Chuyên đề Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ ở công ty in Bộ Lao động thương binh và xã hội

MỤC LỤCNội dung TrangLỜI MỞ ĐẦU 1Chương I: Các vấn đề chung về kế toán nguyên liệu, vật liệuvà công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất 3I. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên liệu, vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 31. Khái niệm, đặc điểm nguyên liệu,vật liệu. 32. Vai trò của NL,VL trong doanh nghiệp sản xuất. 3II. Phân loại và đánh giá NL,VL. 41. Phân loại NL,VL. 42. Đánh giá NL,VL. 5III. Vai trò của kế toán NL,VL. 9IV. Kế toán chi tiết NL,VL. 10V. Các phương pháp kế toán chi tiết NL,VL. 111. Phương pháp ghi thẻ song song. 112. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển. 133. Phương pháp ghi sổ số dư. 14VI. Kế toán tổng hợp NL,VL . 151. Hạch toán tổng hợp NL,VL, theo phương pháp kê khai thường xuyên. 151.1. Khái niệm và đặc điểm phương pháp kê khai thường xuyên . 151.2.Tài khoản sử dụng : 161.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu. 182. Hạch toán tổng hợp NL,VL theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 182.1. Tài khoản sử dụng. 192.2.Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu. 21Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội. 21I. Đặc điểm chung của Công ty In Bộ Lao Động Thương Binh Xă Hội . 211.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty in. 21 1.1. Thông tin định danh 22 1.2. Quá trình hình thành và phát triển 222.Qui trình công nghệ đặc điểm tổ chức sản xuất . 22 2.1. Quy trình công nghệ 23 2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 253.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 254. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 26 4.1. Đặc điểm của bộ máy kế toán 27 4.2. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 30II. Tình hình thực tế kế toán vật liệu tại Công ty in Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. 291.Tình hình chung về nguyên liệu tại Công ty in. 29 1.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty In 30 1.2. Đánh giá vật liệu dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của vật liệu theo những nguyên tắc nhất định 322.Thực tế công tác kế toán vật liệu ở Công ty in . 34 2.1. Thủ tục cần thiết khi nhập-xuất kho nguyên vật liệu 34 2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở Công ty In 44 2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 53Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên liệu,vật liệu tại công ty in Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội. 75I. Nhận xét , đánh giá chung về công tác kế toán nguyên liệu,vật liệu tại Công ty in Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. 751. Ưu điểm. 752. Nhược điểm. 762.1Thủ tục chứng từ nhập xuất kho vật liệu. 76 2.2 Về công tác kế toán tổng hợp vật liệu. 76II. Một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở Công ty in. 76

MỤC LỤC

Nội dung Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Các vấn đề chung về kế toán nguyên liệu, vật liệu

và công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất 3

I. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên liệu, vật liệu

trong doanh nghiệp sản xuất. 3

1. Khái niệm, đặc điểm nguyên liệu,vật liệu. 3

2. Vai trò của NL,VL trong doanh nghiệp sản xuất. 3

II. Phân loại và đánh giá NL,VL. 4

1. Phân loại NL,VL. 4

2. Đánh giá NL,VL. 5

III. Vai trò của kế toán NL,VL. 9

IV. Kế toán chi tiết NL,VL. 10

V. Các phương pháp kế toán chi tiết NL,VL. 11

1. Phương pháp ghi thẻ song song. 11

2. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển. 13

3. Phương pháp ghi sổ số dư. 14

VI. Kế toán tổng hợp NL,VL . 15

1. Hạch toán tổng hợp NL,VL, theo phương pháp kê khai thường xuyên. 15

1.1. Khái niệm và đặc điểm phương pháp kê khai thường xuyên . 15

1.2.Tài khoản sử dụng : 16

1.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu. 18

2. Hạch toán tổng hợp NL,VL theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 18

2.1. Tài khoản sử dụng. 19

2.2.Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu. 21

Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu

tại Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội. 21

I. Đặc điểm chung của Công ty In

Bộ Lao Động Thương Binh Xă Hội . 21

1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty in. 21

1.1. Thông tin định danh 22

1.2. Quá trình hình thành và phát triển 22

2.Qui trình công nghệ đặc điểm tổ chức sản xuất . 22

2.1. Quy trình công nghệ 23

2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 25

3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 25

4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 26

4.1. Đặc điểm của bộ máy kế toán 27

4.2. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 30

II. Tình hình thực tế kế toán vật liệu tại Công ty in

Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. 29

1.Tình hình chung về nguyên liệu tại Công ty in. 29

1.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty In 30

1.2. Đánh giá vật liệu dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện

giá trị của vật liệu theo những nguyên tắc nhất định 32

2.Thực tế công tác kế toán vật liệu ở Công ty in . 34

2.1. Thủ tục cần thiết khi nhập-xuất kho nguyên vật liệu 34

2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở Công ty In 44

2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 53

Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên liệu,

vật liệu tại công ty in Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội. 75

I. Nhận xét , đánh giá chung về công tác kế toán nguyên liệu,

vật liệu tại Công ty in Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. 75

1. Ưu điểm. 75

2. Nhược điểm. 76

2.1Thủ tục chứng từ nhập xuất kho vật liệu. 76

2.2 Về công tác kế toán tổng hợp vật liệu. 76

II. Một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở Công ty in. 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY