1. Ưu điểm. 703.1.2. Những vấn đề cần hoàn thiện. 71a. Về việc sử dụng chứng từ lĩnh vật tư. 71b. Hạch toán phân bổ vật liệu luân chuyển và công cụ lao động nhỏ. 713.2- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY. 713.2.1. Đối với việc sử dụng chứng từ lĩnh vật tư, vật liệu. 713.2.2. Đối với vật liệu sử dụng luân chuyển và các loại công cụ dụng cụ lao động nhỏ. 723.2.3. Chi phí sử dụng dàn giáo trong quá trình thi công 75KẾT LUẬN 79

MỤC LỤC

Lời mở đầu

CHƯƠNG 1 : NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1- SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1

1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1

1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 1

1.1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm 1

1.1.3. Mỗi quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm 2

1.1.4. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 3

1.2.- PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ CÁC LOẠI GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4

1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 4

1.2.2. Theo cơ sở số liệu tính giá thành, giá thành trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm 5

1.2.3. Theo phạm vi tínhtoán giá thành sản phẩm xây lắp gồm 2 loại 6

1.3- ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH 6

1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 6

1.3.2. Đối tượng tính giá thành 7

1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 8

1.4. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 8

1.4.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8

1.4.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9

1.4.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11

1.4.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 12

1.4.5. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 14

1.4.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 16

1.5- ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ 17

1.6- PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH 18

1.6.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 18

1.6.2. Phương pháp tính giá thành giản đơn đặt hàng. 19

1.6.3. Phương pháp tính giá thành theo định mức 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XD SỐ 21 21

2.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT CHUNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 21 21

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 21

2.1.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty 25

2.1.3. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty XD số 21. 28

2.1.4. Hình thức kế toán áp dụng ở Công ty là hình thức sổ NKCT 31

2.2.- THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 21. 31

2.2.1. Phânloại chi phí sản xuất và giá thành xây dựng ở Công ty. 31

a/ Phân loại chi phí sản xuất ở Công ty. 31

b/ Các loại giá thành sản phẩm. 32

2.2.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành ở Công ty 32

2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty 33

a. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 33

b. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 34

c. Kế toán khoản mục chi hí NVL trực tiếp 41

d. Kế toán khoản mục chi phí sử dụng máy thi công 49

e. Kế toán khoản mục chi phí khác bằng tiền. 54

f. Kế toán khoản mục chi phí sản xuất chung. 56

g. Tập hợp chi phí sản xuất tàon Công ty. 64

h. Đánh giá sản phẩm xây dựng dở dang 67

CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ KIẾM NGHỊ VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 21. 70

3.1- NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG MẶT CẦN HOÀN THIỆN. 70

3.1.1. Ưu điểm. 70

3.1.2. Những vấn đề cần hoàn thiện. 71

a. Về việc sử dụng chứng từ lĩnh vật tư. 71

b. Hạch toán phân bổ vật liệu luân chuyển và công cụ lao động nhỏ. 71

3.2- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY. 71

3.2.1. Đối với việc sử dụng chứng từ lĩnh vật tư, vật liệu. 71

3.2.2. Đối với vật liệu sử dụng luân chuyển và các loại công cụ dụng cụ lao động nhỏ. 72

3.2.3. Chi phí sử dụng dàn giáo trong quá trình thi công 75

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY