Chuyên đề Hoạt động quản trị rủi ro lãi suất - Thực trạng và giải pháp tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Tổng quan về ngân hàng TMCP An Bình 3

1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP An Bình 3

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 6

3. Tình hình hoạt động kinh doanh 7

Chương II. Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP An Bình 11

I. Tính toán số liệu sơ bộ 11

2.1 Ảnh hưởng của sự biến động lãi suất tới tình hình kinh doanh của ABBANK 11

2.2. Xác định chênh lệch (GAP) giữa TSC và TSN nhạy cảm với lãi suất 19

2.3. Xác định biến đổi thu nhập ròng từ lãi (rủi ro lãi suất) khi lãi suất thị trường biến động 22

II. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất ở ABBank 24

1.Thành tựu 27

2. Nguyên nhân 30

2. 1 Nguyên nhân khách quan 30

2. 2 Nguyên nhân chủ quan 31

Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt dộng quản trị rủi ro lãi suất tại ABBank 33

I. Định hướng phát triển hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của ABBank 33

1. Định hướng hoạt động và quản lý rủi ro kinh doanh của hệ thống ngân hàng Việt nam 33

2. Định hướng quản lý rủi ro trong kinh doanh của ABBANK 35

2.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của ABBANK 35

2.2 Định hướng công tác quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ABBANK 35

II. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro lãi suất tại ABBank 37

2.1 Nhóm giải pháp tổ chức quản lý rủi ro lãi suất 37

2.1.1 Hình thành chính sách quản lý rủi ro lãi suất 37

2.1.2 Thiết lập mô hình tổ chức quản lý rủi ro. 39

2.2 Nhóm giải pháp hoàn thành điều kiện để lượng hóa rủi ro lãi suất 42

2.2.1 Áp dụng các mô hình định lượng, đánh giá rủi ro một cách phù hợp 42

2.2.2 Cải tiến phương pháp thống kê nhằm cung cấp những thông tin cần thiết, tạo điều kiện cho việc đo lường, giám sát, kiểm soát và báo cáo tình hình rủi ro lãi suất 43

2.2.3 Thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế của mô hình định giá lại 44

2.3 Nhóm giải pháp thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất 44

2.3.1 Duy trì sự cân xứng về kỳ hạn giữa TSC và TSN 44

2.3.2 Sử dụng các hợp đồng phái sinh 45

3. Một số giải pháp khác 46

3.1 Đào tạo nguồn nhân lực 46

3.2 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. 49

3.3 Tăng cường hiệu quả hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ 50

3.4 Nâng cao chất lượng thông tin và các báo cáo rủi ro lãi suất 52

3.5 Duy trì đủ mức vốn tự có cần thiết theo quy định về Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của NHNN 53

Kết luận 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY