Chuyên đề Kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần bao bì Việt Nam

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 3

1.1. Khái quát chung về Công ty.3

1.2 Đặc điểm về hoạt động sản xuất của công ty .6

1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty cổ phần bao bì Việt Nam.7

1.3. Đặc điểm về bộ máy quản lý của công ty Cổ Phần Bao Bì VN.9

1.4. Đặc điểm về tổ chức kế toán tại công ty .13

1.4.1. Đặc điểm về bộ máy kế toán tại công ty Cổ Phần Bao Bì VN.13

1.4.2. Tổ chức sổ sách kế toán tại công ty Cổ Phần Bao Bì VN.13

Chương 2 : Thực trạng kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Bao Bì Việt Nam.17

2.1. Tình hình chung về kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Bao Bì Việt Nam .17

2.1.1. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu .17

2.1.2. Đặc điểm về hoạt động sản xuất của Công ty 38

2.1.1.1. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu .17

2.1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu .17

2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu .18

2.1.2.1.Căn cứ vào công dụng chủ yếu của nguyên vật liệu .18

2.2.2.2. Căn cứ vào nguồn thu nhập của nguyên vật liệu .19

2.1.3. Đánh giá nguyên vật liệu .19

2.1.3.1. Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho .19

2.1.3.2. Giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho .20

2.1.4. Yêu cầu quản lý và kế toán nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất của công ty Cổ Phần Bao Bì Việt Nam .22

2.1.4.1. Khái niệm, đặc điểm và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong quá tình sản xuất .22

2.1.4.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất của công ty .22

2.1.4.1.2.Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong quả trính sản xuất.23

2.2.Thủ tục chứng từ và kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Bao Bì Việt Nam.26

2.2.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu .26

2.2.1.1 Phương pháp thể song song.26

2.2.1.2 Phương pháp thẻ đối chiếu luân chuyển.27

2.2.1.3 Phương pháp sổ số dư.28

2.2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu .30

2.2.2.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên .30

2.2.2.1.1 Tài khoản sử dụng .30

2.2.2.1.2 Phương pháp hạch toán .33

2.2.2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ .42

2.2.2.2.1 Tài khoản sử dụng .43

2.2.2.2.2 Phương pháp hạch toán .44

2.2.2.3 Các hình thức tổ chức sổ kế toán .49

2.2.2.4 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu .54

2.2.2.4.1 Tình hình chung về kế toán nguyên vật liệu .54

2.2.2.4.2 Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu .55

2.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu .56

2.2.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu .59

2.2.4.1 Tài khoản sử dụng .59

2.2.4.2 Phương pháp hạch toán .60

Chương 3 : Nhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Bao Bì Việt Nam .80

3.1. Đánh giá khái quát kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần bao bì Việt Nam 80

3.1.1. Ưu điểm 80

3.1.2. Những mặt còn tồn tại 80

3.2. Cơ sở đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện 81

3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần bao bì Việt Nam 83

3.3.1. Ý kiến công tác quản lý nguyên vật liệu trong kho 82

3.3.2. Ý kiến công tác xây dựng định mức nguyên vật liệu 83

3.3.3. Ý kiến phân loại nguyên vật liệu 83

Kết luận 84

Các ký hiệu viết tắt 86

Tài liệu tham khảo.87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY