Chuyên đề Hoàn thiện xây dựng chiến lược sản phẩm cho Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 3

1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 3

1.1. Những thông tin chung 3

1.2. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.3. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu. 6

1.4. Cơ cấu sản xuất 7

1.5. Cơ cấu tổ chức quản lý 9

1.5.1. Cơ cấu tổ chức 9

1.5.2. Đánh giá về công tác tổ chức quản lý 13

2. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược sản phẩm 15

2.1. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 15

2.1.1. Cơ sở vật chất 15

2.2.2. Hệ thống trang thiết bị 16

2.2.3. Đánh giá tình hình sử dụng trang thiết bị phục vụ sản xuất 17

2.2. Đặc điểm nguyên vật liệu 17

2.2.1. Cơ cấu nguyên vật liệu 17

2.3. Đặc điểm lao động 19

2.3.1. Cơ cấu lao động 19

2.3.2. Năng suất lao động bình quân và mức thu nhập bình quân 22

2.3.3. Công tác phát triển nhân sự phục vụ xây dựng chiến lược sản phẩm 23

2.4. Đặc điểm vốn kinh doanh 24

2.4.1. Cơ cấu vốn kinh doanh 24

2.4.2. Đánh giá cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty 25

3. Kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty (2007-2009) 25

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (2007-2009) 25

3.1.1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ 26

3.1.2. Doanh thu 27

3.1.3. Lợi nhuận và tổng tài sản 27

3.1.4. Chi phí sản xuất 28

3.1.5. Thuế và các khoản phải nộp 29

3.2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu 29

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 32

1. Công tác xây dựng chiến lược sản phẩm của công ty hiện nay 32

1.1. Các quan điểm, mục tiêu chủ yếu xây dựng chiến lược sản phẩm 32

1.2. Quy trình xây dựng chiến lược sản phẩm 32

1.3. Các căn cứ chủ yếu xây dựng chiến lược sản phẩm 34

1.3.1. Định hướng phát triển ngành 34

1.3.2. Căn cứ vào tình hình sản xuất, tình hình tiêu thụ và nguồn lực của Công ty 35

1.3.3. Nhu cầu của khách hàng về sản phẩm bánh kẹo 35

1.3.4. Thị trường tiêu thụ 36

1.4. Các công cụ xây dựng chiến lược sản phẩm 37

1.4.1. Ma trận EFE 37

1.4.2. Ma trận IFE 39

1.4.3. Ma trận SWOT 40

1.4.4 Ma trận BCG 45

1.5. Phương pháp lựa chọn chiến lược sản phẩm 48

1.6. Đa dạng hóa danh mục sản phẩm và khác biệt hóa sản phẩm 49

1.7. Chiến lược cho các sản phẩm chủ lực của Công ty 50

1.8. Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới 52

1.9. Chính sách bao gói sản phẩm 53

2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới xây dựng chiến lược sản phẩm 54

2.1. Nhóm nhân tố bên ngoài 54

2.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô 54

2.1.1.1. Nhân tố kinh tế 54

2.1.1.2. Các yếu tố về chính trị pháp luật 55

2.1.1.3. Các nhân tố xã hội 55

2.1.1.4. Các nhân tố tự nhiên 56

2.1.2. Phân tích môi trường ngành 57

2.1.2.1. Khách hàng 57

2.1.2.2. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 59

2.1.2.3. Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 61

2.1.2.4. Sản phẩm thay thế 62

2.1.2.5. Nhà cung cấp các yếu tố đầu vào. 62

2.2. Nhóm nhân tố bên trong. 65

2.2.1. Nhân tố về sản phẩm 65

2.2.1.1. Tính chất sản phẩm 65

2.2.1.2. Vị thế của sản phẩm 67

2.2.2. Quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm 67

2.2.2.1. Quy trình sản xuất bánh kem xốp 68

2.2.2.2. Quy trình sản xuất bánh Quy (Biscuits,cracker; cookies) 69

2.2.2.3. Quy trình sản xuất kẹo cứng có nhân 70

2.2.2.4. Quy trình sản xuất kẹo mềm 71

2.2.3. Xây dựng thương hiệu 72

2.2.4. Nề nếp tổ chức, môi trường văn hóa nội bộ doanh nghiệp 72

2.2.5. Các hoạt động marketing của Công ty 73

2.2.5.1. Hoạt động quảng cáo 73

2.2.5.2. Chính sách tiêu thụ 73

3. Đánh giá kết quả xây dựng chiến lược sản phẩm 74

3.1. Thành tích đạt được và nguyên nhân 74

3.1.1. Thành tích đạt được 74

3.1.2. Nguyên nhân 74

3.1.2.1. Nguyên nhân bên trong 74

3.1.2.2. Nguyên nhân bên ngoài 75

3.2. Hạn chế và nguyên nhân 75

3.2.1. Hạn chế 75

3.2.2. Nguyên nhân 76

3.2.2.1. Nguyên nhân bên trong 76

3.2.2.2. Nguyên nhân bên ngoài 76

CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHO CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 77

1. Phương hướng, mục tiêu phát triển của Công ty giai đoạn 2010-2015 77

1.1 Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 77

1.1.1. Phương hướng 77

1.1.2. Mục tiêu phát triển 78

1.1.2.1. Mục tiêu phát triển của toàn Công ty 78

1.1.2.2. Xác lập các mục tiêu về chiến lược sản phẩm 79

2. Giải pháp hoàn thiện xây dựng chiến lược sản phẩm 81

2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác xác định các mục tiêu và nhiệm vụ của chiến lược sản phẩm. 81

2.1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 81

2.1.2. Phương thức tiến hành 83

2.1.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp 83

2.1.4 Dự kiến hiệu quả thực hiện 84

2.2. Hoàn thiện quy trình xây dựng chiến lược sản phẩm. 84

2.2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 84

2.2.2. Phương thức tiến hành 85

2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 86

2.2.4. Hiệu quả của biện pháp 86

2.3. Hoàn thiện công tác lựa chọn phương án chiến lược sản phẩm. 86

2.3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 86

2.3.2. Phương thức tiến hành 87

2.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 92

2.3.4. Hiệu quả của biện pháp 92

2.4. Hoàn thiện công tác xác định hướng chiến lược cho sản phẩm trọng điểm 92

2.4.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 92

2.4.2. Phương thức tiến hành 93

2.4.3 Điều kiện thực hiện 93

2.4.4. Dự kiến hiệu quả thực hiện 93

KẾT LUẬN 96

Danh mục các tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY