Chuyên đề Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học thực hiện

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 3

2. Đặc điểm kinh doanh của công ty 4

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 4

2.2. Đặc điểm khách hàng và đặc điểm thị trường của công ty 5

3. Nhiệm vụ và chức năng của công ty 6

3.1. Nhiệm vụ và mục tiêu 6

3.2. Chức năng của công ty 6

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kinh doanh của công ty 7

5. Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị 8

5.1. Ban giám đốc 9

5.2 Đối với các phòng kiểm toán và tư vấn 9

6. Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị 10

7. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 11

7.1. Các dịch vụ kiểm toán và thẩm định 11

7.2 Tư vấn quản lý tài chính kế toán thuế 12

7.3 Dịch vụ tin học 12

7.4 Đào tạo 13

8. Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán 13

8.1. Đặc điểm quy trình kiểm toán 13

8.3. Đặc điểm hệ thống kiểm soát chất lượng 19

8.3.1. Nhân sự kiểm toán 19

8.3.2. Công tác kiểm toán 20

PHẦN II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THỰC HIỆN 22

1. Vai trò của kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính. 22

2. Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính. 23

3. Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài do Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC) thực hiện 24

3.1. Thiết kế chương trình kiểm toán 25

3.2 Thực hiện kiểm toán khoản mục doanh thu 29

3.2.1. Thực hiện kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty A cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 29

3.2.1.1. Chuẩn bị kiểm toán 29

3.2.1.2 Thực hiện kế hoạch kiểm toán 35

a. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 35

b. Thực hiện thủ tục phân tích và kiểm tra chi tiết 36

3.2.1.3. Kết thúc kiểm toán 40

3.2.2. Thực hiện kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty B cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 41

3.2.2.1. chuẩn bị kiểm toán 41

3.2.2.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 46

3.2.2.3 Kết thúc kiểm toán 51

4. Tổng hợp quy trình kiểm toán chu trính bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) thực hiện tại hai khách hàng công ty A và công ty B 52

Chương III: Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện 56

1. Một số nhận xét chung về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện. 56

1.1. Một số nhận xét về hoạt động kiểm toán của công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) 56

1.2. Nhận xét chung về quy trình kiểm khoản mục doanh thu do công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện 57

2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán bán cáo tài chính được thực hiện bởi công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) 60

2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện 60

2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học thực hiện 61

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY