Chuyên đề Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Duy Thanh

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU 11. Lý Do Chọn Đề Tài 12. Mục Đích Nghiên Cứu: 13.Phạm Vi Nghiên Cứu: 14. Phương Pháp Nghiên Cứu: 15. Kết Cấu Nội Dung Nghiên Cứu: 2Phần 1: Giới Thiệu Chung Về Doanh Nghiệp 21.1 Tổng Quan Về Doanh Nghiệp 21.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 21.1.2 Cơ cấu tổ chức 31.1.2.1 Loại hình Doanh Nghiệp 31.1.2.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 31.1.2.3 Nhiệm vụ của các bộ phận 41.1.3 Những thuận lợi và khó khăn 41.1.3.1 Những thuận lợi: 41.1.3.2 Những khó khăn: 51.2 Tổ Chức Quản Lý Sản Xuất Kinh Doanh 51.2.1 Sơ đồ thể hiện quy mô hoạt động của doanh nghiệp 51.2.2 Lĩnh vực và hình thức hoạt động 51.2.2.1 Lónh vöïc hoaït ñoäng kinh doanh 51.2.2.2 Hình thöùc hoaït ñoäng kinh doanh: 51.3 Tổ Chức Công Tác Kế Toán 51.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 51.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 61.3.3 Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận 71.3.4 Hình thức sổ kế toán áp dụng 81.3.5 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 91.3.5.1 Tổ chức sử dụng tài khoản kế toán 91.3.5.2 Tổ chức sử dụng chế độ chứng từ kế toán 91.3.5.3 Toå chöùc söû duïng cheá ñoä soå saùch keá toaùn: 101.3.5.4 Toå chöùc söû duïng baùo caùo keá toaùn: 101.3.5.6 Toå chöùc trang bò caùc phöông tieän coâng ngheä phuïc vuï coâng taùc keá toaùn: 10Phần 2: Cơ Sở Lý Luận 112.1 Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa. 112.1.1 Những vấn đề chung về mua bán hàng hóa. 112.1.1.1 Các khái niệm 112.1.1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu: 112.1.1.3 Các phương thức mua bán hàng hóa 122.1.1.4 Các phương pháp tính giá hàng hóa 142.1.1.5 Phương pháp hạch toán chi thu mua hàng hóa: 162.1.2 Chứng từ sử dụng 162.1.2.1 Mua hàng: 162.1.2.2 Bán hàng: 172.1.3 Sổ kế toán chi tiết 172.1.4 Kế toán chi tiết mua bán hàng hóa 182.1.5 Kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa 202.1.1.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa 272.1.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa 272.2 Kế Toán Chi Phí Bán Hàng Và Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiêp 282.2.1 Kế toán chi phí bán hàng. 282.2.1.1 Nội dung kế toán 282.2.1.2 Chứng từ sử dụng: 282.2.1.3 Kế toán chi tiết: 292.2.1.4 Kế toán tổng hợp 292.2.1.5 Sơ đồ kế toán tài khoản 641 302.2.2 Kế toán chi phí quản lý Doanh Nghiệp 312.2.2.1 Nội dung kế toán 312.2.2.2 Chứng từ kế toán 312.2.2.3 Kế toán chi tiết: 312.2.2.4 Kế toán tổng hợp: 322.2.2.5 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp: 332.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 342.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 34* Nội dung kế toán 34* Chứng từ sử dụng: 34*Tài khoản kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 352.3.2 Kế toán chi phí tài chính: 35* Nội dung kế toán: 35 * Tài khoản kế toán.362.4 Kế Toán Thu Nhập Khác Và Chi Phí Khác 372.4.1 Khái niệm 372.4.2 Kế toán thu nhập khác 37* Nội dung kế toán: 37* Chứng từ kế toán được sử dụng: 37* Tài khoản kế toán thu nhập khác 382.4.3 Kế toán chi phí khác 38*Nội dung kế toán: 38* Chứng từ kế toán được sử dụng: 38*Tài khoản kế toán sử dụng 392.5 Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 392.5.1 Các vấn đề chung về xác định kết quả kinh doanh 392.5.2 Tài khoản kế toán: 412.5.3 Sơ đồ hạch toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh 42Phần 3: Thực Trạng Tại Đơn Vị Thực Tập 433.1 Kế Toán Chi Tiết 433.1.1 Kế toán mua bán hàng hóa 433.1.1.1 Phương pháp tính giá hàng hóa: 433.1.1.2 Lập chứng từ 44* Chứng từ mua hàng 44* Chứng từ bán hàng: 593.1.1.3 Sổ (thẻ) chi tiết tình hình mua bán hàng hóa 743.1.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 1003.1.2.1 Nội dung 100*Chi phí quản lý doanh nghiệp: 100*Chi phí bán hàng: 1003.1.2.2 Lập chứng từ 101*Chi phí quản lý doanh nghiệp 101* Chi phí bán hàng: 1093.1.2.3 Sổ chi tiết 114*Chi phi quản lý DN 114*Chi phi bán hàng 1153.1.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh: 1163.2 Kế Toán Tổng Hợp 118 3.2.1 Sổ nhật ký chung: 1183.2.2 Sổ cái các tài khoản 121Phần 4: Phân Tích, Đánh Giá Và Giải Pháp 1294.1 Phân Tích 1294.1.1 So sánh giữa báo cáo kết quả bán hàng tháng 04 so với tháng 3 năm 2010. 1294.1.1.1 Tài liệu phân tích 1294.1.1.2 Bảng phân tích 1314.1.1.3 Nhận xét 1314.1.2 Phân tích mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận 1324.1.2.1 Tài liệu phân tích: 1324.1.2.2 Bảng phân tích 1344.1.2.3 Nhận xét: 1354.1.3 Phân tích mối quan hệ của từng mặt hàng trong tổng các mặt hàng 1364.1.3.1 Tài liệu phân tích: 1364.1.3.2 Bảng phân tích: 1374.1.3. 3 Nhận xét: 1394.2 Đánh giá về doanh nghiệp tư nhân Duy Thanh 140Đánh giá sự khác nhau giữa kiến thức đã học và tiếp xúc thực tế: 140Đánh giá chung về doanh nghiệp tư nhân Duy Thanh: 1404.3 Giải pháp – kiến nghị: 141KẾT LUẬN 142

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Lý Do Chọn Đề Tài 1

2. Mục Đích Nghiên Cứu: 1

3.Phạm Vi Nghiên Cứu: 1

4. Phương Pháp Nghiên Cứu: 1

5. Kết Cấu Nội Dung Nghiên Cứu: 2

Phần 1: Giới Thiệu Chung Về Doanh Nghiệp 2

1.1 Tổng Quan Về Doanh Nghiệp 2

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 2

1.1.2 Cơ cấu tổ chức 3

1.1.2.1 Loại hình Doanh Nghiệp 3

1.1.2.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 3

1.1.2.3 Nhiệm vụ của các bộ phận 4

1.1.3 Những thuận lợi và khó khăn 4

1.1.3.1 Những thuận lợi: 4

1.1.3.2 Những khó khăn: 5

1.2 Tổ Chức Quản Lý Sản Xuất Kinh Doanh 5

1.2.1 Sơ đồ thể hiện quy mô hoạt động của doanh nghiệp 5

1.2.2 Lĩnh vực và hình thức hoạt động 5

1.2.2.1 Lónh vöïc hoaït ñoäng kinh doanh 5

1.2.2.2 Hình thöùc hoaït ñoäng kinh doanh: 5

1.3 Tổ Chức Công Tác Kế Toán 5

1.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 5

1.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 6

1.3.3 Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận 7

1.3.4 Hình thức sổ kế toán áp dụng 8

1.3.5 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 9

1.3.5.1 Tổ chức sử dụng tài khoản kế toán 9

1.3.5.2 Tổ chức sử dụng chế độ chứng từ kế toán 9

1.3.5.3 Toå chöùc söû duïng cheá ñoä soå saùch keá toaùn: 10

1.3.5.4 Toå chöùc söû duïng baùo caùo keá toaùn: 10

1.3.5.6 Toå chöùc trang bò caùc phöông tieän coâng ngheä phuïc vuï coâng taùc keá toaùn: 10

Phần 2: Cơ Sở Lý Luận 11

2.1 Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa. 11

2.1.1 Những vấn đề chung về mua bán hàng hóa. 11

2.1.1.1 Các khái niệm 11

2.1.1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu: 11

2.1.1.3 Các phương thức mua bán hàng hóa 12

2.1.1.4 Các phương pháp tính giá hàng hóa 14

2.1.1.5 Phương pháp hạch toán chi thu mua hàng hóa: 16

2.1.2 Chứng từ sử dụng 16

2.1.2.1 Mua hàng: 16

2.1.2.2 Bán hàng: 17

2.1.3 Sổ kế toán chi tiết 17

2.1.4 Kế toán chi tiết mua bán hàng hóa 18

2.1.5 Kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa 20

2.1.1.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa 27

2.1.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa 27

2.2 Kế Toán Chi Phí Bán Hàng Và Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiêp 28

2.2.1 Kế toán chi phí bán hàng. 28

2.2.1.1 Nội dung kế toán 28

2.2.1.2 Chứng từ sử dụng: 28

2.2.1.3 Kế toán chi tiết: 29

2.2.1.4 Kế toán tổng hợp 29

2.2.1.5 Sơ đồ kế toán tài khoản 641 30

2.2.2 Kế toán chi phí quản lý Doanh Nghiệp 31

2.2.2.1 Nội dung kế toán 31

2.2.2.2 Chứng từ kế toán 31

2.2.2.3 Kế toán chi tiết: 31

2.2.2.4 Kế toán tổng hợp: 32

2.2.2.5 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp: 33

2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 34

2.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 34

* Nội dung kế toán 34

* Chứng từ sử dụng: 34

*Tài khoản kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 35

2.3.2 Kế toán chi phí tài chính: 35

* Nội dung kế toán: 35

* Tài khoản kế toán.36

2.4 Kế Toán Thu Nhập Khác Và Chi Phí Khác 37

2.4.1 Khái niệm 37

2.4.2 Kế toán thu nhập khác 37

* Nội dung kế toán: 37

* Chứng từ kế toán được sử dụng: 37

* Tài khoản kế toán thu nhập khác 38

2.4.3 Kế toán chi phí khác 38

*Nội dung kế toán: 38

* Chứng từ kế toán được sử dụng: 38

*Tài khoản kế toán sử dụng 39

2.5 Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 39

2.5.1 Các vấn đề chung về xác định kết quả kinh doanh 39

2.5.2 Tài khoản kế toán: 41

2.5.3 Sơ đồ hạch toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh 42

Phần 3: Thực Trạng Tại Đơn Vị Thực Tập 43

3.1 Kế Toán Chi Tiết 43

3.1.1 Kế toán mua bán hàng hóa 43

3.1.1.1 Phương pháp tính giá hàng hóa: 43

3.1.1.2 Lập chứng từ 44

* Chứng từ mua hàng 44

* Chứng từ bán hàng: 59

3.1.1.3 Sổ (thẻ) chi tiết tình hình mua bán hàng hóa 74

3.1.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 100

3.1.2.1 Nội dung 100

*Chi phí quản lý doanh nghiệp: 100

*Chi phí bán hàng: 100

3.1.2.2 Lập chứng từ 101

*Chi phí quản lý doanh nghiệp 101

* Chi phí bán hàng: 109

3.1.2.3 Sổ chi tiết 114

*Chi phi quản lý DN 114

*Chi phi bán hàng 115

3.1.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh: 116

3.2 Kế Toán Tổng Hợp 118

3.2.1 Sổ nhật ký chung: 118

3.2.2 Sổ cái các tài khoản 121

Phần 4: Phân Tích, Đánh Giá Và Giải Pháp 129

4.1 Phân Tích 129

4.1.1 So sánh giữa báo cáo kết quả bán hàng tháng 04 so với tháng 3 năm 2010. 129

4.1.1.1 Tài liệu phân tích 129

4.1.1.2 Bảng phân tích 131

4.1.1.3 Nhận xét 131

4.1.2 Phân tích mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận 132

4.1.2.1 Tài liệu phân tích: 132

4.1.2.2 Bảng phân tích 134

4.1.2.3 Nhận xét: 135

4.1.3 Phân tích mối quan hệ của từng mặt hàng trong tổng các mặt hàng 136

4.1.3.1 Tài liệu phân tích: 136

4.1.3.2 Bảng phân tích: 137

4.1.3. 3 Nhận xét: 139

4.2 Đánh giá về doanh nghiệp tư nhân Duy Thanh 140

Đánh giá sự khác nhau giữa kiến thức đã học và tiếp xúc thực tế: 140

Đánh giá chung về doanh nghiệp tư nhân Duy Thanh: 140

4.3 Giải pháp – kiến nghị: 141

KẾT LUẬN 142

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY