Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 101 thuộc công ty xây dựng số 1

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN THỨ NHẤT 2LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 2I-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 21-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng. 22-/ Yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . 33-/ Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 44-/ Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay. 64.1- Vai trò. 64.2- Ý nghĩa. 6II-/ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 71-/ Khái niệm,phân loại chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất 71.1-Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 71.2- Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 82-/ Giá thành sản phẩm xây lắp. 102.1- Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 102.2- Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm. 112.3- Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 122.4- Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 14III-/ NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 141-/ Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 141.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 141.2- Đối tượng tính giá thành. 151.3- Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm xây lắp. 152-/ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 162.1 - Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 162.2 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp. 173-/ Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp 213.1- Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán 223.2- Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương 223.3- Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán 224-/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 234.1- Phương pháp giản đơn (phương pháp tính giá thành trực tiếp) 234.2- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 244.3- Phương pháp tính giá thành theo định mức. 255-/ Sổ kế toán. 265.1 - Hình thức sổ kế toán nhật ký chung. 265.2 - Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái 265.3 - Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ. 26PHẦN THỨ HAI 28THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - Ở XÍ NGHIỆP 101 - CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 28I-/ Đặc điểm chung của công ty xây dựng số 1 281-/ Quá trình hình thành và phát triển. 282-/ Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất của công ty 293-/ Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ chế quản lý giữa công ty với các xí nghiệp: 334-/Tình hình chung về công tác kế toán ở công ty xây dựng số 1: 34II-/ Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp 101-công ty xây dựng 38A-/Kế toán chi phí sản xuất: 38B-/Phương pháp tính giá thành 57PHẦN THỨ BA 58MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 58I-/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1. 58II-/ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 60KẾT LUẬN 62

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT 2

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 2

I-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 2

1-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng. 2

2-/ Yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . 3

3-/ Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 4

4-/ Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay. 6

4.1- Vai trò. 6

4.2- Ý nghĩa. 6

II-/ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 7

1-/ Khái niệm,phân loại chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất 7

1.1-Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 7

1.2- Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 8

2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp. 10

2.1- Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 10

2.2- Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm. 11

2.3- Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 12

2.4- Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 14

III-/ NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 14

1-/ Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 14

1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 14

1.2- Đối tượng tính giá thành. 15

1.3- Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm xây lắp. 15

2-/ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 16

2.1 - Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 16

2.2 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp. 17

3-/ Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp 21

3.1- Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán 22

3.2- Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương 22

3.3- Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán 22

4-/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 23

4.1- Phương pháp giản đơn (phương pháp tính giá thành trực tiếp) 23

4.2- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 24

4.3- Phương pháp tính giá thành theo định mức. 25

5-/ Sổ kế toán. 26

5.1 - Hình thức sổ kế toán nhật ký chung. 26

5.2 - Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái 26

5.3 - Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ. 26

PHẦN THỨ HAI 28

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - Ở XÍ NGHIỆP 101 - CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 28

I-/ Đặc điểm chung của công ty xây dựng số 1 28

1-/ Quá trình hình thành và phát triển. 28

2-/ Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất của công ty 29

3-/ Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ chế quản lý giữa công ty với các xí nghiệp: 33

4-/Tình hình chung về công tác kế toán ở công ty xây dựng số 1: 34

II-/ Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp 101-công ty xây dựng 38

A-/Kế toán chi phí sản xuất: 38

B-/Phương pháp tính giá thành 57

PHẦN THỨ BA 58

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 58

I-/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1. 58

II-/ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 60

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY