Chuyên đề Hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp của Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 11.2. Mục đích nghiên cứu đề tài 21.3. Phương pháp nghiên cứu 21.4. Kết cấu của đề tài 2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀ BÌNH 41.1. Giới Thiệu chung về Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình 41.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình 41.1.2. Quá trình hình thành, phát triển 41.1.3. Lĩnh vực kinh doanh và thị trường của công ty 51.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 141.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 141.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty 151.3. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2005 – 2009 151.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Peacesoft 201.3.2. Nộp ngân sách 221.3.3. Các kết quả và thành tích công ty đạt được 221.3.4. Quản trị nhân lực 231.3.5. Quản trị tài chính công ty 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CÔNG TY PEACESOFT 272.1. Phương pháp nghiên cứu và thực hiện 272.1.1. Nghiên cứu văn hoá doanh nghiệp theo ba cấp độ của VHDN 272.1.2. Phương pháp thực hiện 282.2. Các cấp độ VHDN của công ty Peacsoft 292.2.1. Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp 292.2.2. Những giá trị được tuyên bố 412.2.3. Những quan niệm chung 482.3. Đánh giá VHDN của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Peacesoft 512.3.1. Đánh giá chung 522.3.2. Mặt tích cực 522.3.3. Hạn chế và nguyên nhân 53 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀ BÌNH .553.1. Phương hướng hoạt động trong những năm tới 543.2. Phương hướng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thời gian tới 553.3. Các giải pháp hoàn thiện VHDN công ty Peacesoft 553.3.1. Nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp 553.3.2. Duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp 583.2.3. Tuyển dụng nhân viên phù hợp với VHDN 603.3.4. Phát huy năng lực con người: 613.3.5. Trang bị đồng phục cho nhân viên 633.2.6. Tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và cởi mở 65LỜI KẾT LUẬN 68DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69PHỤ LỤC 70

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

1.2. Mục đích nghiên cứu đề tài 2

1.3. Phương pháp nghiên cứu 2

1.4. Kết cấu của đề tài 2

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀ BÌNH 4

1.1. Giới Thiệu chung về Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình 4

1.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình 4

1.1.2. Quá trình hình thành, phát triển 4

1.1.3. Lĩnh vực kinh doanh và thị trường của công ty 5

1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 14

1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 14

1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty 15

1.3. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2005 – 2009 15

1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Peacesoft 20

1.3.2. Nộp ngân sách 22

1.3.3. Các kết quả và thành tích công ty đạt được 22

1.3.4. Quản trị nhân lực 23

1.3.5. Quản trị tài chính công ty 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CÔNG TY PEACESOFT 27

2.1. Phương pháp nghiên cứu và thực hiện 27

2.1.1. Nghiên cứu văn hoá doanh nghiệp theo ba cấp độ của VHDN 27

2.1.2. Phương pháp thực hiện 28

2.2. Các cấp độ VHDN của công ty Peacsoft 29

2.2.1. Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp 29

2.2.2. Những giá trị được tuyên bố 41

2.2.3. Những quan niệm chung 48

2.3. Đánh giá VHDN của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Peacesoft 51

2.3.1. Đánh giá chung 52

2.3.2. Mặt tích cực 52

2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân 53

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀ BÌNH .55

3.1. Phương hướng hoạt động trong những năm tới 54

3.2. Phương hướng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thời gian tới 55

3.3. Các giải pháp hoàn thiện VHDN công ty Peacesoft 55

3.3.1. Nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp 55

3.3.2. Duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp 58

3.2.3. Tuyển dụng nhân viên phù hợp với VHDN 60

3.3.4. Phát huy năng lực con người: 61

3.3.5. Trang bị đồng phục cho nhân viên 63

3.2.6. Tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và cởi mở 65

LỜI KẾT LUẬN 68

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

PHỤ LỤC 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY